Olli Immonen Kansanedustaja ja kaupunginvaltuutettu Oulusta

Miksi islam on uhka

Islam-keskustelu viriämässä Suomessa

”Ne jotka taistelevat Allahia ja hänen lähettilästään vastaan ja kiirehtivät tekemään pahaa, saavat palkkansa: heidät surmataan, naulitaan ristiin tai heidän kätensä ja jalkansa hakataan poikki ristikkäin, tai heidät karkotetaan maasta. Tämä on heidän häpeänsä tässä maailmassa, ja tuonpuoleisessa heitä odottaa ankara rangaistus, - paitsi niitä jotka katuvat (kääntyvät islamiin) ennen kuin olette saaneet heidät valtaanne.” (Suura 5:33-34)

Islamin ongelmien ehkäiseminen on ollut tähänastisella poliittisella urallani yksi pääteemoistani. Tämän vuoksi koin luontevaksi vastata myöntävästi Ylen minulle esittämään kutsuun tulla keskustelemaan Ajankohtaisen kakkosen Islam-iltaan 29.10.2013. Avoin kansalaiskeskustelu islamin uskon ongelmista ja vaaroista on Suomessa valitettavasti vuosikausia jäljessä muuta Länsi-Eurooppaa. Voidaankin pitää positiivisena asiana, että Yleisradio on valmis tällaisen keskusteluillan järjestämiseen ja herättämään Suomessa yhä laajempaa islam-debattia kansalaisten keskuudessa. Tähän asti kotimaiset islamin kritisoijat ovat joutuneet turvautumaan pääasiassa internetin suomiin mahdollisuuksiin käydä keskustelua islamin negatiivisista vaikutuksista, sillä valtavirtamedia on maassamme halunnut vaientaa islamista puhumisen.

Internet on mahdollistanut poliittisesti tai kansalaisaktivismin keinoin länsimaisten arvojen puolesta toimivien henkilöiden aidon verkostoitumisen. Internet ja sosiaalinen media ovatkin olleet islam-kriittisille toimijoille keskeisin kanava tuoda esille eräitä maahanmuuttoon ja islamiin liittyviä tosiasioita. Järjestelmäpoliitikot ja sitä tukeva konsensusmedia eivät ole enää pystyneet lakaisemaan maton alle niitä suuria yhteiskunnallisia epäkohtia, mitä monikulttuurinen painajainen aiheuttaa historiallisesti kehittyneille eurooppalaisille kansallisvaltioille. Pyrin tällä kirjoituksellani tuomaan esiin joitakin islamisaatiotrendiin liittyviä ongelmia, joiden pohjalta olen kokonaisvaltaisen mielipiteeni islamista muodostanut.


Islamin opillinen sisältö

"Miehet olkoot naisten esimiehiä, koska Jumala on asettanut heidät näihin nähden korkeampaan asemaan, ja myöskin niiden suoritusten tähden, joita miesten on omaisuudestaan naisten hyväksi tehtävä. Hyveelliset naiset ovat alistuvaisia ja vaalivat huolellisesti, kätkössä, kaikkea sitä, minkä Jumala on kätköön tarkoittanut. Mitä niihin tulee, joiden puolelta kohtaatte uppiniskaisuutta, niin varoittakaa heitä, erottakaa heidät vuoteestanne ja kurittakaa heitä, mutta jos he silloin tottelevat teitä, niin älkää etsikö riitaa heidän kanssaan. Katso, Jumala on ylevä ja suuri." (Suura 4:34)

”Allahin lähettiläässä (Muhammad) teillä on kaunis esikuva niille joiden toivo on Allahissa.” (Suura 33:21)

Islamilainen maailma elää tänä päivänä pääasiallisesti sekasorrossa. Islamistit taistelevat ”liberaaleja” vastaan, shiiat sunneja sekä palestiinalaiset israelilaisia vastaan lukuisissa maissa, joissa on muslimienemmistö tai huomattava islaminuskoinen vähemmistö. Islamiin liittyvien konfliktien päänäyttämönä on toiminut pitkään Lähi-itä. Tämän alueen kurjuuden symboli on Syyria, jossa on kohta kolme vuotta kestänyt aseellinen konflikti pääasiassa islamilaiseen valtioon pyrkivien kapinallisten sekä Iranin ja Venäjän tukeman presidentti Bashar al-Assadin välillä. Muslimien arabikevät taas on lässähtänyt islamistitalveksi, jossa niin sanotut vapautetut kansat ovat vapaissa vaaleissa lähes poikkeuksetta äänestäneet 600-lukulaisen islamilaisen maailman periaatteisiin nojaavia puolueita ja ehdokkaita. Selkein esimerkki tästä oli muslimiveljeskunnan ja sen fundamentalistisen presidenttiehdokkaan Mohammed Mursin nousu Egyptin johtajaksi. Mursin tavoite päästä Egyptin islamistiseksi faaraoksi päättyi kuitenkin ennenaikaisesti armeijan toteuttamaan vallankaappaukseen. Egypti on tätä nykyä päätynyt takaisin luonnolliseen tilaansa eli sotilasdiktatuuriin, josta maalla on jo vuosikymmenten kokemus kenraali Hosni Mubarakin valtakaudelta.

Lähi-idässä raivoavat konfliktit islamin eri haarojen edustajien välillä vahvistavat uskoani siihen, että islam nykyisessä muodossaan on täysin yhteensopimaton demokraattisen valtiomuodon kanssa. Tämän tosiasian tunnustamiseen ei läntisen maailman poliittisissa ympyröissä, yliopistoissa tai muissa niin sanotuissa tiedostavissa piireissä ole ollut halua tai kykyä. Tämä on johtanut siihen, että muslimien annetaan elää Euroopassa, kuin jos he eivät olisi kotimaataan koskaan jättäneetkään. Tämän kulttuurirelativistisen yhteiskuntapolitiikan seuraukset pystyy jokainen eurooppalainen näkemään kävellessään pitkin maanosamme suurimpien kaupunkien katuja, jossa burkat, niqabit, minareetit ja suurmoskeijat ovat jo kiinteä osa maisemakuvaa. Sama kehitys on rantautumassa kovaa vauhtia myös Suomeen hyväuskoisten hallitsevien luokkien politiikan seurauksena.

Islamia ei voida pelkästään pitää muiden maailmanuskontojen (kristinuskon, juutalaisuuden, buddhalaisuuden ja hindulaisuuden) kaltaisena uskonnollisena järjestelmänä. Islam pitäisi pikemminkin ymmärtää kaikki elämän osa-alueet käsittävänä elämäntapana ja maailmankatsomuksena sekä poliittisena ideologiana, mikä määrittelee kaiken muslimin oikeuksista hänen velvollisuuksiinsa. Islam on ainoa uskonto maailmassa, jonka nimissä pystytetään vielä tänä päivänä teokraattisia valtioita. Islam tarkoittaa sananmukaisesti ”alistumista” (jumalalle), mikä puolestaan tarkoittaa muslimien pyhien tekstien eli Koraanin sekä hadithien kyseenalaistamatonta noudattamista. Lisäksi islamin uskon perustajan, profeetta Muhammadin, esimerkin seuraaminen on muslimeille keskeistä, sillä hänet esitetään islamissa täydellisenä ihmisenä. Tämä siitäkin huolimatta, että Muhammad on lukuisten historiallisten dokumenttien perusteella henkilökohtaisesti vastuussa lukuisista julmuuksista, muun muassa kokonaisten juutalaisheimojen hävittämisestä.

Islamin pyhä kirja Koraani on muslimeille taivaasta annettua jumalan sanaa, jota on toteutettava ja noudatettava kirjaimellisesti. Koraanin tulkitseminen on ehdottomasti kielletty aikakaudesta ja paikasta riippumatta. Tämä eroaa ratkaisevasti esimerkiksi kristinuskon perinteestä, jossa Raamattua on tulkittu eri aikakausina eri tavoin. Myös Raamatun kehitys Vanhan testamentin tiukoista opinkappaleista Uuden testamentin myötä inhimillisempään jumal- ja ihmiskäsitykseen poikkeaa huomattavasti Koraanin progressiivisesti ankaroituvasta sisällöstä. Koraania luettaessa viimeisimpänä kirjoitetut vihamieliset suurat myös kumoavat maltillisemmat vanhemmat suurat, jos niiden välillä on opillista ristiriitaa. Koraanin jälkeen seuraavaksi tärkein lähde muslimeille on sunna, jolla tarkoitetaan profeetta Muhammadin esikuvallista elämäntapaa. Tieto sunnasta on peräisin haditheista, jotka ovat perimätietona välitettyjä lyhyitä kertomuksia siitä, miten Muhammad kussakin tilanteessa toimi, ja mitä hän sanoi.

Naisen asema islamissa on äärimmäisen heikko. Koraani, sunna, hadithit ja islamilainen laki antavat naiselle vähemmän oikeuksia kuin miehelle. Islamissa muun muassa naisen todistus on oikeudessa vähempiarvoinen kuin miehen. Kaikesta tästä on luonnollisesti seurannut, että musliminaisia kohdellaan islaminuskoisen yhteisön sisällä huonommin kuin miehiä. Äärimmäinen esimerkki sharia-lain musliminaiselle aiheuttamasta epäoikeudenmukaisuudesta on raiskatuksi tulleen naisen rankaiseminen kuolemalla. Muslimimies voi lisäksi ottaa omaehtoisesti avioeron naisesta lausumalla taikaloitsuja. Naisten perintäoikeudet ovat myös hyvin rajoitettuja miehiin nähden. Naista alistava hunnuttaminen taas perustuu suoraan Koraanin antamiin määräyksiin.

Umma-käsite on planeettamme yli miljardille muslimille keskeinen identiteetinmuodostuksen väline. Ummalla tarkoitetaan maailman kaikkia muslimeita yhdessä. Useimmat muslimit tuntevat syvää yhteenkuuluvuutta uskonveljien- ja sisartensa suhteen maanosasta riippumatta. Tämä tuli esiin muun muassa Tanskan pilakuvakohun aikaan vuodenvaihteessa 2005–2006, jolloin raivostuneet muslimit mellakoivat verisesti useissa maissa osoittaakseen solidaarisuuttaan uskontovereillaan. Myös terrorismin vastaisen sodan operaatiot herättävät usein laajoja protesteja eri puolilla muslimimaailmaa. Keskeinen rooli muslimien umman yllyttämisessä mellakointiin on uskonoppineilla sekä paikallisilla islamistisilla poliitikoilla. Kaikkien muslimien yhteenkuuluvuutta korostaa myös yhteinen päivittäinen rukousrituaali (salat), yhteinen paasto (saum) kerran vuodessa, pyhiinvaellus (hajj) Saudi-Arabian Mekkaan ainakin kerran elämänsä aikana sekä almuvero (zakat).


