Olli Immonen Kansanedustaja ja kaupunginvaltuutettu Oulusta

Somaleiden maastamuuttoa Somaliaan edistettävä

Jätin tänään (6.3.2015) eduskunnassa hallituksen vastattavaksi seuraavan kirjallisen kysymyksen koskien somaleiden maahanmuuton vähentämistä, kotouttamisen tehostamista ja maastamuuton tukemista:

 

Somaleiden maahanmuuton vähentäminen, kotouttamisen tehostaminen ja maastamuuton tukeminen

Ensimmäiset somalit saapuivat maahamme niin sanottuina poliittisina pakolaisina itärajan takaa Neuvostoliiton hajotessa 1990-luvun alussa. Tämän jälkeen somalit ovat olleet useana vuotena Suomen suurimpien turvapaikanhakijaryhmien joukossa. Maahanmuuttoviraston turvapaikkayksikön johtaja Esko Repo arvioi loppuvuodesta 2008, että yhtä turvapaikan saanutta somalia kohti Suomeen saapuu myös kolmesta neljään hänen perheenjäsentään. Vuonna 2009 yhteensä 2204 somaleista jätti oleskelulupahakemuksen perhesiteen perusteella, joista 508 sai myönteisen päätöksen. Työperusteisesti Suomeen ei käytännössä Somalian kansalaisia saavu.

Somaleiden määrä Suomessa on kasvanut siten, että vuonna 2012 Somalian kansalaisia oli noin 7500. Samana vuonna noin 600 Somalian kansalaista sai Suomen kansalaisuuden. Vuodesta 2002 vuoteen 2012 somalia äidinkielenään puhuvien määrä kasvoi noin 15 000 henkilöön heidän ollessa tällä hetkellä jo kolmanneksi suurin vieraskielisten ryhmä Suomessa. Somaleiden määrä on lisääntynyt maassamme myös korkean syntyvyyden seurauksena. Suomeen tulleiden somalinaisten kokonaishedelmällisyysluku oli vuosina 1991–1995 6,6 ja vuosina 2006–2009 4,2 suomalaisnaisten kokonaishedelmällisyysluvun ollessa 1,86.

Somaleiden kotoutumisessa on erilaisten tilastojen ja viranomaislähteiden mukaan maahanmuuttajaryhmistä eniten ongelmia. Heidän työllisyysasteensa on vain hieman yli 13 prosenttia, mitä selittänee pitkälti heidän alhainen koulutustasonsa sekä luku-, kirjoitus- ja kielitaidottomuutensa. Kulttuurierojen lisäksi erityisesti lukutaidottomuus on merkittävä somaleiden kotouttamista haittaava tekijä. Somalian kieli on saanut virallisen muotonsa vasta joitakin vuosikymmeniä sitten, ja heidän kulttuurissaan suullisella perinteellä on kirjoitettua tietoa vahvempi merkitys. MTV:n uutisen (18.01.2009)  mukaan peräti 90 prosenttia Suomeen tulevista somaleista turvapaikanhakijoista on luku- ja kirjoitustaidottomia.

Somalian kansalaiset ovat väkimääräänsä suhteutettuna rikostilastoissa yliedustettuina. Professori Hannu Niemen tutkimuksen mukaan Suomessa asuviin Somalian kansalaisiin kohdistuvia rikosepäilyjä on väkilukuun suhteutettuna lähes kolminkertainen määrä suomalaisiin verrattuna. Rikoksista epäillyistä vuonna 2011 peräti noin 1 500 henkilöä oli Somalian kansalaisia. Erityisesti ryöstörikosten osuus somaleiden tekemistä rikoksista on poikkeuksellisen suuri. Vuoden 2005 rikollisuushuipun aikana 12 prosenttia epäillyistä oli somalinkielisiä, ja heistä kahdeksan prosenttiyksikköä oli Somalian kansalaisia. Suomen vankiloissa oli vuonna 2005 ulkomaalaisia vankeja seitsemän prosenttia, joista kahdeksan prosenttia oli Somalian kansalaisia. Edellä mainituissa luvuissa on otettava kuitenkin huomioon se, että vain alle puolella Suomessa asuvista somaleista on enää Somalian kansalaisuus, jolloin Suomen kansalaisuuden saaneet etniset somalit luetaan erilaisissa tilastoissa Suomen kansalaisiksi.

Pääkaupunkiseudulla syksyllä 2014 väkivaltaisia ryöstöjä tehtailleessa nuorisojengissä myös oli luotettavien lähteiden mukaan ollut osallisena useita somalitaustaisia nuoria. Näissä summittaisissa väkivallanteoissa kyseisen nuorisojengin eräänä motiivina on nähty olleen kantasuomalaisia kohtaan kohdistettu rasismi.

Suojelupoliisin mukaan joillakin Suomessa asuvilla somaleilla on olemassa yhteyksiä Somalian islamistijärjestö al-Shabaabiin, joka on viime vuosien aikana operoinut Somalian alueella. Al-Shabaabia voidaan pitää Isisin ja al-Qaida ohella yhtenä maailman vaarallisimmista terrorijärjestöistä. Suomesta on kerrottu muun muassa lähettävän rahaa tämän terrorijärjestön toiminnan tukemiseksi. Myös somaleiden suosimissa moskeijoissa Suomessa on kerrottu harjoitettavan somaleiden värväystä ulkomaille lähtemään jihadiin al-Shabaabin riveihin.

Riku Perhoniemen ja Inga Jasinskaja-Lahden tutkimuksen mukaan somalit ovat usein eristäytyneet omiin ryhmiinsä. Saman tutkimuksen mukaan maahanmuuttajien ”kotoutumisprosessin edetessä uusien tapojen omaksuminen omien kulttuuristen tapojen kustannuksella on alkanut tuntua maahanmuuttajista toimimattomalta ratkaisulta.” Maahanmuuttajien sopeutumisen ja kotoutumisen eteneminen onkin ollut kyseisen tutkimuksen mukaan hidasta. Yle uutisoi vuonna 2012 somalinuorten olevan suurin syrjäytyneiden ryhmä yli 40 prosentin osuudella, kun kaikista syrjäytyneistä 20 prosenttia on maahanmuuttajataustaisia. Suurin riski jäädä ilman koulutusta, tutkintoa ja työtä onkin nimenomaan somalinuorilla. Suomalaisista nuorista noin 4,6 prosenttia on syrjäytyneitä eli henkilöitä, joilla ei ole peruskoulun jälkeistä tutkintoa ja jotka eivät ole mukana työelämässä.

Suomessa asuvien somaleiden menestyminen kouluopinnoissa on ollut varsin heikkoa. Jo pelkästä peruskoulusta selviäminen voi tuottaa monelle nuorelle somalille ylitsepääsemättömiä hankaluuksia. Lisäksi viime vuosina on yleistynyt ilmiö, jossa peruskoulussa olevia somalilapsia lähetetään takaisin kotimaahansa omaa kulttuuria oppimaan, mikäli somalilapset ovat heidän vanhempiensa mukaan sulautuneet liian hyvin suomalaiseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan. Nämä usean kuukauden poissaolot kesken kouluvuoden tuottavat puolestaan opettajille vaikeuksia suorittaa kyseisten oppilaiden arviointia. Somaleilla on myös ollut vaikeuksia hyväksyä, että heidän lapsilleen opetetaan islamia ei-muslimin toimesta. Opetusviranomaiset ovat kohdanneet usein somaleiden järjestelmällistä painostamista, jossa pyritään koko opetuksen järjestämiseen somaleiden omien islamilaisten periaatteiden mukaisesti. Somalit ovat tilastotietojen mukaan se maahanmuuttajaryhmä, joka kaikista herkimmin jättää opintonsa kesken heti perusasteen jälkeen, jolloin hyvin harva somali jatkaa korkean asteen opintoihin.

Perinteisen itäafrikkalaisen Khat-huumeen takavarikot ovat yleistyneet Suomessa viime vuosien aikana. Suomessa asuvista somaleista jopa useiden tuhansien arvioidaan käyttävän kyseistä huumausainetta. Khatin käytön onkin katsottu olevan kasvava trendi erityisesti pääkaupunkiseudulla, jonka vaikutukset näkyvät jo nyt ongelmina somaliperheissä. Khat-riippuvuus jättää erityisesti monet somalimiehet pysyvästi työmarkkinoiden ulkopuolelle.

Suuria kulttuurisia eroja ovat myös Somaliassa arkipäivää oleva naisen seksuaalisen itsemääräämisoikeuden polkeminen sekä ympärileikkaukset, joita länsimainen kulttuuri ja lainsäädäntömme eivät hyväksy. Arvioiden mukaan 95 prosenttia Somaliassa asuvista naisista ympärileikataan. Poliisin mukaan myös Suomesta lähetetään ulkomaille lapsia ympärileikattaviksi. Naisten ympärileikkaukset ovat hankaloittaneet esimerkiksi synnytyksiä Suomessa.

Somaleiden kotoutumisen epäonnistumisen takana katsotaan usein olevan erilainen syrjintä, josta tietoa on kerätty lähinnä somaleilta itseltään erilaisten kyselytutkimusten muodossa. Voidaan kuitenkin esittää kysymys, onko somaleiden kohtaama rasismi sittenkään niin räikeää ja yleistä. On mahdollista, että somalit ovat halunneet vierittää oman kansanryhmänsä kotoutumisen epäonnistumisen kantasuomalaisen harteille syyttämällä heitä rasismista. Voisiko kotoutumisen esteenä sittenkin olla heidän yleisesti suuri työttömyys maassamme, mikä taas ei suinkaan johdu heidän syrjinnästään rekrytointitilanteessa, vaan siitä, että usein somaleilta puuttuvat työllistymiseen vaadittavat ominaisuudet kuten riittävä koulutus ja luku-, kirjoitus- ja kielitaito. On otettava huomioon, että monet muut maahanmuuttajaryhmät kuten esimerkiksi nepalilaiset, kiinalaiset ja useat länsieurooppalaiset kansallisuudet ovat onnistuneet kotoutumaan Suomeen varsin hyvällä menestyksellä. Suomessa olisikin syytä avata uusi näkökulma yhteiskunnalliseen keskusteluun somaleiden kotoutumisesta. Siinä päähuomio kiinnitettäisiin somaleiden omaan asennoitumiseen niihin oikeuksiin ja velvollisuuksiin, joihin sitoutuminen on edellytys suomalaisessa yhteiskunnassa elämiseen.

