Olli Immonen Kansanedustaja ja kaupunginvaltuutettu Oulusta

Muslimien integraatiosta ja muuttoliikkeistä Euroopassa

Yle uutisoi (27.5.2010) Oulun poliisin ulkomaalaisyksikön pyrkivän aktiivisesti sopeuttamaan oleskeluluvan saaneita turvapaikanhakijoita suomalaiseen elämään ja kulttuuriin. Koulutustilaisuuksiin kutsutaan oleskeluluvan saaneita henkilöitä tarpeen mukaan. Tilaisuuksissa käydään läpi suomalaista elämäntapaa ja lainsäädäntöä. Rikosylikonstaapeli Jouko Aution mukaan on hyvä, että eri kulttuureista tuleville maahanmuuttajille selvitetään muun muassa se, mikä on seksuaalirikos ja naisen asema Suomessa.

Edellä mainittu toiminta on tiettyyn pisteeseen asti hyvä asia. Olen kuitenkin ollut aina sitä mieltä, että integroitumisen on lähdettävä ensisijaisesti maahanmuuttajasta itsestään, eikä siihen tule tuhlata veronmaksajien rahoja. En tosin usko islamin ja muslimimaahanmuuttajien olevan laajamittaisesti integroitavissa tai assimiloitavissa länsimaiseen yhteiskuntaan, vaikka länsimainen yhteiskunta sitä kuinka kovasti yrittäisi. Esimerkit muualta Länsi-Euroopasta tukevat vahvasti väitettäni.

Suomessa suuri muslimien määrän kasvuun vaikuttava tekijä on humanitaarinen maahanmuutto (pakolaisten vastaanotto, turvapaikanhaku ja perheidenyhdistämiset). Humanitaarisen maahanmuuton seurauksena Suomeen ja muualle Eurooppaan tulee kolmansista maista ihmisiä, jotka uskontonsa, kulttuurinsa, kielensä ja kouluttautumattomuutensa vuoksi eivät kunnolla integroidu länsimaiseen yhteiskuntaan. Lisäksi massiivinen maahanmuutto kolmansista maista yhdistettynä maahanmuuttajien korkeaan syntyvyyteen ja kantaeurooppalaisten alhaiseen syntyvyyteen tulevat johtamaan merkittäviin demografisiin muutoksiin Euroopassa.

Kaikki kulttuurit ovat pohjimmiltaan muuttuvia, sillä ne ovat ihmisten luomia ja heidän ylläpitämiään keksintöjä. Myös länsimainen kulttuuri voi muuttua. Kulttuuri ei ole mikään pysyvä tila, vaan se on jatkuvassa uudelleenmäärittelyn tilassa. Kolmansista maista tulevat maahanmuuttajat omalta osaltaan muuttavat länsimaista kulttuuria sitä mukaa, kun heidän kulttuurinsa edustajien määrä länsimaissa kasvaa.

Historiantutkija ja professori Walter Laqueur luo kirjassaan Euroopan viimeiset päivät katsauksen muslimiyhteisöjen muodostumisen historialliseen taustaan Euroopassa.

Euroopassa käynnistyi toisen maailmansodan jälkeen suuri muuttoliike, johon kuului muun muassa saksalaisten karkotus Itä- ja Kaakkois-Euroopasta. Seuraava merkittävä muuttoliike käynnistyi kymmenen vuotta myöhemmin. Tämä muuttoliike oli pääosin Euroopan sisäistä (italialaisia ja jugoslavialaisia muutti Saksaan sekä espanjalaisia ja portugalilaisia Ranskaan). Suuri osa näistä maahanmuuttajista palasi takaisin kotimaihinsa maiden taloudellisten olosuhteiden parannuttua. Tähän aikaan Euroopan suurimmat maat värväsivät työläisiä ulkomailta tekemään työtä, jota heidän omat työläisensä eivät halunneet tehdä.

Seuraava muuttoliike alkoi siirtomaaimperiumien hajotessa, jolloin Länsi-Intian saaristosta, Pakistanista ja Intiasta muutettiin Britanniaan, ja pohjoisafrikkalaisia muutti Ranskaan. Turkkilaisia alkoi tulla Saksaan ja pienempinä määrinä myös muihin Euroopan maihin. Saksassa ilmiön oletettiin olevan ainoastaan väliaikainen, ja siirtolaisten luultiin palaavan takaisin kotimaihinsa, kunhan nämä olivat ensin tienanneet tarpeeksi rahaa. Kävi kuitenkin niin, että ainoastaan puolet 2-3 miljoonasta 1960-luvulla pohjoiseen Eurooppaan tulleista vierastyöläisistä palasi takaisin kotimaihinsa. Puolet heistä jäi joko laillisesti tai laittomasti maahan, ja monet toivat vielä sukulaisensakin luokseen.