Jihadin uhka

”Ne jotka haluavat vaihtaa tämän elämän tuonpuoleiseen taistelkoot Allahin tiellä. Me annamme heille suuren palkan, saavatpa he sitten voiton tai tulevat surmatuiksi.” (Suura 4:74)

”Kun rauhoitetut kuukaudet ovat kuluneet taistelkaa uskottomia vastaan missä heidät tapaattekin, vangitkaa heidät, saartakaa heidät ja väijykää heitä kaikkialla, mutta jos he katuvat pitävät rukouksensa ja antavat almuja, antakaa heidän mennä rauhassa. Allah on anteeksiantava ja armelias.” (Suura 9:5)

Islamilainen valtioteoria erottaa islamin hallitseman alueen (Dar al-islam) ja ei-muslimien hallitseman sodan alueen (Dar al-harb). Islamilaisen maailmankatsomuksen mukaan islamin alueen tulee laajentua koko maailmaan, jotta maailmasta tulisi rauhan alue (Dar al-salam). Edellä kuvattua prosessia kutsutaan jihadiksi eli pyhäksi sodaksi. Jihadin todellista merkitystä ovat monet länsimaiset poliitikot ja niin sanotut älyköt pyrkineet häivyttämään laajemman väestön tietoisuudesta väittämällä sen tarkoittavan ainoastaan henkistä kilvoittelua. Henkistä jihadia merkittävämmässä roolissa on kuitenkin aseellinen jihad, jolla pyritään puolustamaan islamia. Muslimien on sallittu islamin pönkittämiseksi taistella ei-muslimeja vastaan kaikilla käytettävissä olevilla keinoillaan, joista äärimmäisenä esimerkkinä voidaan mainita itsemurhaiskut.

Muslimien jihadissa keskeinen osa on petollisella käytöksellä. Islamin pyhien kirjoitusten mukaan rauha vääräuskoisten kanssa solmitaan ainoastaan silloin, kun muslimit eivät pysty sotilaallisesti voittamaan vihollista. Silloinkin rauha on ainoastaan hengähdystauko, jonka aikana muslimit keräävät voimiaan uutta taistelua varten. Rauha loppuukin heti, kun muslimeilla on tarpeeksi voimavaroja sotilaalliseen voittoon. Toisin sanoen islamilainen käsitys rauhasta on hyvin erilainen kuin sen vastaava merkitys länsimaisessa ajatteluperinteessä. Sama koskee myös valehtelua, jonka islam sallii muslimien kanssakäymisissä ”vääräuskoisten kanssa”, jos huijaamisen katsotaan hyödyttävän islamin vallan etenemisestä pidemmällä aikatähtäimellä.

Muslimiterroristit pitävät itseään uskonsotureina eli jihadisteina (tai mujahidineina), jotka käyvät pyhää sotaa pahaa länttä vastaa. Tämä kokonaisvaltainen ajattelutapa näkyy siinä, miten muslimit suhtautuvat suvaitsevaisuuspoliitikkojen islamin liennytysyrityksiin. He pitävät sitä heikkouden merkkinä ja entisestään saavat lisää itseluottamusta saattaa jihadinsa loppuun asti. Jihadismi ei jätäkään tilaa poliittiselle keskustelulle tai monikulttuurisuusseminaareille, vaan se keskittyy konkreettisesti maailman islamisoimiseen. Pyhää sotaa on käytävä islamin lain mukaan aina tuomiopäivään asti. Nykyisin islamin leviäminen länteen onnistuu helposti ilman sotia vapaan maahanmuuton eli niin sanotun maahanmuuttojihadin muodossa.

Terrorististen tekojen suorittamiseen kannustaa islamin oppiin kuuluva periaate, jonka mukaan Allahin puolesta kuollut uskonsoturi pääsee paratiisiin, jossa häntä odottaa 72 neitsyttä. Islamin asiaa edistänyt itsemurhapommittaja ei ole muslimiaatteen mukaan siis syntinen ihminen, vaan shadeed eli marttyyri, jonka kuolema tuottaa suurta kunniaa Allahille. Kokonaisuudessaan Koraanista on löydettävissä useita satoja kehotuksia, rohkaisuja ja selviä määräyksiä ryhtyä pyhään sotaan ei-muslimeja vastaan.

Muslimien keskuudessa kytevää radikalisoitumista ei voida pääasiallisesti pitää sosioekonomisista tekijöistä tai koulutuksen puutteesta johtuvana. Pikemminkin useisiin terrori-iskuihin osallistuneet muslimit ovat edustaneet yhteisönsä parempiosaista segmenttiä. Esimerkiksi New Yorkin 11.9.2001 WTC-terrori-iskujen tekijät olivat hyvässä yhteiskunnallisessa ja taloudellisessa asemassa olevia henkilöitä eivätkä länsimaisen rasismin tai muun epäkohdan uhreja. Mikä sitten saa eräät islaminuskoiset surmaamaan vääräuskoisia? Toisin kuin ns. tiedostavat tahot yrittävät meille selitellä terrorismin harjoittaminen ei ole islamin vastaista, vaan muslimien pyhiä kirjoituksia tulkiten kaikkein aidointa islamia.

Lähes kaikilla tämän päivän laajemmilla geopoliittisilla konflikteilla on liitäntäkohta islamiin. Thaimaa, Filippiinit, Irak, Syyria, Somalia ja Sudan ovat vain eräitä esimerkkejä niistä maista, joissa tätä nykyä muslimiradikalismi ja islamilainen separatismi ovat aiheuttaneet suurta inhimillistä kärsimystä ja ihmisuhreja. Näissä maissa toimivista islamilaisista terrorijärjestöistä tunnetuin on New Yorkin terrori-iskuista vastuussa ollut al-Qaida. Myös somali-islamistien perustama al-Shabaab on kasvattanut suosiotaan Somalian lisäksi somalidiasporan keskuudessa lähinnä Euroopassa ja Amerikassa. Syyrian sisällissotaan onkin epäilty al-Shabaabin nimissä osallistuneen lukuisia länsimaissa varttuneita somaleita.

Aseellisen jihadin kannatus on paljon suurempaa läntisessä maailmassa asuvien muslimien keskuudessa kuin konsensusmediamme on halunnut myöntää. Pew Researchin vuonna 2007 tekemän kyselytutkimuksen mukaan 22-42 prosenttia alle 30-vuotiaista muslimeista USA:ssa, Britanniassa, Ranskassa, Saksassa ja Espanjassa uskoo itsemurhapommitusten olevan ajoittain oikeutettua. Vuonna 2006 Britanniassa tehdyn tutkimuksen mukaan 20 prosenttia maan muslimeista sympatisoi 7.7.2005 tapahtuneiden Lontoon terroripommitusten suorittajia. Belgiassa taas vuonna 2013 peräti 16 prosenttia maan nuorista muslimeista hyväksyi valtioterrorismin.


Dhimmiyden varjo länsimaiden yläpuolella

"Taistelkaa niitä Kirjan ihmisiä (juutalaisia ja kristittyjä) vastaan, jotka eivät usko Allahiin ja viimeiseen päivään, eivät pidä kiellettynä sitä, mitä Allah ja Hä­nen profeet­tansa ovat kieltäneet, eivätkä ota us­konnokseen totuuden us­kontoa. Tais­telkaa heitä vastaan, kunnes he maksavat nöyrinä ve­ronsa." (Suura 9:29)

Kulttuuri on ihmisten luoma ja heidän ylläpitämänsä keksintö. Tämän vuoksi muslimien määrän voimakas kasvu yhteiskunnassa tulee väistämättä muuttamaan myös suomalaista kulttuuria. Läheskään kaikki muslimit eivät ajattele länsimaiden muuttamista islamilaiseksi, vaan he ainoastaan elävät omaa arkeaan omien tapojensa ja arvojensa mukaisesti. Täytyy kuitenkin ymmärtää, että yhteiskunta koostuu ihmisistä ja yhteiskunnan arvot ihmisten arvoista. Suomen muuttuminen islamilaiseksi valtioksi ei tietäisi hyvää maamme nykyiselle kristitylle valtaväestölle ja juutalaiselle vähemmistöllemme, agnostikoista ja ateisteista puhumattakaan. He joutuisivat islamilaisen lain (sharia) alla alentumaan dhimmin asemaan eli toisen luokan kansalaisiksi. Muslimeille dhimmi-ajattelu on tärkeä asia, sillä sen kautta islamin ylivoimaisuus voidaan osoittaa nöyryyttämällä vääräuskoisia. Sharia vaatii kaikkia ei-muslimeja maksamaan erityistä lisäveroa (jizya) rangaistukseksi kuulumisestaan eri uskontoon. Tämä vero on suojeluraha, jota maksavat vääräuskoiset ovat islamilaisen valtion suojatteja. Käytännössä tämä suojattiasema ei ole toteutunut vuosisatojen kuluessa läheskään täydellisesti, vaan "dhimmit" on usein jätetty täysin oman onnessa nojaan sekä alttiiksi muslimien hyökkäyksille lukuisissa maissa.

Sharian kannatus on länsimaiden muslimien keskuudessa hyvin vankkaa. ICM:n vuonna 2006 tekemän selvityksen mukaan 40 prosenttia Britannian muslimeista toivoi islamilaisen lain voimaantuloa uudessa kotimaassaan. Kanadassa 2011 suoritetun kyselyn mukaan 62 prosenttia maan muslimeista toivoi Sharian saavan lisää jalansijaa maassa. Sharia-lain tarkempien säädösten kannatuksesta kertovat Britannian tulokset, joiden mukaan maan muslimeista 33 prosenttia sallisi vaimon alistuvan miehensä käskyvaltaan sekä 10 prosenttia suvun kunnian häpäisseen naisen tappamisen. Lisäksi Britanniassa 33 prosenttia muslimeista sallisi muslimin tappamisen, mikäli hän luopuisi uskonnostaan.

Islam ei kestä julkista kritiikkiä läheskään samalla tavalla kuin muut maailmanuskonnot. Tämän osoittaa Britanniassa suoritettu tutkimus, jonka mukaan maan muslimeista 68 prosenttia halusi pidättää ja asettaa syytteeseen ne ihmiset, jotka loukkaavat islamia. Myös Amerikassa 58 prosenttia muslimeista 2012 koki, ettei islamin tai profeetta Muhammadin arvostelu kuulu USA:n perustuslain ensimmäisen pykälän takaaman sananvapauden suojan piiriin. Islam ei siis selvästikään tunnusta sananvapautta samalla tavalla kuin me länsimaisessa demokratiassa sen tunnemme. Kasvavana uskontona ja valtaa saavana poliittisena ideologiana islamia ei kuitenkaan voida rajata kritiikin ulkopuolelle. Minkään uskonnon ei tule nauttia erityissuojelua kritiikiltä sananvapauden kustannuksella. Radikaalien muslimien ja niin kutsuttujen maltillisten muslimien tavoitteissa rajoittaa islamin arvostelua ja sananvapautta ei ole juurikaan eroja. Ainoastaan heidän keinonsa tavoitteiden saavuttamiseksi ovat erilaiset. Kun radikaalit muslimit vaativat islamin kritisoijia tapettaviksi, niin maltillisina esiintyvät muslimit kehottavat länsimaita kieltämään islamin kritisoinnin lailla.