Suomi ei ole ainoa maa, jossa somaleiden kotoutumisongelmat ovat suuria. Britanniassa somalit ovat yksi köyhimmistä, vähiten koulutetuimmista ja työllistyneimmistä kansanryhmistä. Tanskassa vuonna 2009 julkaistujen tilastojen mukaan somalit olivat vähiten työllistynein kansalaisuusryhmä. Norjan hallitus puolestaan teetti takavuosina oman selvityksensä siitä, miksi somalit ovat kotoutuneet niin huonosti Norjaan. Myös paljon kehuttu somaleiden kotoutuminen Yhdysvaltojen Minnesotassa on joutunut kyseenalaiseen valoon maassa julkitulleiden tietojen myötä, joissa on väitetty somaleiden lähtevän joukolla Yhdysvalloista Lähi-itään taistelemaan Isisin puolesta.

Yleisesti voidaan todeta, että somaleiden kotoutuminen Suomeen on epäonnistunut lähes jokaisella mittarilla. Se, että somalit eivät kiinnity työmarkkinoille edes välttävällä tasolla ja että heillä on keskimääräisesti korkeampi rikollisuusaste, pitäisi toimia hälytyskellona maahanmuutosta ja kotouttamisesta vastaaville poliitikoille ja viranomaisille. Maamme sosiaalisen rauhan säilymiseksi somaleiden heikkoa kotoutumistilannetta ei saisi enää päästää kärjistymään. Julkisen vallan olisikin nyt vakavasti harkittava somalimaahanmuuton tuntuvaa vähentämistä ja keskityttävä nykyistä tarmokkaammin Suomeen jo muuttaneiden somaleiden kotouttamiseen. Somaleille myönnettäviä kansainvälisen suojelun kriteerejä olisi tiukennettava nykyisestä, sillä somaleiden saamista kielteisistä turvapaikkapäätöksistä hyvin harva tapahtuu muulla kuin Dublin-perusteella. Somalian rauhallisimmilta alueilta tuleville somaleille ei taas pitäisi enää myöntää kansainvälistä suojelua. Myös somaleiden kasvattilasten perheenyhdistäminen olisi lopetettava. Lisäksi Somaleiden pakkoavioliittokäytäntöihin olisi puututtava tapauksissa, joissa Suomessa syntyvä somali pyrkii hakemaan puolisonsa suoraan Somaliasta. Somaliyhteisön parissa esiintyviin epäkohtiin tulisi puolestaan puuttua nykyistä voimakkaammilla toimenpiteillä. Vakaviin tai toistuviin rikoksiin syyllistyneet somalit olisi pystyttävä karkottamaan turvalliseen Pohjois-Somaliaan eli niin sanottuun Somalimaahan, vaikka he alun perin olisivat kotoisin Somalian muista osista. Korkein hallinto-oikeus on vuosikirjapäätöksellään vuonna 2013 erään somaliperheen karkotusta koskien linjannut Somalimaan turvalliseksi lähtömaaksi somaleille, jolloin karkotukset kyseiselle alueelle on luontevaa toteuttaa. Somalien khat-epidemiaan olisi taas puututtava suojelupoliisin ja poliisin yhteisellä erikoisoperaatiolla, jolla khatin välitys saataisiin Suomesta hävitettyä.

Vuonna 2013 Somalian silloinen ulkoministeri Fowsiyo Yusuf Haji Adan toi Afrikan unionin kokouksessa esille Somalian vakautuneen yhteiskunnallisen tilanteen. Adanin mukaan terrorijärjestö Al-Shabaab oli karkotettu pääkaupungista Mogadishusta ja maalle oli valittu sekä uusi parlamentti että hallitus.  Adan toivoi mahdollisimman monen somalin paluuta takaisin kotimaahansa investoidakseen ja tehdäkseen töitä. Adanin mukaan mahdollisimman pikainen ja iso somalien paluumuutto olisi toivottavaa. Suomen olisi reagoitava Somalian parantuneisiin olosuhteisiin käynnistämällä poikkihallinnollinen hanke somaleiden maastamuuton tukemiseksi. Mukana tässä hankkeessa voisivat olla valtio, somalijärjestöt ja muut kolmannen sektorin toimijat. Somaleiden lisääntyvällä maastamuutolla tuettaisiin Somalian jälleenrakennusta ja samalla lievitettäisiin suomalaisten ja somaleiden välisiä etnisiä jännitteitä. Suomi voisi myöntää maasta lähteville somaleille tarvittavat varat matkustuskustannuksiin ja eräänlaisen starttirahan uuden elämän aloittamiseen kotimassaan. Maastamuuttoavustuksen ehtona tulisi olla kuitenkin se, että maasta muuttaneet somalit eivät enää saisi Suomesta jatkossa oleskelulupaa.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Onko hallitus tietoinen Suomessa asuvien somaleiden epäonnistuneesta kotoutumisesta muun muassa somaleiden korkeiden rikollisuus- ja työttömyystilastojen, khat-epidemian ja kangertelevan opintomenestyksen näkökannalta ja onko hallituksella näiden epäkohtien korjaamiseksi valmiutta vähentää somaleiden maahanmuuttoa Suomeen, suhtautua somaleiden kotouttamiseen nykyistä tarmokkaammin ja edistää somaleiden maastamuuttoa Somaliaan, jotta suomalaisten ja somaleiden etniset jännitteet lieventyisivät ja, että somalit voisivat palata rakentamaan kotimaataan?

 

Helsingissä 6 päivänä maaliskuuta 2015
 Olli Immonen /ps

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

5Suosittele

5 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (67 kommenttia)

Käyttäjän PetraNyqvist kuva
Petra Nyqvist

"Yleisesti voidaan todeta, että somaleiden kotoutuminen Suomeen on epäonnistunut lähes jokaisella mittarilla."

Ja samalla naispuolinen suomensomali pyrkii Somalian presidentiksi 2016.

http://yle.fi/uutiset/suomalainen_fadumo_dayib_pyr...

Käyttäjän Mahjong kuva
Erkki Martikainen

Eikös tuo jos mikä osoita että kotoutuminen Suomeen on epäonnistunut koskapa haluaa, niinkuin oikein onkin, mennä rakentamaan kotimaataan.

Tero Virtanen

Hyvä kirjoitus josta en löytänyt minkäänlaisia asiavirheitä.

Käyttäjän Granu kuva
Arto Granlund

Kyllä luulis, että kuudentonnin kuukausipalkalla edustajalla olevan tähdellisempääkin ajateltavaa, kun ottaa huomion Suomen taloudellisen tilanteen, maahanmuutto kun on Suomea riivamista ongelmista niitä pienempiä. Tietenkin ellei kykyä muuhun ole niin minkäs teet.

Käyttäjän jannemuhonen kuva
Janne J. M. Muhonen

En ole Olli, mutta häntä ovat eduskuntaan äänestäneet nimenomaan nykyiseen maahanmuuttopolitiikkaan muutosta halunneet oululaiset henkilöt.

Käyttäjän KaroKankus kuva
Karo Kankus

Lainaus verkkouutisista:
"Somalit esittävät usein huonon kotoutumisensa syyksi valtaväestön heihin kohdistaman rasismin, Immonen tietää."

Immonen saattaa olla kerrankin asian ytimessä. ;)

Tero Virtanen

Eli maahanmuuttajien rikokset ovatkin kantaväestön syy? Noinhan sitä rikolliset perustelee tekojaan kai laajemminkin.

Eiköhän vika ole kyllä siinä joukossa, jotka on jostain mulle käsittämättömästä syystä otettu tänne loisimaan.

Esa Niemi

Somaliassa tarvitaan jälleenrakentajia rakentamaan isiensä maa uuteen kukoistukseen rauhan ja sovinnon sinetöimiseksi.

Miksi somaleita pitäisi istuttaa kurssista toiseen tyhjänpanttina Suomessa kun voisi tehdä jotain merkittävää oman yhteisönsä eteen?

Somaleilla on mahdollisuus näyttää turvapaikkapolitiikkamme menestystarinaksi, joka antaa turvaa hädän hetkellä ja palauttaa levännyttä ja tarmokasta väkeä jälleenrakennukseen.

Somaleita on pyydetty jälleenrakennukseen jo vuosia ja nyt on korkea aika auttaa sodassa väsyneitä ihmisiä. Somalian presidentit ja pääministerit ovat esittäneet lukuisia pyyntöjä ja eikä siihen voi olla vastaamatta. Suomi voisi vaikka avustaa jokaista palaavaa kunnon rahallisella korvauksella kuten Tanskassakin.

"President Hassan Sheikh calls the diaspora to come back and invest in their country.

2/3/2013 12:44:00
The president of Somali republic, honorable Hassan Sheik Mahmoud has called the Somali diaspora in Britain to return back to their houses and participate the reconstruction of the country."

Käyttäjän KaroKankus kuva
Karo Kankus

Immonen ajaa somalialaisten kohtelemista eri lailla sen takia että he ovat somaleita, perustellen tätä mm. sillä että osa heistä on syyllistynyt rikoksiin. Tämä on ihan selkeää rasismia.

Ja ehdottaa vielä tosissaan että somaleille pitäisi maksaa siitä että he suostuvat lähtemään? Immonen voi maksaa itse heidän lentolippunsa, jos häntä niin kovasti korpeaa katsella mustia ihmisä kadulla.

Esa Niemi

Karo, rikoksien prevalenssiin perustuva arvio ei ole niinkään ihmisrotuun liittyvä, vaan kotoutumisen onnistumiseen liittyvä mittari. Immonen ei näytä perustelevan rodullisilla ominaisuuksilla, vaan kotoutumisen tuloksilla. Käänteisesti alhaisella rikollisuudella Immonen mittaisi somalien kotouttamisen onnistuneeksi.