Euroopan maiden hallitukset lopettivat työlupien myöntämisen, mutta tämä ei kuitenkaan vähentänyt maahanmuuttajien määrää, sillä muun muassa Aasiasta, Afrikasta ja Lähi-idästä tulleiden syntyvyys oli kantaväestöä suurempaa. Myös Pakistanista, Turkista ja Lähi-idästä tuotujen sukulaisten lukumäärä oli huomattavasti luultua suurempi. Lisäksi laiton siirtolaisuus (Lähi-idästä Balkanin ja itäisen Euroopan läpi tai Välimeren yli Italiaan) ja siihen liittyvä järjestäytynyt ihmissalakuljetus lisääntyivät huomattavasti.

Tämän jälkeen Eurooppaan tulivat turvapaikanhakijat. Vuonna 1983 heitä oli 80 000 ja vuonna 1992 jo 700 000. Arvioiden mukaan enemmistö ei ollut poliittisia pakolaisia, vaan lähinnä elintasopakolaisia, jotka etsivät parempaa elämää itselleen ja perheelleen. Joukossa oli myös islamisteja ja terroristeja, joita uhkasi pidätys kotimaissaan. Jotkut siirtolaisista perustivat uusiin kotimaihinsa rikollisjengejä, jotka erikoistuivat huumekauppaan, prostituutioon jne.

Vähitellen maahanmuuttoon alettiin suhtautua Euroopassa tiukemmin. Tilannetta ja karkotuksia hankaloitti kuitenkin muun muassa se, että monet turvapaikanhakijat olivat tuhonneet paperinsa tai ”kadottaneet” ne, eikä heidän tarinoitaan kyetty tarkastamaan kunnolla.

Vuonna 1985 solmitulla Schengenin sopimuksella sopimusmaiden väliset rajatarkastukset lakkautettiin suurimmaksi osaksi. Tämä tarkoitti muun muassa sitä, että jos maahanmuuttaja oli astunut johonkin Euroopan maahan, hän saattoi vapaasti liikkua maasta toiseen. Tarkemmin sopimuksen soveltamisen yksityiskohdista ja takeista sovittiin vuonna 1990, ja sopimusta alettiin soveltaa 1995.

Saksa oli vuosina 1990-2000 turvapaikanhakijoiden ykköskohde. Tuona aikana maahan saapui noin kaksi miljoonaa ihmistä. Myös Britannia, Alankomaat ja Ranska vetivät paljon puoleensa, niin todellisia kuin valheellisiakin turvapaikanhakijoita. Tarkemman seulonnan vuoksi turvapaikanhakijoiden määrä alkoi kuitenkin vähentyä vuoden 2002 jälkeen. 2000-luvun alussa muuttoliikettä on ollut eniten itäisestä Euroopasta ja entisen Neuvostoliiton alueelta, Afganistanista ja Tšetšeniasta.

Keskeisten Euroopan maiden muslimiyhteisöjen koot vuonna 2006:

Ranska
5,5 miljoonaa (kaksinkertaistunut vuoden 1980 jälkeen)

Saksa
3,6 miljoonaa (6 800 vuonna 1961)

Britannia
1,6 miljoonaa

Alankomaat
1,0 miljoonaa (yli kaksinkertaistunut vuoden 1980 jälkeen)

Ruotsi
0,4 miljoonaa (kolmikertaistunut vuoden 1980 jälkeen)

Tanska
0,3 miljoonaa (25 000 vuonna 1982)

Italia
0,9 miljoonaa (120 000 vuonna 1982)

Espanja
1,0 miljoonaa (120 000 vuonna 1982)

Kreikka
0,5 miljoonaa

Belgia
0,5 miljoonaa

Itävalta
0,4 miljoonaa (80 000 vuonna 1982)

 
 

 
 