Islamin uskon staattinen luonne on aiheuttanut sen, että islamin valtapiirissä olevien maiden sosiaalinen, taloudellinen ja poliittinen tila on ratkaisevasti länsimaailmaa jäljessä. Parannuksen saaminen tähän tilanteeseen edellyttäisikin islamin uskon täydellistä reformaatiota. Muslimienemmistöisten maiden johtavissa piireissä ei käytännössä kuitenkaan ole havaittavissa minkäänlaisia islamin uudistuspyrkimyksiä. Lisäksi näiden maiden väestön keskuudessa kaikista radikaalein vähemmistö on aina niskan päällä, koska heidän tapansa tulkita islamia ei voida muslimien pyhien tekstien mukaan kiistää.

Jaakko Hämeen-Anttilan ja muiden ns. islam-asiantuntijoiden tarinat eri uskontojen välisestä harmoniasta islamin valloittamilla alueilla keskiajalla ovat vailla totuusperää. Ehkä kliseisin esimerkki islamin suvaitsevaisuudesta ovat kertomukset andalusialaisista teehuoneista, joissa kulttuurirelativismin höynäyttämien professorien mielestä vallitsi aito harmonia valtaapitävien muslimien ja heidän ”vääräuskoisten” alamaistensa välillä. Tosiasiallisesti islamilaisten valloitussotaretkien seuraukset johtivat juutalaisten ja kristittyjen vainoihin ja joukkosurmiin sekä Välimeren alueella vallinneen kristillisroomalaisen korkeakulttuurin lopulliseen tuhoutumiseen.

Euroopan ja islamin vuosisataisia suhteita kuvaavat lukuisat veriset sodat ja konfliktit, joita on käyty näiden kahden kulttuurialueen rajaseuduilla. Viimeinen muslimien sotilaallinen rynnistys Euroopan sydämeen torjuttiin vasta 1648 yhteiseurooppalaisten joukkojen murskatessa ottomaaniarmeijan Wienin porteilla. Islamilaisen ja eurooppalaisen sivilisaation välejä kuvasikin aina 1950-luvulle asti pyrkimys pysyä toisistaan erossa. Tähän tuli muutos ensimmäisten ei-länsimaalaisten muslimien hakeutuessa lähinnä Englantiin ja Ranskaan näiden kahden valtion entisistä siirtomaista. Euroopan muslimien määrän voimakasta nousua vauhditti myös Saksan ja Itävallan päätös tuoda maahan mittavasti turkkilaista siirtotyövoimaa 1960-luvun alusta alkaen. 1970-luvun lopusta lähtien muslimien muutto Eurooppaan levittäytyi muun muassa Skandinaviaan ja Etelä-Eurooppaan humanitaarisen maahanmuuton seurauksena. Nyt puoli vuosisataa myöhemmin muslimien määrä on kohonnut mittasuhteisiin, joka on maailmanhistoriallisesta katsontakannasta täysin luonnotonta.

Euroopan islamisaatioksi kutsutaan ilmiötä, jossa länsimaisen kulttuuriperimän muovaamat yhteiskunnat vaivihkaa alkavat muuntautua muslimimaiksi. Länsi-Euroopan islamisoitumisesta konkreettisimpia esimerkkejä ovat sharia-tuomioistuimet Britanniassa, musliminaisten omat uintivuorot uimahalleissa, islamin ankaran kritiikin kriminalisointi vihapuhelainsäädännöllä, sosiaaliturvalainsäädännön mukauttaminen muslimien elämäntapaa palvelevaksi, koulujen joulujuhlien kitkeminen muslimien miellyttämiseksi, juutalaisvainot (näkyvimmin Etelä-Ruotsin kaupungeissa), eurooppalaisten kirkkojen johtoportaan naiivi islamin mielistely ja puolustaminen kirkon jäsenten edun vastaisesti ja niin edelleen.

Islamilaisen arjen rantautuminen Eurooppaan on siis ollut lukuisten sosiaalisten konfliktien värittämä. Lähes jokaisen eurooppalaisen metropolin ympärille on muodostunut islamilaisia ghettovyöhykkeitä, joita riivaa rikollisuus, sosiaalitukiriippuvuus sekä uskonnollinen radikalisoituminen. Konsensuspoliitikot ovat yrittäneet lieventää tätä kehitystä ympäri Eurooppaa niin sanotulla monikulttuurisuusajattelulla, jonka ytimessä on muslimien kannustaminen elämään omien tapojensa ja arvojensa mukaisesti. Monikulttuurisen lähestymistavan vuosikymmenien mittainen harjoittaminen ei ole kuitenkaan johtanut eri väestöryhmien keskinäiseen harmoniaan eurooppalaisissa yhteiskunnissa, vaan muslimien voimistuneeseen segregoitumiseen eli eristäytymiseen vallitsevasta yhteiskunnasta.

Muslimeiden haluttomuudesta sulautua valtavirtayhteiskuntaan kertovat arkielämän havaintojen perusteella useiden kyselytutkimusten tulokset. Saksassa 2012 suoritetun kyselytutkimuksen mukaan 46 prosenttia maan muslimeista toivoo, että maassa olisi jonain päivänä enemmän muslimeita kuin kristittyjä. Amerikassa Pew Researchin mukaan 49 prosenttia muslimeista toteaa olevansa muslimeita ensin ja sitten vasta amerikkalaisia. Espanjassa taas 32 prosenttia maan islamuskoisista asukkaista ei identifioidu isäntämaahansa.

Kuten olemme voineet muualta Länsi-Euroopasta havaita, muslimitaustaisten maahanmuuttajien ei edes tarvitse muodostaa enemmistöä väestöstä aiheuttaakseen vakavia yhteiskunnallisia ongelmia. Muslimien joukkomuuton seurauksena Eurooppaan ei ole syntynyt harmonista muslimien ja kristittyjen muodostamaa yhteiskuntaa sekä eurooppalaisen kulttuurin uutta renessanssia islamin myötävaikutuksesta. Pikemminkin islamin tunkeutuminen vanhan mantereen sydämeen on aiheuttanut vakavan särön eurooppalais-länsimaiseen yhtenäiskulttuuriin. Onkin osoittautunut selväksi, ettei islamilla ei ole sijaa eurooppalaisessa kohtalonyhteisössä.


Rauhan vai konfliktien uskonto?

”Kuinka monia kaupunkeja olemmekaan tuhonneet. Meidän voimamme kohtasi heidät yöllä kun niiden asukkaat nukkuivat.” (Suura 7:4)

”Taistelkaa Allahin tiellä niitä vastaan, jotka taistelevat teitä vastaan, mutta älkää sortuko tekemään väärin: Allah ei rakasta väärintekijöitä. – Surmatkaa heidät, (ei-muslimit) missä heidät kohtaattekin, ja ajakaa heidät pois sieltä mistä he ajoivat teidät pois, sillä epäjumalanpalvelus on pahempi synti kuin tappaminen. Älkää kuitenkaan taistelko heitä vastaan suojatun temppelin (Kaaba) luona, elleivät he ensin käy siellä teidän kimppuunne: vain silloin voitte surmata heidät siellä. Tämä on uskottomien palkka.” (Suura 2:190-191)

Konsensusmedialla ja monikulttuurisuuspoliitikoilla on aina tapana islamiin liittyvien konfliktien yhteydessä vakuutella islamin rauhanomaisesta luonteesta ja suuren enemmistön maltillisuudesta. Voidaan kuitenkin pohtia, mitä tällä muslimien ”maltillisella” enemmistöllä oikeastaan tarkoitetaan. Maltillisen ja radikaalin muslimin raja on kuin veteen piirretty viiva. Minulle kaikki sellaiset muslimit näyttäytyvät radikaaleina, jotka vaativat esimerkiksi lapsilleen erillisoikeuksia olla osallistumatta koulujen musiikin ja liikunnan tunneille, kannattavat poikien ei-lääketieteellisin perustein suoritettavia ympärileikkauksia, vaativat peruskoulujen ruokalistoilta porsaanlihaa poistettavaksi tai jotka eivät hyväksy sitä, että profeetta Muhammadista piirretään pilakuvia. On mahdollista väittää kaikkien niiden muslimien olevan tietyssä määrin radikaaleja, jotka eivät halua elää Suomessa maan tapojen ja perusarvojen mukaisesti.

Miksi islam sitten näyttäytyy julkisuudessa radikaalina? Se tuskin johtuu siitä, että Jussi Halla-aho tai allekirjoittanut olemme joskus kirjoitelleet islamista kielteiseen sävyyn internetissä. Useiden eurooppalaisten maiden televisiokanavilla on esitetty dokumentteja piilokameramateriaalista, jota on kuvattu kyseisten maiden moskeijoissa. Näiden dokumenttien perusteella länsimaisen eliitin lellimät imaamit ja muut islamin auktoriteettitahot julistavat vihan ja segregoitumisen agendaa kulissien takana. Samat imaamit ja muftit, joita hallitsevat luokat ylistävät monikulttuurisuuden mannekiineina, kehottavat suljettujen ovien takana muslimeja eristäytymään valtavirtayhteiskunnasta ja valmistamaan asuinvaltiotaan islamilaiseen vallankumoukseen. Yksi tunnetuimmista paljastusdokumenteista, Undercover Mosque, esitettiin Britannian Channel 4 -kanavalla. Siinä brittiläiset imaamit muun muassa tuomitsivat muslimien integroitumisen brittiläiseen yhteiskuntaan, kehottivat lyömään naista, jos hän ei kymmeneen ikävuoteen mennessä käytä huivia sekä ennustivat muslimien armeijan nousevan ei-muslimeja vastaan Englannissa.

En henkilökohtaisesti toivo etniskulttuuristen ryhmien välille syttyvän konflikteja Euroopassa. Viime vuosikymmenten kehitystä tarkastelemalla pelkoni islamin ja kristillisen sivilisaation välisestä yhteentörmäyksestä on kasvanut. Mikäli muslimimaahanmuuttajat eivät jatkossakaan näytä merkkejä halusta sopeutua eurooppalaisten kansojen kulttuureihin ja tapakäytäntöihin, on suurena vaarana se, että kantaväestö tulee ottamaan oikeuden niin sanotusti omiin käsiinsä. Anarkian ja kaaoksen palaamista Eurooppaan lähes seitsemän vuosikymmentä toisen maailmansodan päättymisen jälkeen, ei kukaan demokraattisen yhteiskunnan suojelemiseen sitoutunut länsimaalainen eurooppalainen voi pitää toivottavana. Tämän vuoksi koen tehtäväkseni pyrkiä osaltani estämään Suomen vajoamisen muslimien ja kantaväestön väliseen sisällissotaan.