Jos emme ole osanneet kotouttaa somaleita, niin heidän tulotasonsa ovat alhaisia. Pitäisikö heidän sitten maksaa lentolippunsa pienistä tuloistaan, vai mitä tarkoitat.

Somaleilla on elämänsä tilaisuus jälleenrakentaa isiensä maa uuteen kukoistukseen ja omankaltaisekseen rauhan ja sovinnon sinetöimiseksi. Eikö ole hienoa, että jälleenrakennusta ja sinne palaavia velvollisuuttaan täyttäviä ihmsiä tuetaan taloudellisesti jos heillä ei ole muutoin varallisuutta palata jälleenrakentamaan maataan.

Oletko sitä mieltä, että kaikkien pitäisi olla yhtä välinpitämättömiä mm. somalien kotoutumisen tuloksiin kun meillä ei näytä olevan sellaisia resursseja tai knowhowta, jolla kotoutuminen tulisi onnistuneeksi.

Minusta on hienoa, että somaleilla on töitä Somaliassa ja heidän paluutaan ollaan valmiita tukemaan jopa taloudellisesti. Suurinta rasismia on istuttaa heitä täällä tyhjänpanttina aivan kuin heistä ei olisi mihinkään muuhun kuin ikuisesti holhottavana.

Käyttäjän KaroKankus kuva
Karo Kankus

Minä en puhunut mitään rodusta. Termin rotu käytölle ei nykytietämyksen valossa ole biologisia perusteita.

En oikein ymmärrä millä logiikalla Suomessa sosiaalituilla elävä somalialainen pystyisi noin vain Somaliaan palattuaan auttamaan jälleenrakennuksessa. Lisäksi, Suomen kansalaisilla on samoin perustein kansalaisvelvollisuuksia Suomelle.

Esa Niemi Vastaus kommenttiin #53

Karo, vetosit tuossa rasismiin, eli race + ism ja otan kantaa tässä kontekstissa.

Suomessa somalit ovat ovat virallisten tietojen mukaan olleet koulutuksessa ja heidän lähtökohtainen tilanne on varmasti parempi kuin kouluja käymättömät ja sodan uuvuttavia paikallisia ihmisiä. Et kai väitä, että Suomessa olleet somalit eivät sovellu edes Somalian työmarkkinoihin jos eivät Suomessakaan. Tämä tekisi auttamisestamme täysin hyödytöntä.

Kyllä tuon luulisi olevan kunniakysymys ja ilon aihe jos voi palata jälleenrakentamaan omaa maataan uuteen nousuun. Vastaavasti Somalian kansalaisina heillä oli kansallisvelvollisuuksia Somalialle. Eihän toki ketään voi pakottaa auttamaan edes maahan kaatunutta vanhustakaan jos sille tielle lähdetään, mutta mikä Suomen kansalaisvelvollisuus on tärkeämpi kuin laittaa hihat heilumaan työttömyysputken sijaan sodassa uupuneiden ja oman yhteisönsä eteen.

Turvapaikkapolitiikkamme on upea jos se antaa suojaa hädän hetkellä ja palauttaa levännyttä ja tarmokasta väkeä jälleenrakennukseen. Jos se ei toimi näin, niin sitä suuremmalla syyllä meidän tulee auttaa lähtömaiden läheisyydessä pl. UNHCR:n uudelleensijoitettavat.

Elias Söderlund

Ettekö törmää ongelmaan paluttamisessa, monilla on jo kansalaisuus ja muodostunut siteitä tänne. Lähtevätkö kotiin takaisin jo kouluttautuneet vai haluatko lähettä kouluttamattomat? Katsoessa maailman tämän hetken tilannetta, ihailen miten fobioiden sokaisemina nähdään somalit ongelmana. Hieno tietää että poliitikot käyttävät aikansa merkittävästi ¨ongelmia¨ ratkaisten. Mihin lähetämme tyhjänpanttina istuvat suomalaiset, sillä suomalaistenkin työttömyys on kasvanut. Olisiko mahdollisesta ¨kulttuuri¨ tarttunut vai miksi kantaväestökin on alkanut roikkua kortistossa? Mitä kerron somalialaisille kavereilleni viestinä, että tekevät rikoksia, lopettavat duunit ja opiskelun, sillä muuten eivät sovi maailmankuvaanne eivätkä tilastoihinne. Eurosentrismi tämä ihana kolonisaation jäännös, jonka avulla keskinkertainen Eurooppalainen katselee muuta maailmaa alas nenän varttaan.

Esa Niemi Vastaus kommenttiin #64

Elias, vaikea kommentoida näin vahvasti latautuneita tunnemaailmaasi, mutta jos palataan takaisin itse aiheeseen, niin kotoutuminen ei näytä olevan win-win tilanne somaleillekaan.

Somalien asioista välittäminen on lähimmäisistä välittämistä ja jos somalien elämänlaadulla ei olisi väliä, niin Immonen voisi olla yhtä välinpitämätön kuin monet ns. kukkahatut. Haluatko sinä maahanmuuttajia syrjäytymään liukuhihnalla, vai haluatko heille ihmisarvoisen elämän? Immonen on innoissaan, että Suomessa olevat somalit voivat tehdä jotain merkittävää kun suomalaisessa holhousmentaliteetissa heitä ei pidetä kykenevinä missään vaan juoksutetaan kurssista toiseen.

Monella somalilla on enemmän siteitä somalialaiseen kulttuuriin kuin Suomalaiseen ja meillä on toki työtä omienkin vaikeasti työllistettävien kanssa. Jos emme onnistu kotouttamisessa ja työllistämisessä, niin Somaliassa on valtavasti töitä ja siellä sodan väsyttämät hädänalaiset ihmiset tarvitsevat diasporan hankkimaa knowhowta ja tarmokkuuta. Me emme saa olla itsekkäitä ja pitää kynsin hampain kiinni ihmisistä, jotka ovat imeneet oppeja miten maailman onnistuneimmat yhteisöt toimivat. On aika antaa hyvän kiertää ja näiden pelastusjoukkojen työtä on tuettava, jotta Somalia saadaan takaisin jaloilleen.

Käyttäjän ManuKorkman kuva
Manu Korkman

Miksei tätä löytynyt persujen maahanmuutto ohjelmasta, ne jotka haluavat maahanmuuttajien palaavan kotimaihinsa, maksakoot heidän matkakulunsa ja jonkilaisen kotoutumisrahan. Tämä täydentäisi mainiosti persujen kehitysapu vapaaehtoiseksi ideaa.

Käyttäjän mikael kuva
Mikael Lönnroth

Tämäntapainen on jo olemassa. Räsänen on sitä myös edistänyt. Voi varmaan vieläkin kehittää.

http://vapaaehtoinenpaluu.fi/fi/node/55

Nasima Razmyarin hyvänä kommenttina/tavoitteena oli se, että pitää toki huolehtia siitä, että vapaaehtoisen paluun vapaaehtoisuus toteutuu, eikä siitä tule ikään kuin pakotettua vapaaehtoista.

Käyttäjän BodilRosengren kuva
Bodil Rosengren

No, olipa paljon virheellistä tietoa ... Tässä muutama korjaus.

- Työllisyysaste on kyllä yli 20% (ei 13% kuten virheellisesti väitettiin). Pitkään maassa asuneiden osalta työllisyysaste on samaa luokkaa kuin muiden maahanmuuttajien.
http://www.uusisuomi.fi/kotimaa/102534-iloinen-yll...
Pakolaiset työllistyvät hitaammin kuin muita maahanmuuttajia. Näin oli tilanne vietnamilaisten kohdalla (työttömyys huiteli 80% pinnassa), tällä hetkellä heikoin työllisyys on myanmarilaisilla ja irakilaisilla.
- Mistä tuo väite pakkoavioliitoista on peräisin? Moni varmaan solmii avioliittonsa järjestettynä avioliittona mutta näin toimitaan yleisesti maailmalla. Esimerkiksi 95% intialaisista harjoittaa järjestettyjä avioliittoja. Järjestetty avioliitto ei tarkoita tietenkään pakkoavioliittoa
- Somalinaisten syntyvyys on pudonnut lähes puoleen. Maahanmuuttajien syntyvyysluvut kun mukautuvat kantaväestön tasolle ajan kanssa. http://www.hs.fi/kotimaa/a1384151381037

Paluumuuttoa on tapahtunut jonkinverran mutta pitää myös ymmärtää että suurehko osa täällä asuvista somalinkielisistä ovat joko syntyneet Suomessa tai muuttanut lapsena. Näin ollen heillä on aika heikot siteet vanhempiensa kotimaahan.

Suomensomalit on yksi Euroopan syrjitympiä vähemmistöjä.
http://yle.fi/uutiset/syrjinta_on_helsingin_somali...
http://www.haaste.om.fi/fi/index/lehtiarkisto/haas...

Käyttäjän Granu kuva
Arto Granlund

Eipähän Ruotsiin paremman elämän toivossa 50-60-luvulla lähteneet sadattuhannen kansalaisemmekaan Suomeen palanneet vaikka työtilanne täällä muuttui hyväksi.

Esa Niemi

Bodil:
"No, olipa paljon virheellistä tietoa ... Tässä muutama korjaus.

- Työllisyysaste on kyllä yli 20% (ei 13% kuten virheellisesti väitettiin). Pitkään maassa asuneiden osalta työllisyysaste on samaa luokkaa kuin muiden maahanmuuttajien.
http://www.uusisuomi.fi/kotimaa/102534-iloinen-yll...
Pakolaiset työllistyvät hitaammin kuin muita maahanmuuttajia. Näin oli tilanne vietnamilaisten kohdalla (työttömyys huiteli 80% pinnassa), tällä hetkellä heikoin työllisyys on myanmarilaisilla ja irakilaisilla."

Riippuu nähtävästi mittaustavasta, kansalaiset vai kieliset.

Somalien kotouttamiseen työllistyminen ei välttämättä ole mikään onnistumisen merkki.

Mitä ihmeen pakolaisia? Harva somali on pakolainen ja lähes kaikki ovat turvapaikkahakemuksen perusteella todettu ei-pakolaiseksi.