Suomessa on eurooppalaisen mittapuun mukaan toistaiseksi vähän muslimeja. Ensimmäiset muslimit saapuivat Suomeen Venäjän armeijan mukana 1800-luvulla. Vielä 1990-luvun alussa Suomessa asui vain muutama tuhat muslimia, mutta nykyään heitä on arviolta yli 40 000. Tarkkoja arvioita on vaikea tehdä, koska kaikki eivät ole rekisteröityneet seurakuntien jäseniksi, ja maahanmuuttajat tilastoidaan lähtömaan eikä uskonnon mukaan. Enemmistö muslimeista on keskittynyt pääkaupunkiseudulle, Uudellemaalle, Turkuun ja Tampereelle.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (20 kommenttia)

ex-kokoomuslainen (nimimerkki)

Rättipäät jyrää meitin :-)

Mika Sankari (nimimerkki)

Hyvä tiivistelmä aiheesta.

Jari-Petri Heino (nimimerkki)

#1. Ei ne mitään jyrää, pysy paikoillas.

pienimäki (nimimerkki)

Kirjoitus täyttä rautaa alusta loppuun asti. Eduskuntavaaleissa nähdään!

demokraatti (nimimerkki)

Islamilaiset maahanmuuttajat eivät ole integroitavissa (assimiloitavissa) länsimaiseen yhteiskuntaan, vaikka länsimainen yhteiskunta sitä kuinka kovasti yrittäisi. Esimerkit muualta Länsi-Euroopasta tukevat vahvasti tätä.

En halua, että maahamme tuodaan islam. Suomi on kristitty maa eikä meidän ajatteluumme sovi epäjumalanpalvelus, jota islam edustaa. Allah vihaa niitä, jotka kyselevät liikaa eli siis minua ja Sinua.

Loogisuuden ja johdonmukaisuuden puute ovat islamin vah­voja puolia ja täydellinen kriittisen ajattelun tu­kah­dut­ta­minen on välttämätön eloonjäämisstra­tegia islamilaisessa kulttuu­rissa, jossa pienikin kritiikki tulkitaan kapinoinniksi alla­hia vastaan ja jossa shari’a määrää uskonhylkääjille kuolemanrangaistuksen.

Sensitiivisyys ja väkivaltai­nen reagointi kritiikkiä koh­taan, kostamisen ihannointi, vääräuskoisten syr­jintä, halveksiminen, syyl­listäminen ja demonisointi, fyysisen vä­kivallan ihan­nointi, ankarat rangaistukset yhteisöllisten normien rik­kojia ja toi­sinajattelijoita koh­taan, naisten alistaminen, sanojen ja tekojen vas­taa­­mat­tomuus…… 

Avaimena näiden musli­mi­yhtei­söissä havaittavien käyt­täy­ty­mis­ten­­dens­sien ymmärtämiseen toimii musli­mien käsitys omasta it­sestään.
Oppinsa mukaan isla­min uskontokunta on “paras kan­sa­kunta, joka ihmis­ten pa­rista on nous­sut”.
Aja­tus itsen ylemmyy­destä toisiin nähden pe­rustuu aina ylpeyteen joistakin asi­oista, kuten esimer­kiksi omasta vaurau­desta, omaisuudesta, oppinei­suudesta, älystä, hengellisyy­destä tai vaik­kapa kult­tuu­rista ja sen ta­voista.
Se, mistä muslimit ovat ylpeitä ja mistä yksinomaan heitä kannus­tetaan ole­maan yl­peitä, on itse islam, ainoa “to­tuuden us­konto”, ja shari’an eli islamin lain tarkoin määrittämä elä­män­tapa, joka pe­rustuu eepoksensa määrä­yksiin ja pro­feettansa elä­mään.

Yo. arvoista he eivät neuvottele eikä heitä milloinkaan voida muuttaa sopivaksi länsimaissa hyväksyttyjen arvojen kannattajiksi taikka edes noudattajiksi.

Valittakoon maahanmuuttajat sen mukaan mitkä MEIDÄN arvomme ovat sekä minkälaisia maahanmuuttajia ME tarvitsemme!

Jukka Turunen (nimimerkki)

Olli eduskuntaan!

Anu Palosaari

Mitäs Olli tekee suomalaissyntyisen islamin uskoisen, siis ns. käännynnäisen kanssa? Tyrkkäätkö Ruotsiin? :)

Hei toivon oikeasti ettet ole poliisi ammatiltasi kuitenkaan.