Länsimaisen Euroopan ja Suomen puolesta

”Yksittäiset muslimit saattavat toki osoittaa loistavia ominaisuuksia, mutta tämän uskonnon vaikutus halvaannuttaa sen seuraajien sosiaalisen kehityksen. Maailmassa ei ole voimakkaampaa taannuttavaa voimaa. Muhamettilaisuus on taistelunhaluinen ja käännytystä harjoittava uskonto, joka on kaikkea muuta kuin kuolemaisillaan. Se on jo levinnyt kautta Keski-Afrikan tuottaen pelottomia taistelijoita joka askelmallaan. Ja jos kristinuskoa eivät suojelisi tieteen vahvat käsivarret tieteen, jota vastaan se oli turhaan taistellut modernin Euroopan sivilisaatio saattaisi romahtaa, samoin kuin romahti muinaisen Rooman sivilisaatio.” (Sir Winston Churchill, Britannian pääministeri 1940-1945, 1951-1955)

Euroopan ja Suomen islamisoituminen on torjuttava päättäväisesti. Tämä tarkoittaa välittömiä hallinnollisten sekä lainsäädännöllisten muutosten käynnistämistä mantereemme alueella, jotta muslimimaista Eurooppaan kohdistuva maahanmuutto saataisiin alennettua minimaaliselle tasolle. Lisäksi länsimaissa asuvien muslimien muuttamista takaisin kotimaihinsa olisi kannustettava aktiivisesti. Eurooppaan jäävien muslimien pitäisi puolestaan solmia integraatiosopimus isäntävaltioidensa kanssa, jossa he sitoutuvat elämään sekulaarin ja liberaalidemokraattisen yhteiskuntajärjestyksen normien mukaisesti. Tämä tarkoittaa niiden islamilaisten erityistapojen hylkäämistä, jotka sotivat eurooppalaista elämänmuotoa vastaan. Mikäli islamin uskoa tunnustava henkilö ei kykene sovittamaan tapojaan integraatiosopimuksen määrittelemiin puitteisiin, tulisi seurauksena olla tämän yksilön maasta karkottaminen. Muslimit on myös saatettava kantaväestön kanssa yhdenvertaiseen asemaan, jolloin heidän  erityissuojelunsa julkishallinnon ja oikeuslaitoksen puolelta lopetettaisiin. Tämä tarkoittaa kaikenlaisesta positiivisesta diskriminaatiosta sekä nykyisestä oikeuskäytännöstä vihalainsäädännön tulkitsemisessa luopumista. Tällöin työpaikkojen saannissa ei olisi julkisella sektorilla eduksi vähemmistötausta, eikä vihapuheen perusteella jätettäisi henkilöä tuomitsematta, mikäli herjan kohteena on kristinusko tai suomalainen kantaväestö. Kaiken kaikkiaan olisi toivottavaa, että muslimien määrä ja islamin rooli eurooppalaisissa yhteiskunnissa jäisi mahdollisimman pieneksi sosiaalisen rauhan säilyttämiseksi maanosassamme.

Meillä suomalaisilla on vuosisatoja ollut merkittävä historiallinen tehtävä suojella länsimaista kulttuuria Pohjolassa. Tämän kansallisen mission täyttäminen edellyttää islamilaisen kulttuuri-invaasion vastaisen demokraattisen vastarinnan voimistamista Suomen kansan keskuudessa. En halua sellaista tulevaisuutta maallemme, jossa suomalaiset jälkipolvet joutuvat aloittamaan päivänsä muslimien muezzin-huutojen kaikuessa minareeteista kaupungeissamme. En myöskään toivo koskaan näkeväni maamme kaduilla varjoihmisen asemaan alennettujen burqaa ja niqabia pitävien naisten massaa. Maamme kaikkien väestöryhmien sukupuolesta, iästä tai etnisestä taustasta riippumatta olisi lähdettävä mukaan islamisaation vastaiseen kamppailuun, sillä vain islamin vaikutusvallan patoaminen Euroopassa takaa meille kaikille inhimillisen elämän edellytykset.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

61Suosittele

61 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (300 kommenttia)

Käyttäjän SariKarlstrm kuva
Sari Karlström

Tähän ei voi muuta sanoa kuin kiitos Olli!

Juhani Kahela

Kiitos Olli. Lisänä vielä. Nykyisellä väestön kehityksellä islamilaiset saavuttavat enemmistöaseman Suomessa 2150-2170. Tämä on todellinen uhka verrattuna esimerkiksi ydinvoiman teoreettisiin uhkiin. Islam kivittä jo nyt enemmän naisia kuin ydinvoima tappaa.

Tran Mere

Demografista kehitystä arvioitaessa on muistettava muuta kiinnostava seikka:

1. Iranin ja Tunisian hedelmällisyys on alle Pohjoismaiden tasoa
2. Turkin ja Algerian hedelmällisyys ei ole juuri Ranskaa ja Pohjolaa korkeampi
3. Islamilaisissa maissa on syntyvyys voimakkaammassa laskussa kuin missään muualla.

Maailmassa on jo kymmenkunta muslimimaata jossa hedelmällisyystaso on pudonnut jo alle bruttouusitumistason (2.1 syntynyttä lasta/synnytysikäinen nainen). Kehitys on voimistumassa.

Ts. muslimiväestön osuuden kasvu ei ehkä tule olemaankaan niin voimakas kuin on aiemmin otaksuttu.

Martti Kovala Vastaus kommenttiin #237

Somalia ei huoli aiheettomiksi todettuja somalipakolaisia takaisin.
Suomalaiset viranomaiset eivät osaa edes kunnolla väännellä käsiään ongelman edessä.
Siirretäänkö kaikki köyhät somalit suomalaisen soskun varaan?

Käyttäjän SeikkuKaita kuva
Seikku Kaita Vastaus kommenttiin #237

Pitäisikö tuosta eräiden Välimeren ja Länsi-Aasian maiden demogarfisesta kehityksestä lukea rivien välistä, että meidän pitäisi muuttaa sinne ;-)

Meillä (=pohjoismainen/pohjoiseuroppalainen sosiaaliturva) tuo kehitys näyttäisi olevan huonompi. Väestönkasvumme perustuu tilastojen mukaan suurista määristä lapsia, jotka eivät puhu, äidinkielenään suomea.

Olisiko ihan ekaksi syytä rukata lapsiperheiden sosiaalitukea tasapainottamaan naisten tasa-arvoa? Siis sitä, että lukutaidoton kotiäiti ei saisi mainittavaa rahallista etua runsaasta lapsilaumasta verrattuna korkeasti koulutettuun yli 30-vuotiaaseen ensisynnyttäjään, jolla on kiire takaisin vaativaan ammattiinsa tuottamaan tarpeellista palvelua ja verokertymää?

Käyttäjän kyy kuva
Mark Andersson

Pistäpä Olli samanlaiset lainaukset Raamatusta kehiin.

Martti Kovala

Pyhien kirjojen teemankehittely kulkee eri suuntaan. Raamatun alkuosa eli Vanha Testamentti kuvaa juutalaisen heimovaltion olemassaolontaistelua lähi-idän ampiaispesässä.
Uuden testamentin puolella teemaa on käsitelty lähinnä lauseella:
"Joka miekkaan tarttuu, se miekkaan hukkuu."

Uransa alussa Muhammed toivoi alueen kristittyjen ja juutalaisten liittyvän liikkeensä kannattajiin. Siitä tulivat rauhaa ja rakkautta pursuavat koraanin jakeet. Kun näin ei tapahtunut, hän määräsi "vääräuskoiset" kukistettaviksi asein. Suvaitsevaisuutta edusti se, ettei kaikkia tapettu, vaan heidät hyödynnettiin eräänlaisena kollektiivisena orjatyövoimana.
Kuvaus Muhammedin aikaisen dhimmiveron keräämisestä on puhutteleva.
Se alkoi kokoamalla dhimmit kamelinlantaa pullollaan olevaan torinreunaan.

Leif Norrgård

Sulle Mark:

Hyvä kun pyysit tuota, sillä Uuden Liiton Kirjoitukset (joista käytetään myös nimitystä Uusi Testamentti) eivät MISSÄÄN KOHDEN sisällä Koraanin kaltaisia opetuksia, joissa määrätään tappamisen uhalla suoritettavaan pakkokäännytykseen!

Monet sotkevat sinun laillasi Vanhan Testamentin Kirjoitukset Kristinuskoon. Niillä on eroa kuin yöllä ja päivällä.

Pakkokäännytys tappamisen uhalla on ihan puhtaan opillisesti Koraanin eli islam-uskonnon pääoppikirjan opetuksen mukaista! Kyseinen oppi on siltä osin suoraan helvetistä alkuisin! (Muista opillisista seikoista en nyt tässä mainitse, ettei tätä aiheetta sensuroitaisi!)

Aivan oikein on, että Vanha ja Uusi Testamentti on Raamatussakin erotettu toisistaan kahdeksi eri kokonaisuudeksi. Vanhan Liiton eli Vanhan Testamentin aikakausi LAKKASI liki 2000 vuotta sitten. Olemme eläneet siis jo liki 2000 vuotta Uuden Liiton eli Uuden Testamentin aikaa, vaikka useimmat Juutalaiset elävätkin opillisesti menneisyydessä edelleen.

Mainittakoon sekin, ettei Vanhan Liiton Kirjoituksissakaan ole missään kohden käsketty tai edes kehoitettu Juutalaisia, eikä Israelilaisia pakkokäännyttämään muiden kansojen asukkaita. Juutalaisuuden ja Kristinuskon omaksuminen on aina ollut Raamatun opetusten mukaan täysin vapaaehtoista. Se, että monet kristilliset valtionkirkot ovat historian kuluessa pakkokäännyttäneet ihmisiä, EI OLE POHJAUTUNUT RAAMATTUUN, vaan heidän omiin harhaoppeihinsa!

Kehoitan lämpimästi sinua ja laillasi ajattelevia tutustumaan Raamatun Uuden Testamentin sisältöön ja myös Koraanin sisältöön sekä vertaamaan niitä keskenään, kuten olen itsekin tehnyt lukemalla koko Raamatun ja koko Koraanin läpi. Vasta silloin voitte ymmärtää, ettei Olli Immonen kirjoittanut mitään provokaatiota, vaan hän kirjoitti täyttä asiaa!

Voit myös tutustua muihin islamuskonnon eriskummallisuuksiin lukemalla blogistani kirjoituksen:
http://yakov.puheenvuoro.uusisuomi.fi/147161-kolme...

Siunausta pimeneviin syysiltoihin UT:n tuoman lisävalon merkeissä!