Vietnamilaiset eivät työllistyneet kulttuuritulkeiksi tai epäonnistuneen kotouttamisen piiriin. Vietnamilaisille ei ollut työmarkkinoilla kysyntää, mutta raivasivat itse omin avuin mm. ravintoloiden avulla. Ravintola-ala on perinteinen tapa raivata tie työmarkkinoille, mutta somaleilla ei ole neljännesvuosisadan jälkeen ensimäistäkään ravintolaa.

Bodil:
"- Mistä tuo väite pakkoavioliitoista on peräisin? Moni varmaan solmii avioliittonsa järjestettynä avioliittona mutta näin toimitaan yleisesti maailmalla. Esimerkiksi 95% intialaisista harjoittaa järjestettyjä avioliittoja. Järjestetty avioliitto ei tarkoita tietenkään pakkoavioliittoa"

Pakkoaivioliitot ovat pakkoavioliittoja eikä niitä kannata väittää järjestetyiksi avioliitoiksi. Islamilaisen lain avioliittokäsitys poikkeaa muun maailman järjestetyistä avioliitoista kovastikin eikä esimerkilläsi ola paljoa tekemistä asian kanssa. Se on lähinnä sivuraiteelle ohjaamista.

Bodil:
"- Somalinaisten syntyvyys on pudonnut lähes puoleen. Maahanmuuttajien syntyvyysluvut kun mukautuvat kantaväestön tasolle ajan kanssa. http://www.hs.fi/kotimaa/a1384151381037"

Mikä siis meni pieleen? Maahanmuuttajien syntyvyysluku voi ajan myötä ollakin näin, mutta kyse oli somalien syntyvyysluvusta.

Bodil:
"Paluumuuttoa on tapahtunut jonkinverran mutta pitää myös ymmärtää että suurehko osa täällä asuvista somalinkielisistä ovat joko syntyneet Suomessa tai muuttanut lapsena. Näin ollen heillä on aika heikot siteet vanhempiensa kotimaahan.

Suomensomalit on yksi Euroopan syrjitympiä vähemmistöjä."

Somalit ovat pysyneet omana yhteisönään Suomessakin ja heillä on vahvat siteet Somalian kulttuuriin. Somaliassa käydään ahkerasti ja somalit ovat pääosin Somaliassa syntyneitä. Heillä on elämänsä tilaisuus laittaa hihat heilumaan oman yhteisönsä eteen kuin juosta työttömänä kurssista toiseen ja syrjäytymisvaarassa.

Käyttäjän BodilRosengren kuva
Bodil Rosengren

Hupaisaa tekstiä. Et tiedä mikä on järjestetty avioliitto tai että asialla ei ole mitään tekemistä uskonnon kanssa. Suuri osa maapallon ihmisistä harjoittavat niitä eikä niissä ole mitään pahaa vaikka se on meille vieras tapa.

Tilastot osoittavat kyllä että somalit kohtaavat paljon syrjintää Suomessa. Mistä hatusta vedät taas tuon että käydään ahkerasti Somaliassa? Varmaan jotkut heistä käyvätkin ja tiedän että osa osallistuu avustustoimintaan Somaliassa.

Lähes kaikki täällä asuvat somalit ovat joko pakolaisina tai syntyneet pakolaisvanhemmille. Onhan maailman pakolaisista toiseksi eniten juuri somalialaisia.

Vietnamilaisten työllistyminen oli erittäin hidasta kuten on ollut myös muiden pakolaisten kohdalla.

Esa Niemi Vastaus kommenttiin #63

Bodil:
"Hupaisaa tekstiä. Et tiedä mikä on järjestetty avioliitto tai että asialla ei ole mitään tekemistä uskonnon kanssa. Suuri osa maapallon ihmisistä harjoittavat niitä eikä niissä ole mitään pahaa vaikka se on meille vieras tapa."

No, ystävä hyvä kerro mikä meni pieleen? Waris Diriekin lähti pakoon koko Somaliasta paikallista islamilaista pakkoavioliittokulttuuria. Siitä on pitkä matka järjestettyihin avioliittoihin.

Bodil:
"Tilastot osoittavat kyllä että somalit kohtaavat paljon syrjintää Suomessa. Mistä hatusta vedät taas tuon että käydään ahkerasti Somaliassa? Varmaan jotkut heistä käyvätkin ja tiedän että osa osallistuu avustustoimintaan Somaliassa."

Syrjintä on kovin subjektiivista ja jokaisella oma kokemus. Päivi Lipponen näki syrjintää Tampereen pizzerian tuhopoltossakin jne.

Somalit rakastavat Suomea ja tänne tulijoita olisi paljon enemmänkin.

http://yle.fi/uutiset/suomen_somalit_uskaltautuvat...

http://www.uusisuomi.fi/kotimaa/52911-suomi-tarkka...

Bodil:
"Lähes kaikki täällä asuvat somalit ovat joko pakolaisina tai syntyneet pakolaisvanhemmille. Onhan maailman pakolaisista toiseksi eniten juuri somalialaisia."

Mitä ihmeen pakolaisia, tiedätkö kuinka moni somali on todettu pakolaiseksi?

Valtaosa tänne tulleista on todettu turvapaikkahakemuksen perusteella ei-pakolaisiksi koska heillä ei ole perusteltua vainoa tai uhkaa taustalla.

Bodil:
"Vietnamilaisten työllistyminen oli erittäin hidasta kuten on ollut myös muiden pakolaisten kohdalla."

Pakolaisten kohdalla tämä voi pitää jossain määrin paikkaansa, mutta meillähän pääosin on näitä, jotka todetaan turvapaikkahakemuksen perusteella ei-pakolaiseksi ja sosiaalituet vetävät puoleensa väkeä, jotka innostuvat sosiaalituista.

Käyttäjän BodilRosengren kuva
Bodil Rosengren Vastaus kommenttiin #69

Waris Dirie ei paennut järjestettyä avioliittoa vaan lapsiavioliittoa joka on tyystin eri asia. Kokeile käyttää vaikka googlea ja laita hakukenttään arranged marriage.

Täällä asuvat somalit ovat pääosin pakolaisia tai heidän jälkeläisiä ja se selviää migrin tilastoista. Ei heitä todeta ei-pakolaisiks. UNHCR myös luokittelee heitä pakolaisiks.

Ja tilastot osoittavat kiistatta että somalit kokevat paljon enemmän väkivaltaa ja uhkaa kuin esimerkiksi kantaväestö.

Jo tämä Immosen kirjoitus on osoitus siitä syrjinnästä mitä somalit kohtaavat.

Esa Niemi Vastaus kommenttiin #78

Bodil:
"Waris Dirie ei paennut järjestettyä avioliittoa vaan lapsiavioliittoa joka on tyystin eri asia. Kokeile käyttää vaikka googlea ja laita hakukenttään arranged marriage."

Miksi väärennät sellaista, josta jäät kiinni samantien?

Bodil VS. Waris Dirie

Lainaus Waris Dirie Desert Flower Foundation:
"At the age of 13, after being forced to marry a man who was old enough to be her grandfather Waris fled her homeland. "

http://www.desertflowerfoundation.org/en/waris-dirie/

Bodil:
"Täällä asuvat somalit ovat pääosin pakolaisia tai heidän jälkeläisiä ja se selviää migrin tilastoista. Ei heitä todeta ei-pakolaisiks. UNHCR myös luokittelee heitä pakolaisiks."

Ole hyvä ja anna tuo Migrin tilasto, josta selviää heidän pakolaisasema, vai onko kyse taas vain perättömästä väitteestä etkä todenna sitä.

Turvapaikkahakemuksen perusteella päätetään onko henkilö pakolainen vai ei. Jos hakijaa ei todeta pakolaiseksi, niin henkilö ei ole silloin pakolainen.

Mitä luokittelua ikinä taas hoetkaan, niin tilastointitapa ei muuta kenenkään juridista asemaa.

Bodil:
"Ja tilastot osoittavat kiistatta että somalit kokevat paljon enemmän väkivaltaa ja uhkaa kuin esimerkiksi kantaväestö."

Varmasti kokevat ja jopa niin paljon, että Somalian DHS kyselyssäkin suuri osa somalinaisista pitää kotiväkivaltaa oikeutettuna jos vaikka ruoka kärähtää hellalle. Somaliakin on ollut täynnä väkivaltaa vuosikymmenet, joten sellainen ei heille ole vierasta. Tiedä sitten mitä tuolla haluat kertoa ja väkivallan määrään voi vaikuttaa missä piireissä ollaan jne.

Bodil:
"Jo tämä Immosen kirjoitus on osoitus siitä syrjinnästä mitä somalit kohtaavat."

Höpsis, Immonen voisi olla yhtä välinpitämätön kotoutumisen tuloksien onnistumisen suhteen kuin somalien holhoukseen työllistyvät. Välinpitämättömyys on sitä syrjintää pahimmillaan.

Käyttäjän BodilRosengren kuva
Bodil Rosengren Vastaus kommenttiin #90

Niin, valehtelit siis tuosta Waris Diriesta. Tuostahan käy ilmi että hän pakeni lapsiavioliittoa, ei järjestettyä avioliittoa. Kaksi eri asiaa. Suurin osa somaleista ovat saaneet joko turvapaikan tai suojeluperusteinen oleskelulupa. Ovat siis pakolaisia. Ja tosiaan UNHCR luokittelee heitä pakolaisiksi ja se riittää minulle. Jos sinulla on jotain omia määritelmiä niin se on sitten sinun asiasi.

Somalit kohtaavat tosiaan paljon rasistista väkivaltaa:
"Rasistisen väkivallan, väkivallan uhan tai vakavan uhkailun uhriksi oli vuoden aikana joutunut kolmasosa (32 %) Suomessa asuvista somaleista.".

Immonen seuraa mestariaan ja käy sitä propagandasotaa somaleita vastaan. Miksi hän ei ole huolissaan niistä muista ryhmistä?

Esa Niemi Vastaus kommenttiin #91

Bodil:
"Niin, valehtelit siis tuosta Waris Diriesta. Tuostahan käy ilmi että hän pakeni lapsiavioliittoa, ei järjestettyä avioliittoa. Kaksi eri asiaa."