Ihmisen elossa on se kypsymättömyys että aina halutaan nähdä vika ja synti toisessa. Mä taas en pelkää somalia, vaikka olen vastakkain joutunutkin pimeällä sivukujalla. :)

Pegu (nimimerkki)

Antamasi luvut muslimeista (yhteensä 15.4 miljoonaa) on noin 3.14% EU väestöstä. Merkittävästä "demografisesta muutoksesta" lienee aika hassua puhua. Tosin paikallisesti asia voi olla merkittävä, mutta isommassa mittakaavassa ei.

Sladdila (nimimerkki)

7. "Mitäs Olli tekee suomalaissyntyisen islamin uskoisen, siis ns. käännynnäisen kanssa? Tyrkkäätkö Ruotsiin?"

- Varmaan pitäisi ensiksi tutkia tuleeko se halvemmaksi kuin vastaava laitoshoito. Siis islam.

"Mä taas en pelkää somalia, vaikka olen vastakkain joutunutkin pimeällä sivukujalla".

- Kauhee kohtalo pakolaiselle.

:-)

Jari S (nimimerkki)

Täyttä asiaa.
Ihmettelen että euroopassa ei julkisesti keskustella lehdistössä enemmän siitä uhasta jota takapajuinen islam edustaa koko euroopan sivistykselle, sananvapaudelle ja tieteen kehitykselle.

Tuosta asiasta voisi kirjoittaa vaikka kuinka paljon, mutta helposti on huomattavissa että kaikki islaminuskoiset maan ovat tieteellinen innovoinnin, sananvapauden ja muiden demokraattisten oikeuksien osalta maailman maiden häntäpäässä, vaikka osalla näistä on suunnaton länsimaille myydystä öljystä tullut varallisuus jota olisi voitu käyttää näiden kehittämiseen.

Jos halutaa tukahduttaa tieteellinen kehitys ja demokratia täysin euroopassa niin silloin islaminuskoiten haalinta on ymmärrettävää, mutta muuten ei.

Anu Palosaari

#10 ..."Ihmettelen että euroopassa ei julkisesti keskustella lehdistössä enemmän siitä uhasta jota takapajuinen islam edustaa koko euroopan sivistykselle, sananvapaudelle ja tieteen kehitykselle...."

Mille ihmeen sananvapaudelle? Sinulla taitaa olla idealistinen kuva eurooppalaisesta (suomalaisesta) sananvapaudesta. Olet oikeassa, tästä asiasta voisi kirjoittaa vaikka kuinka paljon.

Ja öljy - muistaakseni ainakin Irakin öljy katosi USA:n ja muiden monikansallisten yhtöiden nieluihin. Pisaraakaan ei jäänyt maan jälleenrakentamiseen. Siis USA:n tekemän valesodan jäljiltä. Voi pyhä sota että meidän poijjaat on tyhmiä.
Tai sit puutteessa.

kommentoija (nimimerkki)

8. "Antamasi luvut muslimeista (yhteensä 15.4 miljoonaa) on noin 3.14% EU väestöstä. Merkittävästä ”demografisesta muutoksesta” lienee aika hassua puhua."

- Huomasit varmaan taulukosta, että muslimien määrä on kasvanut todella nopeasti hyvin lyhyessä ajassa. Mitä veikkaat tapahtuvan, jos kasvukehitys jatkuu samanlaisena? Mietipä että tänä päivänä eurooppalaisten syntyvyysaste on 1,37. Islamilaisissa maissa syntyvyysaste on 3,4 eikä se tuosta muslimeilla ole Eurooppaan muuton myötä paljon laskenut.

Ruotsissa toisen polven maahanmuuttajien syntyvyys on lisääntynyt. Toisen polven maahanmuuttajat ovat nähneet lastenhankinnan vaihtoehtoisena ”urana” erityisesti silloin, kun nämä ovat kohdanneet vaikeuksia työmarkkinoilla. Käytännössä toisen polven maahanmuuttajien syntyvyys on korkeampi kuin ensimmäisen sukupolven maahanmuuttajilla.

kommentoija (nimimerkki)

11. "Mille ihmeen sananvapaudelle?"

Islam todellakin uhkaa länsimaista sananvapautta.