Käyttäjän kyy kuva
Mark Andersson

Tunnen hyvin niin uuden kuin vanhankin testamentin.

Millä oikeudella väität, ettei vanha testamentti kuulu Raamattuun?

Leif Norrgård Vastaus kommenttiin #308

Sulle Mark:

En missään kohden väittänyt niin, ettei Vanha Testamentti kuuluisi Raamattuun. Yritin valaista sinulle sen, että Vanhan Testamentin mukainen Vanha Liitto ja sen mukaan eläminen (kuten Mooseksen Lain mukainen "silmä silmästä ja hammas hampaasta") ihmisen pelastuksen perustana, eivät ole koskaan kuuluneet Uuden Liiton aikakauteen eli Uuden Testamentin opetuksiin, ei siis liki 2000 vuoteen!

Raamatun Vanhan Testamentin aikakausi päättyi Johannes Kastajaan. Hän oli viimeinen Tanakhin profeetta ja ylistys Korkeimmalle, siitä alkoi Uuden Liiton aikakausi!

Sinä ja kaltaisesi, jotka rinnastavat Kristinuskon Mooseksen Lain ankariin säädöksiin, joiden mukaan pitäisi tuon lain tahalliset rikkojat (esim. sapatin rikkoja) tappaa kivittämällä ja eräissä tapauksissa polttamalla heidät (aviorikoksen tehnyt nainen), te olette aivan hakoteillä ja teidän on syytä lukea KOKO Raamattu läpi ja tehdä oikein muistiinpanoja sen sisällöstä.

Seuraavat jakeet antavat hyvän viitteen Mooseksen Lain säädösten päättymisestä niiden elämässä, jotka AIDOSTI ottavat Uuden Liiton mukaisen pelastussanoman vastaan:

a) Kol. 2:13-17 (Ettei jakeiden sisältö jäisi epäselväksi, niin laitan sulkuihin mihin tai kehen siinä viitataan)

13. Ja teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja lihanne ympärileikkaamattomuuteen (pakanasyntyiset), teidät hän (Korkein) teki eläviksi yhdessä hänen (Yeshua) kanssaan, antaen meille anteeksi kaikki rikokset,
14. ja pyyhki pois sen kirjoituksen säädöksineen (Mooseksen Laki), joka oli meidän (kaikkien ihmisten pelastuksen esteenä) vastustajamme; sen (Mooseksen Lain) hän (Korkein) otti meidän tieltämme pois ja naulitsi ristiin (Yeshuassa, joka on uhrikaritsa).
15. Hän (Korkein) riisui aseet hallituksilta ja valloilta (Per*keleeltä joukkioineen) ja asetti heidät julkisen häpeän alaisiksi; hän (Korkein) sai heistä (Per*keleestä joukkioineen) hänen (Yeshua) kauttaan voiton riemun.
16. Älköön siis kukaan teitä tuomitko syömisestä tai juomisesta (Mooseksen Lain mukaiset kosher-säädökset), älköön myös minkään juhlan tai uudenkuun tai sapatin johdosta (Mooseksen Lain mukaiset vuotuiset, kuukausittaiset ja viikoittaiset juhlat),
17. jotka vain ovat tulevaisten varjo, mutta ruumis on HaMashiach'n.

b) Room. 10:4-10
4. Sillä HaMashiach on lain (Mooseksen Lain) loppu, vanhurskaudeksi jokaiselle, joka uskoo.
5. Kirjoittaahan Mooses siitä vanhurskaudesta, joka laista tulee, että ihminen, joka sen täyttää, on siitä elävä.
6. Mutta se vanhurskaus, joka uskosta tulee, sanoo näin: "Älä sano sydämessäsi: Kuka nousee taivaaseen?" se on: tuomaan HaMashiach'a alas,
7. tahi: "Kuka astuu alas syvyyteen?" se on: nostamaan HaMashiach'a kuolleista.
8. Mutta mitä se sanoo? "Sana on sinua lähellä, sinun suussasi ja sinun sydämessäsi"; se on se uskon sana, jota me saarnaamme.
9. Sillä jos sinä tunnustat suullasi Yeshuan Adonaiksi (omaksi Lunastajaksesi) ja uskot sydämessäsi, että Korkein on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut;
10. sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan.

x x x

Niin kauan kuin juutalainen/israelilainen ei vielä usko Adonai Yeshuaan sijaiskärsijänään ja Lunastajanaan, hän on Mooseksen Lain orja ja velvoitettu täyttämään se viimeistä piirtoa myöten (miehet miehille annetut säädökset ja naiset naisille annetut säädökset) ja heidät tuomitaan lopulta Mooseksen Lain mukaisesti omien tekojensa mukaan eli kadotukseen. Ilman uskoa Yeshua HaMashiach HaNostriin heidät tuomitaan kadotukseen!

Mitä tulee pakanoihin, ovat he velvoitetut täyttämään sen omantunnon lain, mikä on heidän sisimmässään, pilkuntarkasti. Heidät tullaan tuomitsemaan tuon lain mukaisesti eli omien tekojensa mukaan. Ilman uskoa Yeshua HaMashiach HaNostriin heidät tuomitaan kadotukseen!

Vasta sitten kun juutalainen/israelilainen ja pakanasyntyinen ottavat vastaan pelastuksen edellä kuvatulla tavalla (Room. 10:4-10) he pääsevät irti Mooseksen Lain orjuudesta ja Omantunnon Lain orjuudesta välttyen joutumasta kadotukseen ja pääsevät ARMOSTA sisälle ikuiseen elämään! Tällöin ihminen saa siirtyä Synnin ja Kuoleman Lain alaisuudesta Elämän Hengen Lain alaisuuteen.

Siunausta näkemään ero VT:n ja UT:n välillä, Yeshuassa!

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen Vastaus kommenttiin #320

Norrgård kirjoitti: "Seuraavat jakeet antavat hyvän viitteen Mooseksen Lain säädösten päättymisestä niiden elämässä, jotka AIDOSTI ottavat Uuden Liiton mukaisen pelastussanoman vastaan:"

Hän valitsee kovin valikoivasti sillä toisaalla eli Matt. 5:17-19 näin julistetaan:
"17. Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan; en minä ole tullut
kumoamaan, vaan täyttämään.
18. Sillä totisesti minä sanon teille: kunnes taivas ja maa katoavat, ei laista katoa
pieninkään kirjain, ei ainoakaan piirto, ennenkuin kaikki on tapahtunut.
19. Sentähden, joka purkaa yhdenkään näistä pienimmistä käskyistä ja sillä tavalla
opettaa ihmisiä, se pitää pienimmäksi taivasten valtakunnassa kutsuttaman; mutta joka
niitä noudattaa ja niin opettaa, se pitää kutsuttaman suureksi taivasten valtakunnassa." (lainauksen kertoja on Jesse itse.

Leif Norrgård Vastaus kommenttiin #321

Sulle Jorma:

Sinun kannattaakin ottaaa selville nimenomaan se, että KENEN TAI KEIDEN PUOLESTA Adonai Yeshua täytti Mooseksen Lain?

Oikea vastaus on: Niiden puolesta, jotka uskovat suureen pelastuksen Ilosanomaan eli evankeliumiin!

Jos Mooseksen Laki on Juutalaisten ja Israelilaisten puolesta täytetty ja Omantunnon Laki on pakanasyntyisten puolesta täytetty Golgatan keksimmäisellä ristillä, niin aivan selvää on se, ettei Mooseksen Laki eli Synnin ja Kuoleman Laki enää hallitse niitä Korkeimman valittuja, jotka uskovat Yeshua HaMashiach'n veriuhriin eli Golgatalla jo suoritettuun lunastustyöhön!

Room. 8:1-4
Roomalaiskirje:
1. Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka HaMashiach Yeshuassa ovat.
2. Sillä ELÄMÄN HENGEN LAKI HaMashiach Yeshuassa ON VAPAUTTANUT SINUT SYNNIN JA KUOLEMAN LAISTA.
3. Sillä mikä Laille (Mooseksen Laille ja Omantunnon Laille) oli mahdotonta, koska se oli (ne olivat) lihan kautta heikoksi tullut, sen Korkein teki, lähettämällä oman Poikansa syntisen lihan kaltaisuudessa ja synnin tähden ja tuomitsemalla synnin lihassa,
4. että lain vanhurskaus täytettäisiin meissä, jotka emme vaella lihan mukaan, vaan Hengen.

En ole väittänyt mitään sellaista, että Yeshua olisi kumonnut Mooseksen Lain, vaan se on edelleen voimassa, MUTTA VAIN KAIKILLE SEN ALAISILLE ja se on kaikkien niiden tuomari tuomiopäivänä, jotka eivät usko Pelastussanomaan Yeshuasta!

Ne jotka uskovat pelastussanomaan, ovat jo täällä maan päällä saaneet siirtyä kuolemasta elämään, Saa*tanan valtakunnasta Korkeimman rakkaan Pojan kuningaskuntaan. Luemme siitä: (Kol. 1:12-13)

12. kiittäen Isää, joka on tehnyt teidät soveliaiksi olemaan osalliset siitä perinnöstä, mikä pyhillä on valkeudessa,
13. häntä, joka on PELASTANUT meidät pimeyden vallasta ja SIIRTÄNYT meidät rakkaan Poikansa kuningaskuntaan.

Huomaaa verbeistä 'pelastanut' ja siirtänyt', että nuo kyseiset toimeenpiteet on jo TEHTY!

Ettei perusteluni jäisi vain yhteen UT:n kohtaan, niin lue seuraava Yeshuan opetus ja usko siihen!: (Joh. 5:24)

24. Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka kuulee minun sanani ja uskoo häneen, joka on minut lähettänyt, sillä on iankaikkinen elämä, eikä hän joudu tuomittavaksi, vaan ON SIIRTYNYT kuolemasta elämään.

Jälleen huomaamme sen jo tapahtuneen aidon uskoontulon hetkellä!

Ps. Toki sinä voit edelleen pysytellä Mooseksen Lain orjana, noudattaen 613 säädöstä, joista 365 alkaa sanoilla "Älä..." ja 248 sanoilla "Sinun pitää...". Jos niin teet, niin en yhtään ihmettele, että sisimmästäsi puuttuu se olennaisin eli Iankaikkinen Elämä HaMashiach Yeshuassa ja sen seurauksena Kristillinen rakkaus.

Oletko sinä jo ottanut Yeshua HaMashiach'n vastaan henkilökohtaisena Vapahtajanasi ja Pelastajanasi?

Palautteestasi kuultaa läpi, ettet ole, joten tee se nyt!

Blessings!

Leif Norrgård Vastaus kommenttiin #321

Sulle Jorma:

Sinun kannattaakin ottaa selville nimenomaan se, että KENEN TAI KEIDEN PUOLESTA Adonai Yeshua täytti Mooseksen Lain?