Tuo on jo täysin ponnetonta ja jäit kiinni vääristelystä. Waris Dirie kertoo säätiönsä sivuilla paenneensa pakkoavioliittoa. Pakkoavioliitto ei ole ikään sidottua, vaan avioliiton vapaaehtoisuuteen.

Bodil:
"Suurin osa somaleista ovat saaneet joko turvapaikan tai suojeluperusteinen oleskelulupa. Ovat siis pakolaisia. Ja tosiaan UNHCR luokittelee heitä pakolaisiksi ja se riittää minulle. Jos sinulla on jotain omia määritelmiä niin se on sitten sinun asiasi."

Sinun piti osoittaa, että Migrin tilasto osoittaa pääosan somaleista olevan pakolaisia, mutta muutit nyt tarinaasi. Pakolainen on ulkomaalaislaissa Geneven pakolaissopimuksen mukainen asema.

Et kerro mihin UNHCR:n tilastoon vetoat, mutta kuten tilastoja ymmärtävä tietää, niin tilastoluokittelu ei muuta kenenkään asemaa. Jos vetoat Geneven pakolaissopimuksen mukaiseen asemaan, niin silloin luonnollisesti käytämme Geneven pakolaissopimuksen, EU:n pakolaissopimuksen ja ulkomaalaislain mukaista määritelmää.

Bodil:
"Somalit kohtaavat tosiaan paljon rasistista väkivaltaa:
"Rasistisen väkivallan, väkivallan uhan tai vakavan uhkailun uhriksi oli vuoden aikana joutunut kolmasosa (32 %) Suomessa asuvista somaleista."."

Mikä on rasistisen väkivallan osuus jos väität somalien kohtaavan paljon rasistista väkivaltaa? Siteerauksesi kertoo, että tuossa on mukana lisäksi väkivallan uhan ja vakavan uhkailun uhriksi joutuneet, mutta tuo ei kerro edelleenkään rasistisen väkivallan määrästä kun taas tuomioita tulee yksittäisiä jos aina sitäkään.

Siteerauksesi ei kerro kenen taholta väkivalta, uhka tai vakava uhkailu tulee, joten kerrotko vielä mitä oikein haluat kertoa tämän hokemisella? Asiayhteys on jäänyt epäselväksi eikä se ole kirjoituksistasi ilmennyt.

Bodil:
"Immonen seuraa mestariaan ja käy sitä propagandasotaa somaleita vastaan. Miksi hän ei ole huolissaan niistä muista ryhmistä?"

Immonen haluaa varmasti onnistunutta kotoutumista kaikille ja tämän blogin aihe oli somalien kotoutumisen onnistuminen ja sen arviointi. Pitäisikö Immosen olla yhtä välinpitämätön somalien elämänlaadun suhteen kuin ilmeisesti sinä ja miksi?

Käyttäjän BodilRosengren kuva
Bodil Rosengren Vastaus kommenttiin #93

Pakkoavioliitto (ja lapsiavioliitto) on ihan eri asia kuin järjestetty avioliitto. Suuri osa ihmisistä harjoittaa järjestettyjä avioliittoja eikä siinä mitään pahaa. Lapsi/pakkoavioliitot sitten asia erikseen ja näitä ei tietenkään pidä hyväksyä. Opettele edes perustermit jos yrität keskustella.

Miksi juuri somalien kotoutuminen niin tärkeää? Miksi jatkuvasti nostetaan tämä yksi ryhmä esiin? Ai niin joo, ovat tummia ja muslimeja, helppoja kohteita jos halutaan lietsoa vihaa.

Esa Niemi Vastaus kommenttiin #94

Bodil:
"Pakkoavioliitto (ja lapsiavioliitto) on ihan eri asia kuin järjestetty avioliitto. Suuri osa ihmisistä harjoittaa järjestettyjä avioliittoja eikä siinä mitään pahaa. Lapsi/pakkoavioliitot sitten asia erikseen ja näitä ei tietenkään pidä hyväksyä. Opettele edes perustermit jos yrität keskustella."

Kirjoituksesi muuttaa taas muotoaan, mutta kerrotko näin alkuun mikä minun tai Waris Dirien kirjoituksessa olisi mennyt pieleen?

Bodil:
"Miksi juuri somalien kotoutuminen niin tärkeää? Miksi jatkuvasti nostetaan tämä yksi ryhmä esiin? Ai niin joo, ovat tummia ja muslimeja, helppoja kohteita jos halutaan lietsoa vihaa."

Miksi somalien kotoutuminen ei saisi olla tärkeää, ovatko somalit sellaisia, joiden kotoutumisen tuloksista ei saisi välittää, vaan heitä pitäisi kohdella kuin ilmaa? Somalien kotoutumista on pohdittu hallituksessa asti ja hallinnossa yleisestikin, joten miksi tämä on yht'äkkiä ihmettelyn aihe sinulle?

Sinä olet ainoa, joka kiinnittää huomiota ihonväriin tai uskontoon. Muut keskustelijat ovat kiinnittäneet huomiota kotoutumisen onnistumisen tuloksiin ja elämänlaatuun eri mittarein. Jos vastaavasti nämä mittarit osoittaisivat kotoutumisen onnistuneen, niin muidenkaan ei tarvitse huolestua syrjäytymiseen johtavasta kehityskulusta. Välittäminen ei ole vihanlietsontaa, vaan välinpitämättömyys voisi olla enemmänkin jos kyse olisi vihanlietsonnasta.

Ei näissä jutuissasi ole oikein tolkkua, mutta kaikki eivät ole yhtä välinpitämättömiä, vaan haluaa onnistunutta kotoutumista ja hyvää elämänlaatua myös maahanmuuttajille itselleen. Maahanmuuttajia ei ole tarkoitettu holhoamisesta palkkansa saavien hyväksikäytettäväksi ihmiskauppiaiden ja salakuljettajien ketjun loppupäässä. Hyväksikäyttäjiä on jo ihan tarpeeksi ja Immonen sano kiitos ei sellaiselle ja vaatii tuloksia hyväksikäytön sijaan.

Käyttäjän BodilRosengren kuva
Bodil Rosengren Vastaus kommenttiin #95

Waris Dirie pakeni pakko/lapsiavioliittoa. Kerrotko minulle miksi pidät järjestettyjä avioliittoja pahana asiana? Kysehän on kahdesta aikuisesta jotka omalla suostumuksella menevät naimisiin.

Miksi Immonen ja muut nostavat juuri somaleja esiin? Ihan sama tilanne on muidenkin pakolaisten kohdalla.

Esa Niemi Vastaus kommenttiin #96

Bodil:
"Waris Dirie pakeni pakko/lapsiavioliittoa."

Eli nyt oletkin samaa mieltä itse Waris Dirien kanssa, että Dirie pakeni pakkoavioliittoa. Miksi sitten lähdit edes kieltämään pakkoavioliiton kun jäät sellaisista puheista helposti kiinni.

Bodil:
"Kerrotko minulle miksi pidät järjestettyjä avioliittoja pahana asiana? Kysehän on kahdesta aikuisesta jotka omalla suostumuksella menevät naimisiin."

Ole hyvä ja kerro minulle missä pidän järjestettyjä avioliittoja pahana asiana. Voin kommentoida vain omia kirjoituksiani siltä osin kuin olen näitä kirjoittanut, mutta keksittyjen juttujen kommentointi kuuluu sille, joka niitä keksii.

Ei siinä mitään pahaa jos esim. vanhemmat löytävät avioehdokkaat, ja kyseessä on länsimainen mutta ei islamilainen käsitys aikuisuudesta, mutta miten se liittyy Waris Dirieen, joka vaihdettiin 5 kamelista 60-vuotiaalle miehelle?

Bodil:
"Miksi Immonen ja muut nostavat juuri somaleja esiin? Ihan sama tilanne on muidenkin pakolaisten kohdalla."

Ovatko somalit sinulle ilmaa vai miksi ei saisi? Toistat samaa kysymystä autopilotilla kertomatta miksi somaleita käsitellään muuaallakaan. Immonen kantaa huolta kotoutumisen tuloksista ja elämänlaadusta kuten kaikki muutkin, kerro siis mikä on ongelmasi asian suhteen, vai hoetko uudelleen samaa kysymystä montakin kertaa ilman vuorovaikutusta?

"Eurooppalainen tutkimus on vahvistanut, että Suomessa asuvat somalialaiset kohtaavat elämässään enemmän ongelmia kuin kantasuomalaiset. Heidän vaikeutensa ovat keskimäärin vielä isompia kuin muiden maahanmuuttajaryhmien.

Open Society -säätiön rahoittama selvitys koski vain Helsingin somaleita, mutta tuloksista voi päätellä koko maan tilannetta, asuuhan Suomen lähes 15 000 somalista suurin osa pääkaupunkiseudulla."

http://www.demari.fi/politiikka/paakirjoitukset/16...

Käyttäjän jojalonen kuva
Jussi Jalonen

Immonen kirjoittelee:

"Vakaviin tai toistuviin rikoksiin syyllistyneet somalit olisi pystyttävä karkottamaan turvalliseen Pohjois-Somaliaan eli niin sanottuun Somalimaahan, vaikka he alun perin olisivat kotoisin Somalian muista osista."

Mikäli Suomi tunnustaa Somalimaan itsenäiseksi ja erilliseksi valtioksi, niin sitten sinne ei karkoteta muita kuin Somalimaan omia kansalaisia. On aika kajahtanutta olettaa, että Somalimaalla pitäisi olla jokin erityinen vastaanottovelvollisuus kaikille rikollisille, jotka nyt vain sattuvat olemaan somaleja.

Somalimaan viranomaiset todennäköisesti toteaisivat tähän muutenkin, etteivät huoli muualta karkotettuja vierasmaalaisia, ja se homma katkeaisi sitten siihen. Suomessa on ennenkin havaittu, että karkottaminen on tällöin käytännössä mahdotonta.