Joulukuussa vuonna 2007 YK:n yleiskokous hyväksyi ihmisoikeuskomission esittämän päätöslauselman taistelusta uskontojen halventamista vastaan. Aloitteen julkilausumasta tekivät 56 islamilaista maata yhdistävä islamilainen konferenssi OIC. Sitä tukivat islamilaisten maiden lisäksi Venäjä, Valkovenäjä, Kuuba ja Kiina. Julkilausuman pyrkimyksenä on suojata islamia kritiikiltä maailmanlaajuisesti. OIC perustelee julkilausumaa rasismin ennaltaehkäisynä ja uskonnollisen vihanlietsonnan vastustamisena.

Ainoa uskonto, jonka YK:n uskontojenhalventamista vastustava julkilausuma mainitsee, on islam. Sen tarkoituksena on siis estää islamiin kohdistuvaa kritiikkiä eikä vastustaa uskontojen halventamista yleisesti. Julkilausuman mukaan, mitä tahansa kritiikkiä voidaan pitää halventamisena, koska halventaminen on määritelty hyvin epätarkasti.

Jari S (nimimerkki)

Anu Palosaari:
Mille ihmeen sananvapaudelle? Sinulla taitaa olla idealistinen kuva eurooppalaisesta (suomalaisesta) sananvapaudesta. Olet oikeassa, tästä asiasta voisi kirjoittaa vaikka kuinka paljon.

Etkö tiedä mitä sanan- tai mielipiteen vapaus tarkoittaa ?
Suomessakin on ongelmia tämän suhteen, varsinkin maahanmuuttokriittisiä pyritään vainoamaan vihreitä edustavan oikeusministerimme kautta mutta ollaan silti aivan eri tasolla kuin islaminuskoisissa maissa joissa ei sitä ole.

Mitä tulee Irakin ölyn suhteen on typerää esittää paikkaansa pitämättömiä lausuntoja, USA ostaa Irakilta öljyä maailmanmarkkinahintaan.
Miten muuten luulet että tuota öljyä voisi ostaa muuten kuin moni-/kansallisten öljy-yhtiöiden kautta, joiden suurimpia osakkeen omistajia muuten ovat monet arabimaat.

Mitä tulee sitten puutteessa elämiseen niin sellaista Hesassakin asuvan sinkun elämä liian usein on, kun ei ole hirveän kiinnostunut kaupungin melskeestä jossa kaikki mitataan rahassa. Mutta en oiken ymmärrä miten tuo tähän liittyy, ja mistä hoksasit että elän puutteessa, tosin en rahan vaan yhden toisen jutun.

Anu Palosaari

No, silloin kun saa, silloin leikkaa :).

Mut eli siis kun Yk on lausunut ettei islamia saa haukkua, niin se on siis sananvapauden estämistä. Hmm. Sananvapaus on sanavapautta kunnes sanavapaudesta tulee vapautta vapaasti loukata toista henkilöä/ihmis/etnistä ryhmää.

Miksi islam lisääntyy, kasvaa? Aika moni länsimainen kääntyy islamiin. Islam on maailman eniten leviävä uskonto tällä hetkellä.

Ja noista USA-puheista kannattaa ensin katsoa mitä länsimaisen sensuurin läpi käteen jää.

Pegu (nimimerkki)

#12

Jos EU syntyvyysaste on mainitsemasi 1,37, se meinaa sitä että väestö vähentyy EU:ssa ja radikaalisti. Maailman väestö jatkaa kasvuaan, Linkolamaisesti sanoen, erittäin valitettavasti.

En ole varma, yltääkö matematiikan taitosi siihen, että lasket paljonko samalla populaatiolla ja syntyvyydellä väestöjen suhde olisi vuonna 2020 tai 2050. Ja mitkä seuraukset sillä olisi. Se taas vaatisi huomattavaa tietotaitoa väestömalleista, sopeutumisista, kulttuureista ja poliittisista päätöksistä. Uhkakuvat ovat sinänsä tehokkaat, mutta harvemmin ne ovat reaalimaailmasta (vrt. EU ja saksalaiset ostavat rantatonttimme).

Luulen, että kärpäsestä tehdään härkänen. Silti olen sitä mieltä, että suomalainen identiteetti ja kulttuuri tulee säilyttää. Sitä ei islam uhkaa kuin omissa uhkakuvissasi.

Jukka-Pekka Vasara

Ei voi maata kuin todeta että rahojen loputtua pääsemme toivottavasti tilanteeseen jossa massamaahanmuutoa edistäneet tahot laitetaan maksamaan utopian purkamista koko omaisuudellaan. Eihän ne rahat mihinkään riitä mutta periaate on tärkeä.