Oikea vastaus on: Niiden puolesta, jotka uskovat suureen pelastuksen Ilosanomaan eli evankeliumiin!

Koska Mooseksen Laki on Juutalaisten ja Israelilaisten puolesta täytetty ja Omantunnon Laki on pakanasyntyisten puolesta jo täytetty Golgatan keskimmäisellä ristillä liki 2000 vuotta sitten, niin on aivan selvää se, ettei Mooseksen Laki eli Synnin ja Kuoleman Laki enää hallitse niitä Korkeimman valittuja, jotka uskovat Yeshua HaMashiach'n veriuhriin puolestamme eli Golgatalla jo suoritettuun lunastustyöhön!

Room. 8:1-4
1. Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka HaMashiach Yeshuassa ovat.
2. Sillä ELÄMÄN HENGEN LAKI HaMashiach Yeshuassa ON VAPAUTTANUT SINUT SYNNIN JA KUOLEMAN LAISTA.
3. Sillä mikä Laille (Mooseksen Laille ja Omantunnon Laille) oli mahdotonta, koska se oli (ne olivat) lihan kautta heikoksi tullut (tulleet), sen Korkein teki, lähettämällä oman Poikansa syntisen lihan kaltaisuudessa ja synnin tähden ja tuomitsemalla synnin lihassa,
4. että Lain vanhurskaus täytettäisiin meissä, jotka emme vaella lihan mukaan, vaan Hengen.

En ole väittänyt mitään sellaista, että Yeshua olisi kumonnut Mooseksen Lain, vaan se on edelleen voimassa, MUTTA VAIN KAIKILLE SEN ALAISILLE ja se on oleva kaikkien niiden tuomari tuomiopäivänä, jotka ovat sen alaisia, eivätkä usko Pelastussanomaan Yeshuasta!

Ne jotka uskovat pelastussanomaan, ovat jo täällä maan päällä saaneet siirtyä noiden ed.m. Lakien orjuudesta ja niiden teiden päässä olevasta kuolemasta elämään, siis Saa*tanan valtakunnasta Korkeimman rakkaan Pojan kuningaskuntaan. Luemme siitä: (Kol. 1:12-13)

12. kiittäen Isää, joka on tehnyt teidät soveliaiksi olemaan osalliset siitä perinnöstä, mikä pyhillä on valkeudessa,
13. häntä, joka on PELASTANUT meidät pimeyden vallasta ja SIIRTÄNYT meidät rakkaan Poikansa kuningaskuntaan.

Huomaaa verbeistä 'pelastanut' ja siirtänyt', että nuo kyseiset toimeenpiteet on jo TEHTY!

Ettei perusteluni jäisi vain yhteen UT:n kohtaan, niin lue seuraava Yeshuan opetus ja usko siihen!: (Joh. 5:24)

24. Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka kuulee minun sanani ja uskoo häneen, joka on minut lähettänyt, sillä on iankaikkinen elämä, eikä hän joudu tuomittavaksi, vaan ON SIIRTYNYT kuolemasta elämään.

Jälleen huomaamme sen jo tapahtuneen aidon uskoontulon hetkellä!

Ps. Toki sinä voit edelleen pysytellä Mooseksen Lain orjana, noudattaen 613 säädöstä, joista 365 alkaa sanoilla "Älä..." ja 248 sanoilla "Sinun pitää...". Jos niin teet, niin en yhtään ihmettele, että sisimmästäsi puuttuu se olennaisin eli Iankaikkinen Elämä HaMashiach Yeshuassa ja sen seurauksena Kristillinen rakkaus.

Oletko sinä jo ottanut Yeshua HaMashiach'n vastaan henkilökohtaisena Vapahtajanasi ja Pelastajanasi?

Palautteestasi kuultaa läpi, ettet ole, joten tee se nyt!

Blessings!

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen Vastaus kommenttiin #325

Norrgård kirjoitti: "Koska Mooseksen Laki on Juutalaisten ja Israelilaisten puolesta täytetty ja Omantunnon Laki on pakanasyntyisten puolesta jo täytetty Golgatan keskimmäisellä ristillä liki 2000 vuotta sitten, niin on aivan selvää se, ettei Mooseksen Laki eli Synnin ja Kuoleman Laki enää hallitse niitä Korkeimman valittuja, jotka uskovat Yeshua HaMashiach'n veriuhriin puolestamme eli Golgatalla jo suoritettuun lunastustyöhön!"

Taivas ja maa siis katosivat tuolloin? (vrt. Matt. 5:18). Vai tarkoittaako Norrgård, että uskovaiseksi ryhtyneen ei tarvitse noudattaa tuotakaan lakia vaan se koskee vain muita?

Leif Norrgård Vastaus kommenttiin #326

Sulle Jorma:

Olen lukenut Raamattuni yli 35 kertaa läpi ja myös YMMÄRTÄNYT, mitä siinä opetetaan noissakin jakeissa.

Uskovaiseksi ei voi tulla "ryhtymällä", vaan ottamalla uskossa vastaan hyvä sanoma Yeshuasta ja Korkeimman rakkaudesta, kun tämä uhrasi oman rakkaan Poikansa syntiemme sovitukseksi. Sillä hetkellä kun ihminen uskoo tämän, hän kokee hengellisen syntymän ylhäältä ja hänestä tulee katoamaton hengellinen luomus, Korkeimman poika tai tytär.

Jos ihminen ei ota uskossa vastaan hyvää sanomaa Yeshuasta Korkeimman Poikana ja ainoana Pelastajana, niin hän jää siihen pelastumattomien pimeyteen, jossa kaikki ihmiset ovat luonnollisen syntymänsä perusteella ja hänet heitetään lopulta helvettiin.

Aidosti ylhäältä syntyneen Kristityn suhde Mooseksen Lakiin on olla vapaa siitä ja se tapahtuu siten, että hän uutena hengellisenä luomuksena vaeltaa Pyhän Hengen johdosssa. Silloin hänen elämässään toteutuu seuraavat Adonai Yeshuan ja apostoli Paavalin opetukset, aiemmin mainitsemieni Raamatunkohtien lisäksi:

a) Adonai Yeshuan opetus, vaihe yksi:
Mark. 12:29-31
29. Yeshua vastasi: "Ensimmäinen on tämä: 'Kuule, Israel: YHWH, meidän Elohimimme, YHWH on yksi ainoa;
30. ja rakasta YHWH:ta, sinun JumalaaElohimiasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi ja kaikesta voimastasi'.
31. Toinen on tämä: 'Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi'. Ei ole mitään käskyä, suurempaa kuin nämä."

b) Adonai Yeshuan opetus, vaihe kaksi:
Matt. 7:12
12. Sen tähden, kaikki, mitä te tahdotte ihmisten teille tekevän, tehkää myös te samoin heille; sillä TÄMÄ ON LAKI JA PROFEETAT.
- Siis Yeshua paljasti sen, mihin koko Mooseksen Laki tähtäsi, mutta mihin ei sitä noudattamalla yksikään ihminen kykene pääsemään, ellei tämä synny ylhäältä, uudeksi hengelliseksi luomukseksi.

c) Apostoli Paavali kertoo, miten ja millä perusteella aito Kristitty on vapaa Mooseksen Laista:
Room. 13:10. Rakkaus ei tee lähimmäiselle mitään pahaa. SEN TÄHDEN ON RAKKAUS LAIN TÄYTTÄMYS.

d) Paavali opettaa lisäksi, että meidät on HaMashiach'n kuoleman kautta KUOLETETTU POIS LAISTA. Kuollut ei ole velvoitettu noudattamaan lakia!:
Room. 7:1-4
1. Vai ettekö tiedä, veljet - minä puhun (Mooseksen) Lain tunteville - että laki vallitsee ihmistä, niin kauan kuin hän elää?
2. Niinpä sitoo (Mooseksen) Laki naidun vaimon hänen elossa olevaan mieheensä; mutta jos mies kuolee, on vaimo irti tästä miehen laista.
3. Sen tähden hän saa avionrikkojan nimen, jos miehensä eläessä antautuu toiselle miehelle; mutta jos mies kuolee, on hän vapaa siitä laista, niin ettei hän ole avionrikkoja, jos menee toiselle miehelle.
4. Niin, veljeni, TEIDÄTKIN ON KUOLETETTU LAISTA HA-MASHIACH'N RUUMIIN KAUTTA, tullaksenne toisen omiksi, hänen, joka on kuolleista herätetty, että me kantaisimme hedelmää Jumalalle.

Meidät on siis veteen suoritettavan uskovien upotuskasteen kautta KUOLETETTU POIS LAISTA ja siirretty Adonai Yeshuan armon alaisuuteen!

Jokos sinä Jorma olet käynyt uskovien upotuskasteella? Täällä Turussakin järjestetään apostolisia upotuskastetilaisuuksia, joissa kastetaan oikeaoppisesti Adonai Yeshua HaMashiach HaNostrin Nimeen.

Ps. Vastaan mahdollisiin lisäkommentteihisi myöhemmin illalla...

Tervetuloa kasteelle!

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen

Molemmat testamentit kuuluvat Raamattuun. Jälkimmäinen ei kumoa vanhaa eikä Jesse suuhunsa laitettujen mukaan tullut kumoamaan vaan pitämään lain, sen jonka mukaan naiset kuukautisissaan ovat saastaisia ja jänikset märehtivät. Samaten Paavalin mukaan nimen omaan uudessa testamentissa käsketään naisia vaikemaan. Samaten siellä taidetaan käskea tappamaan homot.

On totta, että juutalaisia ei käsketä käännyttmään. Sen sijaan Jahven suuhun on laitettu moniaita käskyjä muiden tappamisesta, eläimiä myöten.

Monien kristillisten kirkkokuntien lähetystyö, vapaaehtoiseen tai pakolliseen kääntymiseen tähtäävä perustuu nimen omaan Raamattuun. Siellä ei vain oteta kantaa ihmisten halukkuuteen kääntyä vaan käsketään käännyttämään.

Kristillisten ja islamilaisten yhteiskuntien pääasiallinen ero on siinä, että sekularisoitumiskehitys on kristillisissä maissa keskimäärin pidemmällä. Mutta oikeasti kahta samanlaista yhteiskuntaa ei ole kummankaan uskonnon valtapiirissä. Kun ja jos islamilaiset maat saavat kehittyä rauhassa ja vapautua kolonialismin jäänteistä, sitä enemmän nekin sekularisoituvat.

Lisäksi on otettava huomioon, että kutakin uskontoa kussakin yhteiskunnassa harjoitetaan sen kulttuurisessa jatkumossa. Arabien islam on ihan eri juttu kuin muiden, esimerkiksi suomalaisten Tataarien.