Jari Nyberg

Jalonen. Montako somalimaalaista Suomi on palauttanut takaisin, kun siellä kerran olot ovat nyt rauhoittuneet? Lyhyt ja pätkittäinen muistini kertoilee minulle, että jossakin vaiheessa meille valehdeltiin, että elintasopakolaisia jossakin vaiheessa alettaisiin palauttelemaan. Onko tämä väite nyt sitten todettava puhtaaksi p*skan puhumiseksi niiden muiden suvaitsevaisten väitteiden joukkoon? Somaleistakin taitaa olla peräti pari sataa, joilla on se oikea turvapaikka pakolaisena. Vieläkä muuten joku oikeasti väittää, että tänne saapuneet somalit ovat täällä turvan vuoksi? Jokainen karttaa vilkaissut kun saattaa ihmetellä moista turvaa. Olisiko siinä taikaseinäväitteessä kuitenkin jotakin perää? Ja jos on, mikä velvollisuus meillä on se kustantaa kaikille mahdollisille pyytäjille?

Käyttäjän OksanenIlona kuva
Ilona Oksanen

http://aiheet.domnik.net/ai-2014/08/somalit-tyolli...

15 vuotta täyttäneiden somalinkielisten, kaikkien vieraskielisten ja kotimaankielisten työllisyys, työttömyys ja yrittäjyys Suomessa vuonna 2012. Luvut ovat peräisin Tilastokeskuksen aineistosta (ks. tarkempi lähdeviite yllä käsitellystä artikkelista).

Miehet
Kotimaankieliset Vieraskieliset yhteensä Somalinkieliset
Työllisyysaste % 52,6 52,7 25,2
Työttömyysaste % 11,9 20,2 45,0
Yrittäjät työikäisistä % 7,5 6,5 0,6
Yrittäjät työllisistä % 14,4 12,2 2,6

Naiset
Kotimaankieliset Vieraskieliset yhteensä Somalinkieliset
Työllisyysaste % 51,0 44,7 13,9
Työttömyysaste % 8,3 24,3 59,1
Yrittäjät työikäisistä % 3,6 3,8 0,1
Yrittäjät työllisistä % 7,0 8,5 0,6

Molemmat sukupuolet
Kotimaankieliset Vieraskieliset yhteensä Somalinkieliset
Työllisyysaste % 51,7 48,8 19,9
Työttömyysaste % 10,1 22,1 50,6
Yrittäjät työikäisistä % 5,5 5,1 0,4
Yrittäjät työllisistä % 10,6 10,5 1,9

Käyttäjän Luntatupaan kuva
Pertti Väänänen

Kummallisia näkökantoja esittää tämä kansanedustaja.

Olen ollut useita kertoja erään nuoren somalilääkärin potilaana. Hän kertoi, että hänellä on serkkuja vähän jokapuolella maailmaa. Hän kertoi, että hänen suomalaiset serkkunsa olivat parhaiten integroituneet Suomeen. Hänen USA:n ja Ison Britannian serkut pärjäsivär parhaiten työelämässä, mutta integroituminen oli jäänyt puolitiehen.

Jukka Nieminen

Hetkinen..puhummeko me nyt suomen kansalaisten (joukko)karkoituksesta heidän omasta maastaan?

Käyttäjän buimonen kuva
Börje Uimonen

Kannatan hyödyttömien rasistikansanedustajien kotiuttamista pois eduskunnasta kevään vaaleissa.

Käyttäjän OksanenIlona kuva
Ilona Oksanen

Ensin omat,sitten vieraat.90 luvun työtä ja kielitaitoa vailla olevat ensin,sekä suomalaiset työttömät.6 euroa tunti ei ole 16 tuntisista päivistä riittävä,vaikka sitä näkyy kannattavan niin vihreät,kuin kokoomus.Hesassa se käy,ja asuntona 24 neliön luukku,johon asutetaan monta ihmistä.

Toki näitä tapauksia on ympäri suomen,halvalla kun saa,eikä koirat perään hauku.

Työsopimuksia ei ymmärretä,joten kusetus on helppoa.As.tukea maksetaan asuntojen omistajille,samoille riistäjille jotka hyötyvvät halpatyövoimasta.

Ruvetkaa myös miettimään mistä revitte heidän vanhuuden 10 000 maahanmuuttajaa on tulossa ikäihmiseksi,palvelunsa ja kuka ne maksaa?Teille käy kuten näille rouvakerholaisille,jotka suu auki ihmettelevät"ai että maahanmuuttajatkin ikääntyvät"

Onko tämä tyyli siis ihmisarvoista elämää,perseaukisena suomessa,ja ilman eläkettä,kielitaitoa,jne.Samassa jamassa suomalaisten työttömien ja ilman eläke kertymää olevien kanssa.

Käyttäjän Pekka Toivonen kuva
Pekka Toivonen

Kysyn vaan, miksi Venäjän juutalaiset muuttavat sankoin joukoin Israeliin, jossa on kuitenkin jatkuva sodan uhka päällä ?

Onko kansanedustaja Immonen tietoinen niistä toimenpiteistä, joilla Venäjä on edistänyt tämän itse asiassa hyvin kotoutuneen vähemmistönsä muuttoa pois Venäjältä ja onko hän mahdollisesti kyseisten toimenpiteiden kannattaja sovellettuna esille tuomaansa somalikysymykseen ?

Käyttäjän LevStipakov kuva
Lev Stipakov

> Kysyn vaan, miksi Venäjän juutalaiset muuttavat sankoin joukoin Israeliin, jossa on kuitenkin jatkuva sodan uhka päällä ?

”Jatkuva sodan uhka” on hyvin iso liioittelu. Terrori-iskuissa Israelissa kuolee huomattavasti vähemmän ihmisiä kuin autoonnettomuuksissa Suomessa.

Suurin juutalaisten maastamuuton aalto tapahtui Neuvostoliiton hajoamisen aikana, silloin taloustilanne oli tosi paha. Viime aikoina maastomuutto Venäjältä on tyrehtynyt.

Huhut valtion antisemitismistä Neuvostoliitossa ovat hyvin liioiteltuja. Esimerkiksi melkein kaikilla juutalaisilla oli yliopiston tutkinto. Tietenkin oli niin sanottu ”kotinationalismi”, mutta se oli suhteellisesti matalalla tasolla ja kohdistunut karikkeihin kansaryhmiin, ei vaan juutalaisiin.

Käyttäjän Pekka Toivonen kuva
Pekka Toivonen

Venäjän juutalaisia on alunperin ollut 5 miljoonaa. Nyt heitä on Venäjällä enää jäljellä 300 000. Mikä lienee syynä tähän merkittävään vähenemiseen ?

Terrori-iskut puolestaan on täysin eri asia kuin täysmittainen sota, jonka uhka Israelissa on jatkuva johtuen ympäröivien arabimaiden imperialistisesta antisemitistisestä ulkopolitiikasta.

Käyttäjän vilenin kuva
Aimo Remes

Kylläkai Golda Meir lähti jo Neuvostoaikana kuten moni muukin, eikä Palestiinassa ollut mitenkään rauhallista, vaan juutalaiset joutuivat heti arabien hyökkäyksen kohteeksi joka edelleen jatkuu.

Käyttäjän Mahjong kuva
Erkki Martikainen

Siltä Venäjältähän ne taisi ensimmäiset somalit tänne Suomeenkin tulla isommalla joukolla niin että kyllä niillä venäläisillä taitaa joku konsti olla millä ne saa suostuteltua ihmiset lähtemään.

No, onhan tapauksia ,ihan lähimenneisyydestäkin, sellaisista jotka eivät ymmärrä lähteä.

Käyttäjän jorieskolin kuva
Jori Eskolin

Hyvä Olli.

Seuraavalla kerralla, kun kirjoittaa esim. somaleiden poistamisesta, kannattaa varmistaa ensin, ettei puhu ihan puutaheinää.

Ihan vaan oman uskottavuuden vuoksi.

Tämä tulee väistämättä mieleen siksi, että jos katsomme työllistymisprosentteja, niin somalit ovat siellä samoissa lukemissa esimerkiksi myanmarilaisten, irakilaisten sekä serbialaisten kanssa. Voit ihan itse tsekata asian täältä: https://docs.google.com/spreadsheet/pub?key=0AqhXH...

Väkivaltatilastoissa asukaslukuunsa suhteutettuina pahimpia rikollisia ovat albaanit, kurdit sekä vietnamilaiset. Tiesitkö muuten, että jamaikalaiset lyövät toista turpaan 20 kertaa varmemmin kuin suomalaiset? Pitäisi varmaan heitäkin auttaa pääsemään takaisin kotimaihinsa?

Oletko muuten lainkaan huolissasi siitä, että työtön suomalainen tappaa 45 kertaa varmemmin kuin työssäkäyvä toimihenkilö? Kun yksi toimihenkilö 100.000:sta tappaa, niin vastaava luku työttömällä pottunokalla on 45. Eikö ole melko hurja lukema?

Tiesitkö, Olliseni, että ainoastaan kymmenen maan taustaisia syyllistyy väkivaltaan vähemmän kuin suomalaisia? Nollille pääsevät vain Singapore, Namibia, Korea sekä Nicaragua. Perustele siinä sitten, että juuri 'tietystä' ilmansuunnasta tulevia ihmisiä pitää estää pääsemästä Suomeen. Kyllä se vaikuttaa siltä, että tänne ei tule päästää ketään mistään ilmansuunnasta. Vielä kun kouluja käymättömät ja erityisesti työttömät saataisiin jollain verukkeella karkoitettua, niin tämä Suomihan alkaisi vaikuttamaan ihan kivalta paikalta elää.

Lopuksi vielä muistutus, että Suomessa tehtiin vuosien 2003 ja 2012 välisenä aikana yhteensä 1175 henkirikosta ja näistä 96% oli Suomen kansalaisten tekemiä (ja näistä 1,4% maahanmuuttajataustaisia). Miettikää, ihmiset, mielessänne seuraavaa: 96% henkirikoksista suomalaisten tekemiä.

Näiden lukemien perusteella vaikuttaa vain oudolta osoittaa sormella yhtä kansanryhmää. Kun vastaavaan 'performanssiin' ja jopa synkeämpiin lukemiin pääsee ihan muillakin taustoilla, niin luulisi hoksaavan, että pelkästään yhtä etnisyyttä sormella osoittaen ei pääse mihinkään muuhun kuin vääriin johtopäätöksiin.