Minni (nimimerkki)

Amerikkalainen kirjailija Paul Berman on julkaissut keskustelua herättäneen kirjan "The Flight of the intellectuals", mikä käsittelee intellektuellien siirtymistä islamilaisen terrorin puolelle. Intellektuellit ovat taipuneet uhkailujen alla. Islamilainen liike väittää, että islam on joutunut uhatuksi ja sitä vastaan hyökätään. Nyt intellektuellit ovat alkaneet liittää islamilaisia ajatuksia maailmankuvaansa ja puolustamaan islamilaista terroria.

Kun Salman Rushdieta vastaan parikymmentä vuotta sitten hyökättiin, sai hän Pen-kirjailijoilta aivan toisella tavalla tukea kuin Hirsi Ali saa nyt. Ajatolla Khomeini esimerkiksi esitettiin täydellisenä mielipuolena. Nyt mm. pilakuvien julkaisemista pidetään islamia kohtaan vääränlaisena kritiikkinä. Islamistien eteneminen on lamaannuttanut intellektuellit. Pelon vuoksi yritetään etsiä oikeutusta terroristien toimille. Jos joku toimii väkivaltaisesti, täytyy siihen löytyä hyvä syy.

Kirja kritisoi voimakkaasti Tariq Ramadania, jota lännessä ylistetään islamin intellektuellina. Berman pitää häntä ristiriitaisena. Ramadan tuomitsee terrorismin ; sitten hän on sitä mieltä, että terrorismia voi ymmärtää, vaikkei sitä hyväksykään ; sen jälkeen hän ymmärtää terrorismia niin paljon, että hän hyväksyykin sen ; lopulta hän oikeuttaa terrorismin siinä määrin, että hän puolustaa sitä ; kaiken kaikkiaan siis islamin kriitikot voidaan tuomita rasisteina, sionisteina tai islamin vihollisina.

Pen on puolustanut Ramadania. Berman väittää tutkittuaan Ramadania (on muuten egyptiläisen muslimiveljeskunnan perustajan pojanpoika), että näitä islamilaisia ajatuksia tulee ehdottomasti pitää fasistisina. Se, että Ramadan ei saanut viisumia Yhdysvaltoihin, ei merkitse sitä, että hän olisi vainottu. Ramadan on kaksijakoinen persoona, toisaalta perheelleen uskollinen (poliittisen islamin kannattaja), toisaalta sosiaaliberaalinen keskustelija. Kun taas se, että Hirsi Ali on koko islamin uskontoa vastaan, ei vain islamisteja vastaan, ei tee hänestä fundamentalistia, vaikka häntä on haukuttu "valistusfundamentalistiksi".

Berman on sitä mieltä, että islamismi on ideologia, mitä vastaan tulee taistella rationaalisin perustelluin argumentein. Hän pyrkii tällä kirjallaan saamaan aikaan keskustelua, mitä on Amerikassa jo syntynytkin. (Jyllands-Posten 23.5.2010)

Linkki kirjaesittelyyn:
http://www.3quarksdaily.com/3quarksdaily/2010/05/p...

Käyttäjän simomakela kuva
Simo Mäkelä

#7: "Ihmisen elossa on se kypsymättömyys että aina halutaan nähdä vika ja synti toisessa."

No tässä monikulttuurisuus-fantasiassa se on kyllä päin vastoin. Vika nähdään aina itsessä, siis suomalaisessa, länsimaisessa jne.

Tai ehkä sittenkin toisessa; nimittäin suvikset syyttävät, eivät itseään, vaan toisia suomalaisia. Itsensä he tietty sulkevat tästä ulkopuolelle, kun mollaavat suomalaisia/ suomalaista kulttuuria jne.

K4 (nimimerkki)

16. "Luulen, että kärpäsestä tehdään härkänen. Silti olen sitä mieltä, että suomalainen identiteetti ja kulttuuri tulee säilyttää. Sitä ei islam uhkaa kuin omissa uhkakuvissasi."

A fifth of European Union will be Muslim by 2050:
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/5...

Esimerkiksi Britannian ensimmäiset islamilaiseen sharia-lakiin perustuvat tuomioistuimet toimivat jo: http://www.kaleva.fi/plus/index.cfm?j=751098

Näin se länsimainen kulttuuri hiljalleen muuttuu ja menee kehityksessä taaksepäin.

Toimituksen poiminnat