Meillä on kaikissa yhteiskunnissa ja maailmankatsomuksissa höyrypäämme. Mitä ahtaammalle yhteiskunta ja maailmankatsomuksen omaksuneiden yhteisöt ajetaan sitä tiukemmin ne puolustautuvat. Siinä touhussa höyrypäät pääsevät esiin ja saavat seuraajia. Mitä rauhallisempi yhteiskunta on ja mitä paremmat tulevaisuuden näkymät ihmisillä on, sitä vähemmän he seuraavat noita höyrypäitä ja äänestävät jaloillaan. (huom: lasken myös Immosen höyrypääksi).

Leif Norrgård Vastaus kommenttiin #311

Sulle Jorma:

Huonostipa olet Raamattusi lukenut tai sitten olet vain ymmärtänyt sen sanoman pieleen! Käyn alla kohta kohdalta läpi oikoen virheitäsi ja täydentäen sen puutteet:

Jorma: "Jälkimmäinen (UT) ei kumoa vanhaa (VT) eikä Jesse suuhunsa laitettujen mukaan tullut kumoamaan vaan pitämään lain,"

Minä: Olennaisinta on se, että Yeshua pilkuntarkasti noudattamalla kaikessa niitä Mooseksen Lain säädöksiä, jotka koskevat miesten osuutta pitää ne, TÄYTTI Mooseksen Lain meidän kaikkien pelastettujen puolesta. Viittaaan edellä olevaan toiseen kommenttiini Mark'ille.

x x x

Jorma: "Samaten Paavalin mukaan nimen omaan uudessa testamentissa käsketään naisia vaikemaan."

Minä: Ei suinkaan yleisesti vaikenemaan! Heidän tulee vaieta ainoastaan seurakunnankokouksissa siinä merkityksessä, etteivät toimi hengellisinä opettajina, koska Korkein on säätänyt sen tehtävän valituille miehille. Myös seurakunnankokouksissa naiset saavat puhua tuomalla Pyhän Hengen innoittamia profetioita, mutta silloin heidän tulee peitää päänsä päähineellä.

x x x

Jorma: "Samaten siellä taidetaan käskea tappamaan homot."

Minä: Viittasit tuolla kommentillasi UT:n Kirjoituksiin ja se oli sinulta todellinen RIMANALITUS! UT:ssa EI MISSÄÄN KOHDEN KÄSKETÄ TAPPAMAAN HOMOJA, eikä muitakaan syntisiä, vaan sellainen nimenomaan KIELLETÄÄN! Et ole ilmeisesti edes lukenut koko Raamattua läpi ja pyrit täällä esiintymään Raamatun tuntijana! Tee nyt ystäväiseni totinen parannus ja ala lukea Raamattua huolella alusta loppuun asti, niin pääset luulon tasolta tiedon tasolle!

x x x

Jorma: "Sen sijaan Jahven suuhun on laitettu moniaita käskyjä muiden tappamisesta, eläimiä myöten."

Minä: Vain tarkoin perustelluissa tapauksissa ja ainoastaan Vanhan Testamentin eli Mooseksen Lain aikakaudella ennen kristillisen ajanlaskun alkua Korkein antoi käskyn valitulle kansalleen tuomita silloin, kun kyseessä olivat ihmiset ja kansat, jotka olivat ylittäneet Korkeimman säätämät moraalirajat.

Painotan edelleen, että me elämme ja olemme eläneet Uuden Liiton aikakautta jo liki 2000 vuotta ja että UT:n Kirjoituksissa on kaikki fyysinen ja psyykkinen väkivalta TOTAALISESTI KIELLETTYÄ!

x x x

Jorma: "Monien kristillisten kirkkokuntien lähetystyö, vapaaehtoiseen tai pakolliseen kääntymiseen tähtäävä perustuu nimen omaan Raamattuun."

Minä: Väärin jälleen! Pakkokäännytys nimenomaan kielletään UT:ssa!
Yeshua sanoi: "Missä teitä ei oteta vastaan, niin lähtekää sieltä pois..."
Matt. 10:14 - Mark. 6:11 - Luuk. 10:10

x x x

Jorma: "Siellä (UT) ei vain oteta kantaa ihmisten halukkuuteen kääntyä vaan käsketään käännyttämään."

Minä: Väärin tasan tarkkaan, sillä MISSÄÄN KOHDEN UT:A EI KÄSKETÄ KÄÄNNYTTÄMÄÄN, vaan ainoastaan julistamaan pelastussanomaa! Yeshuan opetuksiin uskominen ja Hänen seuraamisensa on aina UT:n opetuksissa ollut vapaaehtoisuuteen perustuvaa. Lähetyskäskyissäkin kehoitetaan viemään pelastussanoma kaikille ihmisille, mutta kullekin ihmiselle jätetään vapaus itse päättää uskovatko he siihen, vaiko eivät! (Matteuksen jae 28:19 on todistetusti room.kat.kirkon väärennös!) Mark. 16:15-16 - Luuk. 24:47
Yeshua sanoi jopa lähimmille opetuslapsilleen näin: (Luuk. 9:23)
"Jos joku TAHTOO minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua."

x x x

Jorma: " Kun ja jos islamilaiset maat saavat kehittyä rauhassa ja vapautua kolonialismin jäänteistä, sitä enemmän nekin sekularisoituvat."

Minä: Juuri tuo on se harha, mihin herkkäuskoiset humanistit ja muut Islam-uskonnon todellista luonnetta tuntemattomat kompastuvat! Islam ei ole muuttunut sen syntymishetkestä vuodesta 610 alkaen piiruakaan inhimillisemmäksi eikä muita uskonnon harjoittajia kohtaan suvaitsevammaksi, vaan päin vastoin jatkuvasti epäinhimillisemmäksi, minkä todistavat jatkuvat itsemurhaiskut viime vuosina eri puolilla maailmaa!

Tämä näkyy etenkin niissä maissa, joissa Islam on valtauskontona. Niissä maissa sorretaan, kidutetaan, vangitaan ja tapetaan TÄNÄKIN PÄIVÄNÄ muiden uskonnon harjoittajia, etenkin Kristittyjä!
Lue tieteellisen tutkimuksen tuloksena tehty artikkeli:
http://kd.fi/KD/weblehti/fi/juttuarkisto/index.php...

Lue myös tämä: http://info.persecution.org/download-iccs-special-...

Lue lisäksi tämä: http://www.persecuted.se/aktuella-fall/

x x x

Jorma: "Lisäksi on otettava huomioon, että kutakin uskontoa kussakin yhteiskunnassa harjoitetaan sen kulttuurisessa jatkumossa. Arabien islam on ihan eri juttu kuin muiden, esimerkiksi suomalaisten Tataarien."

Minä: Jälleen herkkäuskoista ja sinisilmäistä humanismia! Kaikilla muslimeilla on tasan tarkkaan sama pääoppikirja Koraani ja sen sana on heille "Allahin sanaa" eli sitä on toteltava! Niin kauan kuin muslimit ovat pieni vähemmistö, kuten meillä, he elävät hiljaisuudessa, mutta hyvin eristäytyneinä yhteiskuntamme kulttuurista. Niin pian kuin he pääsevät enemmistöksi, alkaa toinen ääni kuulua kelloissa! He pyrkivät saattaman voimaan sharia-lain ja alkavat asteittaisen vainon muiden uskontojen harjoittajia, erityisesti Kristittyjä ja Juutalaisia vastaan!

Meneppä esim. Saudi-Arabiaan, Sunni-enemmistöisen islam-uskonnon edustajien hallinnoimaan valtioon (94 % muslimeja, joista 90% Sunneja) ja kerro siellä ihan ystävällisesti, esim. Mekassa kaduilla oleville ihmisille, että Yeshua on Korkeimman Poika ja ainoa tie taivaallisen Isämme yhteyteen. Sinun ei silloin kannata ostaa etukäteen paluulentoa, kuin korkeintaan murhatun ruumiisi arkussa palautusta varten. Maailman muslimeista on sunneja yli 90 %!

x x x

Jorma: "Mitä rauhallisempi yhteiskunta on ja mitä paremmat tulevaisuuden näkymät ihmisillä on, sitä vähemmän he seuraavat noita höyrypäitä ja äänestävät jaloillaan. (huom: lasken myös Immosen höyrypääksi)."

Minä: Juuri ENNAKOIVASTA yhteiskuntarauhan puolustamisessa on Olli Immosen kirjoituksessa kyse. Sinä näytät kuuluvan niihin, jotka alkavat pidätellä hätäänsä vasta sitten, kun iso läjä on jo housuissa :)

Euroopasta löytyy useita esimerkkejä, jotka osoittavat, etteivät islam-uskoiset edes tahdo sopeutua länsimaiseen kulttuuriin, vaan useissa tapauksissa heidän pyrkimyksenään on ensin elää korkean elintason omaavien maiden siivellä hyötyen niistä taloudellisesti ja sitten alkaa rettelöidä, saattaen yhteiskunnat epäjärjestyksen ja anarkian tilaan, koska he pitävät länsimaista Kristillistä kulttuuria "suuren Saa*tanan uskontona". Tuo nimitys on juuri heidän antamansa Yhdysvalloille, jossa enemmistö on Kristittyjä. En tarkoita tällä KAIKKIA tänne tulevia muslimeja, mutta ääriradikaaleja heistä, joilla on kyky lietsoa muutoin rauhallisesti elävät muslimitkin Jihadiin eli "pyhään sotaan" muiden uskontojen kannattajia vastaan.

Saksan liittokansleri Angela Merkel on avoimesti myöntänyt, että he ovat täysin epäonnistuneet suuren muslimiväestön integroimisessa maahansa!

Ranskassa poltettiin muutama vuosi sitten suurkaupungeissa kymmeniä tuhansia ranskalaisten yksityisomistuksessa olevia autoja suurkaupungeissa ja polttajina olivat sinun ylistämäsi muslimit!

Lue blogikirjoitukseni ja katso sen liitekuvia koskien naapurimaatamme Ruotsia ja ota silmä oikein käteen nähdäksesi, millaiseen anarkian valtaan sen suurkaupungit ovat joutuneet NIMENOMAAN ISLAMUSKOISTEN vuoksi! Juutalaiset ovat joutuneet pakenemaan Malmöstä joko Israeliin tai muualle Ruotsiin ja Poliisit sekä Palokunta pelkäävät henkensä edestä isoja kiviä ja palopommeja heitteleviä muslimeja!
http://yakov.puheenvuoro.uusisuomi.fi/58304-ruotsi...

Myös seuraava blogikirjoitukseni on varoitus muslimien tulevasta invaasioyrityksestä Suomeen: http://yakov.puheenvuoro.uusisuomi.fi/57041-haluam...

Katso lopuksi myös seuraava Norjan TV:n tekemä TOSIASIOIHIN PERUSTUVA Youtube-video Göteborgista samasta aiheesta:
http://www.youtube.com/watch?v=27BT7X8AkXE

Mieti nyt ihan oikeasti, että tahdotko Suomeenkin samanlaista hallitsematonta huliganismia?