Ja tämä, hyvä herra Immonen, ei liene tarkoitus? No, vahinkoja sattuu ja minä mielelläni neuvon oikeiden johtopäätösten teossa.

Mukavaa viikonloppua.

Esa Niemi

Jori, mistä poistamisesta puhut. Maastamuutto on somalien elämänlaadulle toki parempi vaihtoehto kuin Suomeen jääminen.

Kenen kyhäämä tilasto tuo on ja luvut ovat vuodelta 2010. Mainitsemiesi ryhmien määrät ja maassaolovuodet eivät ole vastaavia kuin somalien. Somalien kotouttamista on yritetty jo neljännesvuosisata ja tulokset ovat varsin vaatimattomia ellei peräti vahingollisia somalien elämänlaadulle. Sama koskee väkivaltatilastojasi.

Miksi suomalainen tapaa sitten noin paljon varmemmin? Jos suomalaiset työttömät saavat asianmukaisia resursseja ja etenkin mielenterveysongelmien hoidossa, niin todennäköisyys alenee.

Tuot esiin muitakin suomalaisten ongelmia ja tämä on juuri syy, että meillä on kädet täynnä töitä suomalaisten ongelmien hoitamisessa. Suomalaisen tekemä tappo ole peruste, että niitä sallittaisiin yhtään sen enempää, vai onko tarkoituksesi se, että kun suomalainen tappaa, niin muutkin saa?

Kyllä kotoutumisen tuloksista saa huolestua ja se on tervettä järkeä. Jos sinä olet välinpitämätön ihmisten elämänlaadun suhteen, niin se on sinun murheesi kun me muut tavoittelemme onnistumisia. Mukavaa viikonloppua kuin myös.

Käyttäjän jorieskolin kuva
Jori Eskolin

Esa.

En minä ole välinpitämätön, päinvastoin.

Ja juuri siksi minä yritin kertoa, miksi Immosenkin pohdinta menee metsään.

Esa Niemi Vastaus kommenttiin #86

Jori, kyllähän tuo vahvasti kuulostaa välinpitämättömyydeltä somalien elämänlaadun ja kotoutumisen tuloksien suhteen.

Ongelmia ei voi lakaista maton allekaan ja jonkun on nostettava kissa pöydälle, että hyvä tarkoituksemme kääntyy itseään vastaan emmekä kykene kotouttamaan eikä työllistämään onnistuneesti tässä määrin. Meillä ei ole edes käsikirjoitusta ja lisää tulee ennenkuin saamme entisiäkään kotoutettua. Somalia on jo jälleenrakennuksen tilassa ja maailmalla on akuutimpiakin tapauksia, joille pitäisi myös saada tilaa.

Somalia tarvitsee jälleenrakentajia ja suurinta välinpitämättämyyttä on juoksuttaa somaleita kurssista toiseen kun heillä on mahdollisuus rakentaa kahden vuosikymmenen sodan ja suvaitsemattomuuden jälkeen rauhaa, rakkautta ja hyvinvointia isiensä maassa. Me annamme turvaa hädän hetkellä ja annamme takaisin levännyttä ja koulutettua väkeä jälleenrakennukseen rauhan ja sovinnon sinetöimiseksi.

Käyttäjän jorieskolin kuva
Jori Eskolin Vastaus kommenttiin #92

Esa hyvä.

Sinä voit uskotella itsellesi aivan mitä sinua huvittaa. Silti et voi väittää minun olevan millään tavalla välinpitämätön.

Etkä voi edes uskottavasti väittää ongelmia lakaistavan maton alle, sillä tuksin kenellekään tulee yllätyksenä tieto pakolaisena Suomeen saapuneiden ihmisten vaikeuksista. Ja tuohon problematiikkaan ei ratkaisuksi riitä ainakaan valikoiva tilastoagitaatio, jossa ei ole loogisuuden saati johdonmukaisuuden hiventäkään.

Esa Niemi Vastaus kommenttiin #98

Enhän käsittääkseni edes ole suoraan esittänyt, että olisit välinpitämätön eikä välinpitämättämyydessä olisikaan järkeä.

Miten pakolaisuus liittyy somaleihin kun useimmat heistä on turvapaikkahakemuksen perusteella todettu ei-pakolaiseksi?

Pakolaisuus ei muutoinkaan ole ICD-10 tautiluokituksen mukainen vamma, joka estää mopin tarttumisen käteen. Muualla maailmassa itsensä elättämisen velvollisuus on moniverroin raadollisempaa kuin sosiaalitukihakemusten täyttämistä. Miksi meille tulee sitten näin vaikeasti kotoutettavaa väkeä jos he kykenevät muualla elättämään itsensä puhumattakaan, että meille tulee enemmän kuin meillä on vastaanottokykyä. Pakolaisia voimme auttaa lähtömaiden läheisyydessä eikä meidän tule keskittää vähäisiä resurssejamme ei-pakolaiseksi todettaviin.

Pitäisikö tilastojen koonti kokonaan, jotta esim. somalien huono työllistyminen ei olisi tilastoagitaatiota tai että siihen kukaan kiinnittäisi huomiota, vai mitä tuolla tarkoitat? Kyllä työllisyystilastotkin ovat aiheuttaneet huolta kotoutumisen onnistumisesta maan johtoa myöten ja nämä ovat varsin johdonmukaisia.

Somalien kotouttamisen suhteen on peilii katsomisen paikka sillä meidän keinoilla emme ole onnistuneet kotouttamisessa.

Jari Nyberg

Hyvä Joriseni,

Kannattaa seuraavalla kerralla varmistaa, ettei puhu ihan puuta heinää. Jostakin syystä suvaitsevaisiksi itseään nimittävillä ihmisillä on tapana lainailla henkirikostilastoja, kun puhutaan maahanmuuttajien rikollisuudesta. Vaikka Oulussa yksi somalialainen timpuri pääsikin paratiisiin jihadia harrastaessaan, niin sitä ei kannata yleistää.

Syynä on yksinkertaisesti se, että tänne rantautuneen kuun jumalan palvonnan uskonto pitää lypsävän lehmän tappamista erittäin huonona käyttäytymistapana. Siinä ei sinänsä ole mitään yllättävää, samaa mieltä kun taitaa olla koko muu ihmiskunta kommunisteja, vihreitä ja vasemmistolaisia lukuunottamatta.

Vastaansanomaton tosiseikka kuitenkin on, että tietyiltä ilmansuunnilta rantautuneiden aatemaailmaan kuuluu vääräuskoisten ryöstely ja raiskaaminen ihan korkeimmmalta taholta annettujen suositusten ja esimerkkien perusteella. Jostakin kumman syystä tuon aatemaailman omaavat killuvat myös noista rikoksista pidettyjen tilastojen kärkipaikoilla.

Insinöörin logiikalla saattaisin vetää jotakin johtopäätöksiä moisista tilastoista. Niinpä luulenkin, että monikulttuurisesti edistyksellisessä Suomessa ne tullaan piakkoin kieltämään monikulttuurin vastaisina. Härkösen pariskunnalla taisi olla jo valmis ohjelmakin, miten näihin tilastoihin viittaavia voitaisiin uudelleenkouluttaa.

Käyttäjän jorieskolin kuva
Jori Eskolin

Hyvä Jari.

Kun sanoo toisen puhuvan puuta heinää, kannattaisi kertoa se kohta, joka on puuta heinää.

Huomasit varmaan, että lainasin aika monta muutakin tilastoa kuin henkirikostilastoa.

Jari Nyberg Vastaus kommenttiin #85

No, minä nyt en joutanut perehtyä tilastoihisi tarkemmin eli luotin täysillä sinuun. Mutta kun kommentoit tuota minun tuotostani, niin pakko kai tässä on olettaa, että kaikki minun kommentissani on vakaata ja pyhää totuutta, kun et kerran muuta kritisoitavaa löytänyt kuin tuon aika kummallisen vertailun henkirikostilastoon. Eli minun mielestäni ainoa oikea johtopäätös on, että meillä on ongelma. Ja se ongelma on typerät poliitikot, jotka harrastavat täysin käsittämätöntä maahanmuuttopolitiikkaa.

Käyttäjän mp2103 kuva
Markku Penttilä

Maahanmuuttokeskustelu on ollut jo vuosikymmeniä käsittämätöntä saivartelua.
Suomen poliittinen eliitti on ollut koko tämän ajan rähmällään (kontallaan) ensin YK:n ja sittemmin EU:n matkusteluohjeiksi muuttuneiden säännösten edessä. Nyt se on lisäämässä pakolaisten ottoa, eikä usko vieläkään, että apu pitäisi antaa väittömästi paikanpäälle sodan tai luonnonkatastrofien uhreille. Ja mikä tärkeintä: kertaakaan kansalta ei ole kysytty haluaako se, että suomalainen kansa korvataan maahanmuuttajilla. Ruotsi on kohta jo menetetty. Jos suomalaisuus ei nouse, meille käy samoin. Vastaanottokeskukset on ajettava alas ja kehitysmaaraha annettava omille kansalaisille. Suomi nousi toisen maailmansodan jälkeen lapsia synnyttämällä. Nyt tänne tuodaan ulkomaalaisia äitejä synnyttämään. En halua tästä maasta tulevan mitään Ruotsin mallin mukaista Arabinavian niemimaata. Ja vielä: suurimmat konfliktit käydään kulttuurien välillä. En halua tänne islamilaista enkä muutakaan vierasta kulttuuria, suomalaisuus on se, jolle tässä maassa rakennetaan mutta myös muita kulttuureita kunnioitetaan.

Käyttäjän buimonen kuva
Börje Uimonen

Suomalainen nainen saa tulevaisuuudessa 1,6 lasta. Sillä vauhdilla me hävitämme kantasuomalaisuuden ihan itse. Ja aika nopeasti. Kantasuomalaisen nuoren miehen hedelmättömyys alkaa olla sitä luokkaa, että voidaan puhua tuhkamunaisesta kansasta.

Käyttäjän OksanenIlona kuva
Ilona Oksanen

Ne tuhkamunat istuvat siellä ,missä näitä julistuksia ja sepustuksia laaditaan.Myös ne naiset,joilla on ura tärkeintä,ovat itkemässä kun itseaiheutettu "parasta ennen päiväys "on mennyt ohi.Sitten tarvitaankin sossuja apuun,noutamaan pienituloisen,tai köyhän,pienperheen vastasyntyneet laitokselta apuun.

Kyllä täällä suomessa ainakin on nuoria perheitä,joissa on pari kolme lasta,ja hyvin näyttävät lisääkin saavan.Kun nämä helsingissä istuvat palkatut ja tiettyä tuubaa syöttämään opetetut "tutkijat"ynm.tahot,vertailevat omia piirejään,ei ihme.

Siellähän niitä pellavapäitä ja sinisilmäisiä lapsia eniten kaivataan.Ei ole enää muodissa ulkomaalaiset.Kumma onkin että ns.tavalliset ihmiset pystyvät tekemään näillekin lapsia,ja huostaamiseen riittää tuhansia vuosittain,ihan vauvanasteisista ,muutaman vuoden ikäisiin.

Kun on tuhansittain lapsia"jotka eivät voi asua kotonaan"Missä se lapsipula luuraa?Kun vielä teiniäitejäkin tulee koko ajan lisää,ei vika ole vehkeissä,eikä siementen itävyydessä.Jos lapsia pitää oikein kotoa asti hakea,karsia perheestä,ei uupeloa ole.Nyt on kyse näiden ongelmista ,joiden aikatauluun ei sovi lasten synnyttäminen,ja odotusaika.Pitää saada valmiina.

Kohta ollaankin kuin intiassa:sijais synnyttäjiksi,ruokapalkalla,köyhät ja pienituloiset.

Jouko Silvennoinen

Hei suomi kuntoon tulevalla vaalikaudella aletaan pienistä puroista, ei tuontia vaan vientiä, ei yhtään mamua maahan ja paperittomat sekä turva-ynnä muuten maassa olevat rikoksen tehneet henkilöt pois maasta.Muistan kun vainikkalan raja-asemalta tuotiin ensimmäiset Somalit Suomeen itkivät ja vannoivat lähtevänsä rakkaaseen kotimaahansa heti kunhan vähänkään tilanne antaa myöten, tais jäädä lähtemättä ja taitaa jäädäkkin.Tuo minua ainakin loukkaa ja raivostuttaa että mamut jotka tulevat maista joissa heitä vainotaan heidän mielipitedensä vuoksi,omien kertomuksiensa mukaan,tulevat meille määrittelemään mikä on sananvapautta ja rasismia.Mitä siis rasismi oikein on?Kyllä tänne on hyvä tulla vastuuta pakoon mutta kuinka olisi tilanne jos meidän vanhemmat ois jättäny sen pystykorvan naulaan!

Elias Söderlund

Hyi miten kehtaavat määritellä meillä rasismi on erillaista kuin muualla ja sanavapaus myös :D Ovat mamut menneet rasismin määrittelemään ja sanavapauden myös kovasti ovat saamattomaksi porukaksi aikaan saaneet lyhyessä ajassa. Priceless Jouko

Jari Nyberg

Juu, tuo rasismin määrittely on aika mielenkiintoista. Jos esimerkiksi tänne Suomeen tulee jotain ihmeporukkaa, jotka palvovat Siriusta ja sen kymmentä kuuta ja joiden profeetta kertoi yksityiskohtaisia raiskausohjeita omista raiskauksistaan niihin syvällisesti perehtyneenä, niin täällä raiskaavat Siriuksen kuun palvojat tuomion saadessaan kertovat luonnollisesti syyksi raiskaamiselleen kantaväestön valtavan rasismin. Ja täydestä menee. Priceless Elias.

Elias Söderlund Vastaus kommenttiin #74

Jos pakolaisuus on teille ongelma eikö kannattaisi taistella ilmiöitä vastaan jotka synnyttävät pakolaisuutta eikä itse ¨oiretta¨ pakolainen. Vaikuttaako suurvaltojen ulkopolitiikka kenties pakolaisuuden syntyyn, sitähän te ette syy seuras ajattelussanne ikinä tuo esiin tai käsitä saati vastusta länsivaltojen omien ¨intressejen¨ puolustamista kehitysmaissa. Jari olisiko Usa:n ulkopolitiikalla tekemistä esim: somalialaisten,vietnamlaisten,irakilaisten pakolaisuudessa. Ymmärrän että on helpompi yleistää muutamaa tuhatta somalialaista ja n.1,6 miljardia muslimia netisä kun vaikuttaa oikeasti asioihin. Tämä on viesti myös suvaitseville jotka eivät silti taistele pakolaisten oikeiudesta elää kotimaissaan. Maahanmuuttkriittisyys ilman kritiikkiä maahanmuuton/pakolaisuuden syille on susi lampaan vaatteissa. Rasisti joka näkee mahdollisuuden saada tuulta tässä tilanteessa valkoisiin purjeisiinsa. Jari kommenttisi Islamista kertovat vain minulle että teologian opinnot ovat kovasti kesken. Sinun jihadisi voit käydä militanttien islamistien kanssa sillä molempien teidän maailmankuvanne kaipaavat toisiansa. He käyttävät uskontoa poliittisena asenaa niin kuin sinä rasismiasi, en hyväksy kumpakaan. Usein se mitä luulee että maailmassa on pielessä on peilissä.

Jari Nyberg Vastaus kommenttiin #77

Mitähän tekemistä suurvaltapolitiikalla mahtaa olla Nigeriassa, Kiinassa, Thaimaassa, Filippiineillä, Indonesiassa, Sudanissa ja monissa muissa maissa. Noissa maissa tapetaan massoittain ihmisiä islamin nimissä. USA:n ulkopolitiikalla ei ole mitään tekemistä noiden maiden teurastuksien kanssa.

Ymmärrän, että suvaitsevana itseään pitävällä ihmisellä on helppoa syytellä amerikkalaisia kaikesta pahasta islamilaisen maan päällä. Kannattaisi vain teidänkin joskus potkaista itseänne takapuoleen sieltä suvaitsevaisuustripiltänne ja palata takaisin tänne maan pinnalle. Rovaniemelle tuli aikonaan paljonkin vietnamilaisia pakolaisia ja he kotiutuivat loistavasti. Niin pienen maan kuin Suomen kannattaisikin pitää järki kädessä elintasopakolaisuuden hoitamisessa.

Mitä sitten teologian opintoihin tulee, niin ehkä sinunkin kannattaisi enemmän suuntautua sinne historian puolelle. Islamin profeetta kun islamin omien lähteiden mukaan harrasti ryöstämistä, oikeaoppista raiskaamista, kiduttamista, sotavankien ja lapsien tappamista, salamurhaamista, pikkutyttöjen naimista ja niin edelleen. Nuo suvaitsevaisille niin mieluisat toiminnot eivät sinänsä tietenkään ole mikään ongelma. Ongelma tulee siitä, että miljardit muslimit pitävät tuollaista miestä esikuvanaan ja esimerkkinään. Koraanikin käskee noin pari sataa kertaa noudattamaan profeetan esimerkkiä. Mutta ehkä meillä on tässä jonkin sortin teologinen ongelma, jonka osaat vaivatta selittää?

Elias Söderlund Vastaus kommenttiin #79

Tuohon ei varmaan tarvitse vastata islamofobisilta sivuilta kopioiminen kaukana reaali maailmasta. Pelko se kyllä summentaa ihmisen mielen, vaikea ymmärtää että tällä määrällä tunnetta ja aikaa saa perusteltua pointtinsa täydellä p******a. I rest my case. Toivottavasti sinä ja terroristit ette saa aikaannsa toivomaane sivilisaatioiden törmäystä teidän lokeroimisella ja Jumalallisella voimalla määritellä ihmisiä. Onnea vihan ja pelon täyteiseen maailmaasi.

Käyttäjän ManuKorkman kuva
Manu Korkman

Minusta olisi aiheellista edistää Olli Immosen kotoutumista pysyvästi Ouluun tulevalla vaalikaudella.

Jari Nyberg

Minusta taas tuntuu, että oululaiset ovat nähneet aivan tarpeeksi somalialaisen rakennustyöläisen taidonnäytteitä. Niinpä Immonen taitaakin mennä läpi aivan heittämällä. Kysymys kuuluukin, että kuinka monta persua häne vetää vanavedessään.

Käyttäjän ManuKorkman kuva
Manu Korkman

Minulla on sangen hyvä käsitys oululaisista, on vaikea kuvitella, että puupäinen vihan lietsominen toimisi tulevissa vaaleissa.

Jari Nyberg Vastaus kommenttiin #83

Minä taas uskon siihen kuuluisaan kohtaamisteoriaan, joka tunnetusti vähentää rasismia ja muutakin vastakkainasettelua.

Käyttäjän vilenin kuva
Aimo Remes

Taitaa Oulun vaalipiirissäkin tehdä nyt tiukkaa kahdenkin läpimeno ja syynä ei ole Immosen kannanotot.

Jari Nyberg Vastaus kommenttiin #88

Se taas riippuu kokonaan siitä, että miten korkealla oululaiset arvostavat maahanmuuttajien kirvesmiestaidot.

Toni Hiltunen

Minun mielestä kaikenlainen tilastointi maahanmuuttajien osalta on lopetettava, koska se on rasistista. On olemassa vain suomalaisia. Ongelmat hoituvat parhaiten kun lisäämme kotoutumismäärärahoja, perheenyhdistämisiä ja ystävyyssuhteita kantaväestön kanssa. On kuitenkin tärkeää tukea maahanmuuttajien omaa kulttuuria ja lisätä panostusta sen toteutumiseksi.

Kantaväestön rasismia on hillittävä sensuroimalla uutisia ja tuotava maahanmuuttoa erityisesti positiivisessa valossa esille. On luotava erilaista työtä verovaroin, jolloin maahanmuuttajien työllisyys näyttää tilastojen valossa paremmalta ja näin lisää suvaitsevaisuutta ja hillitsee rasismia ja ääriliikehdintää.

On tuettava maahanmuuttoystävällistä rakentamista, ja otettava paremmin huomioon maahanmuuttajien tarpeet asuntoja suunnitellessa.

Toimituksen poiminnat