Siunausta täyskäännökseen eli asian syvempään ymmärtämiseen Yeshuassa!

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen Vastaus kommenttiin #322

Ehkäpä Norrgård myös lukee Raamattuaan myös kriittisin silmin.

Myös aborttiklinikoita räjäyttelevillä kiilusilmäisillä fundamentalistijenkeillä on ihan sama Raamattu kuin Norrgårdillakin. Silti he toiosaalta kristittyinä ja toisaalta ihmisinä käyttäytyvät eri tavoin. Samaan pystyvät myös muhamettilaiset. Esimerkiksi suomalaiset tataarit ovat maallistuneet ihan siinä missä myös suomalaiset kristitytkin. Koko islamilaisessa variaatiokentässä toki keskimäärin sekularisoitumiskehitys ei ole yhtä pitkällä kuin keskimäärin kristillisissä piireissä.

Onhgelmia on sellaisissa paikoissa joissa muutenkin on ongelmia ja uskonto on vain yksi keino manipuloida ihmisiä. Tämä pätee niin islamiin kuin kristinuskoonkin.

Norrgård menee vähän liian pitkälle väittäessään minun ihailevan islamia. Minä rinnastan sen rinnastuvilta osin muihin uskontoihin, enkä suostu demonisoimaan niistä yhtä suoralta käsin ja kategorisesti muita huonommaksi. Ne kun ovat kaikki ihmiskunnan suuria erehdyksiä.

Leif Norrgård Vastaus kommenttiin #323

Sulle Jorma:

Jorma: "Myös aborttiklinikoita räjäyttelevillä kiilusilmäisillä fundamentalistijenkeillä on ihan sama Raamattu kuin Norrgårdillakin. Silti he toiosaalta kristittyinä ja toisaalta ihmisinä käyttäytyvät eri tavoin."

Minä: Jälleen sinä perustelet pieleen asiat. Ei ole puukon, vika, jos jotkut ihmiset käyttävät sitä tappoaseenaan.
- Samoin ei tietenkään ole Raamatun vika, jos jotkut ihmiset EIVÄT NOUDATA SEN OPETUKSIA, mutta väittävät silti olevansa Kristittyjä ja mukamas sen opetuksille kuuliaisia ja tekevät tuollaisia tekoja joihin viittaat!

HUOM: Pointtina tässä keskustelussa "Miksi Islam on uhka?" on juuri se, että Islam-uskonnon perusoppikirjassa Koraanissa KÄSKETÄÄN VÄKIVALLAN KÄYTTÖÖN niitä kohtaan, jotka eivät tahdo olla sen opetuksille kuuliaisia! Raamatun Uudessa Testamentissa juuri päinvastoin KIELLETÄÄN kaikkinainen väkivallan teko! Eroa on siis kuin yöllä ja päivällä!

NÄE SIIS METSÄ PUILTA ÄLÄKÄ TAKERRU LILLUKANVARSIIN!

Lisäksi Koraani on maailman antikristillisin eli Kristinuskoa vastaan vihamielisin kirja väittäen, ettei Yeshua HaMashiach'n ole Korkeimman Poika ja ettei Hän kuollut ristillä ja että Yeshua on vain pieni profeetta Muhammedin rinnalla! Jo apostoli Paavali kirosi kaikki tuollaiset opit etukäteen sanoen näin:

Gal. 1:8-9
8. Mutta vaikka me, tai vaikka enkeli taivaasta*) julistaisi teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä me olemme teille julistaneet, hän olkoon kirottu.
9. Niin kuin ennenkin olemme sanoneet, niin sanon nytkin taas: jos joku julistaa teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä te olette saaneet, hän olkoon kirottu.

*) Tietänet ehkä, että Koraanin väitetään syntyneen siten, että Muhammed näki enkeli-ilmestyksen ja että sen kautta saatu sanoma kirjoitettiin vähitellen kirjaan, josta tuli Koraani.

x x x

Jorma: "Ongelmia on sellaisissa paikoissa joissa muutenkin on ongelmia ja uskonto on vain yksi keino manipuloida ihmisiä. Tämä pätee niin islamiin kuin kristinuskoonkin."

Minä: Jälleen sekoitat Kristinuskon aidon sanoman niihin harhaoppeihin, joita markkinoidaan ihmisille Kristinuskon nimellä. Sinulla ja kaikilla muillakin tämän lukijoilla on mahdollisuus ITSE LUKEA JA TARKISTAA RAAMATUSTA, mitä siellä opetetaan ja huomata, että "ei kaikki ole kultaa, mikä kiiltää", koskien lukuisia kristillisiä seurakuntia ja todellisia lahkoja!

x x x

Jorma: "Norrgård menee vähän liian pitkälle väittäessään minun ihailevan islamia. Minä rinnastan sen rinnastuvilta osin muihin uskontoihin, enkä suostu demonisoimaan niistä yhtä suoralta käsin ja kategorisesti muita huonommaksi. Ne kun ovat kaikki ihmiskunnan suuria erehdyksiä."

Minä: Juuri siksi olet tuossakin mennyt harhaan, koska et ole itse lukenut koko Koraania ja koko Raamattua läpi ja verrannut niiden oppisisältöä toisiinsa. Minä olen niin tehnyt ja TIEDÄN mistä kirjoitan! Jos tahdot pysyä edelleenkin tietämättömyydessä ja pelkkien luulojen ja mututuntumiesi varassa, niin valinta on sinun.

Tiedä kuitenkin se, että minä olen ehdottoman varma siitä, että sinä olet vetänyt 100 %:sti ja täydellisesti väärät johtopäätökset siinä, että luulet Islam-uskontoa rauhaan pyrkiväksi uskonnoksi!

Ps. katsoitko Youtubea, johon viittasin edellisessä palautteessani?

Herää todellisuuten sen katsomisen kautta!

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen Vastaus kommenttiin #327

Norrgård kirjoitti: "Ei ole puukon, vika, jos jotkut ihmiset käyttävät sitä tappoaseenaan."

Jos tuo koskee Raamattua niin miksi ei Koraania? Molemmista löytyy käskyjä joita voi tulkita kehotuksiksi hirmutekoihin ja molempia on sellaiseen käytetty. Jos siis Norrgård et al vapauttavat Raamatun syyllisyydestä niin se on tehtävä myös Koraanille jollei halua olla kaksinaismoralisti. Itse jättäisin molemmat kirjat jo historian roskatynnyriin.

Norrgård kirjoitti: "Raamatun Uudessa Testamentissa juuri päinvastoin KIELLETÄÄN kaikkinainen väkivallan teko!"

Mitä sitten ovat nämä kohdat:
- "Älkää luulko, että minä (Jeesus) olen tullut tuomaan rauhaa maan päälle; en ole tullut tuomaan rauhaa,vaan miekan." (Matt. 10:34)
- "Niin hän (Jeesus) sanoi heille: ... Ja jolla ei ole, myyköön vaippansa ja ostakoon miekan." (Luuk. 22:36)
- "Tulta minä olen tullut heittämään maan päälle; ja kuinka minä tahtoisinkaan, että se jo olisi syttynyt!... Luuletteko, että minä olen tullut tuomaan maan päälle rauhaa? Ei, sanon minä teille, vaan eripuraisuutta." (Luuk. 12:49-51)

Norrgård kirjoitti: "Lisäksi Koraani on maailman antikristillisin eli Kristinuskoa vastaan vihamielisin kirja..."

Entäs sitten? Onko se jokin tuomita siihen uskovia ihmisiä?

Norrgård kirjoitti: "Jälleen sekoitat Kristinuskon aidon sanoman niihin harhaoppeihin, joita markkinoidaan ihmisille Kristinuskon nimellä."

Norrgårdilla on siis ainut oikea uskon mitta ja malli hallussaan. Erimieltä olevat juotukoot helvettiin, vai?

Norrgård kirjoitti: "Sinulla ja kaikilla muillakin tämän lukijoilla on mahdollisuus ITSE LUKEA JA TARKISTAA RAAMATUSTA,..."

Niin olen tehnyt mutta tullut etrilaisiin johtopäätöksiin kuin Norrgård mutta hänen todistuksensa mukaan toisin ymmärtävät ovat väärässä. Niinhän se todellakin menee.

Norrgård kirjoitti: "minä olen ehdottoman varma siitä, että sinä olet vetänyt 100 %:sti ja täydellisesti väärät johtopäätökset siinä, että luulet Islam-uskontoa rauhaan pyrkiväksi uskonnoksi!"

Mitähän johtopäätöksiä Norrgård on vetänyt noin väittäessään? Minä olen vain väittänyt, että kristinusko ei perusteiltaan ole yhtään rauhanomaisempi. Sisälukutaito on iloinen asia uskonvarmuuden rinnalla.

Leif Norrgård Vastaus kommenttiin #330

Sulle Jorma:

Sulla on harjaantunut kyky siteerata kuin pi*ru Raamattua. Otat jakeita irti asiayhteyksistään, jolloin ne irrallisina saavat aivan eri merkityksen kuin muutoin.

Käydäänpä läpi nuo lainauksesi UT:sta:

a) Matt. 10:32-38
32. Sen tähden, jokaisen, joka tunnustaa minut ihmisten edessä, minäkin tunnustan Isäni edessä, joka on taivaissa.
33. Mutta joka kieltää minut ihmisten edessä, sen minäkin kiellän Isäni edessä, joka on taivaissa.
34. Älkää luulko, että minä olen tullut tuomaan rauhaa maan päälle; en ole tullut tuomaan rauhaa, vaan miekan.
35. Sillä minä olen tullut 'nostamaan pojan riitaan isäänsä vastaan ja tyttären äitiänsä vastaan ja miniän anoppiansa vastaan;
36. ja ihmisen vihamiehiksi tulevat hänen omat perhekuntalaisensa'.
37. Joka rakastaa isäänsä taikka äitiänsä enemmän kuin minua, se ei ole minulle sovelias; ja joka rakastaa poikaansa taikka tytärtänsä enemmän kuin minua, se ei ole minulle sovelias;
38. ja joka ei ota ristiänsä ja seuraa minua, se ei ole minulle sovelias.

- Kuten yllä olevasta kohdasta ilmenee, eivät Kristityt sen mukaan käytä miekkaa, vaan ne, jotka heitä heitä vihaavat eli lähiomaiset ja muut, kuten ääri-islamistit, minkä pitäisi olla selvää kaikille vähänkin uutisia Afrikasta, Lähi- ja Kauko-Idästä seuranneille. Muhammed sotajoukkoineen tappoi juuri miekoillaan lukuisia Kristittyjä ja Juutalaisia.
- Tuon ovat saaneet kokea lukuisat Kristityt nahoissaan eri puolilla maailmaa viimeisten liki 2000 vuoden aikana ja heitä tapetaan kuin teuraslampaita joka päivä, tänäänkin eräiden arvioiden mukaan yksi joka 5. minuutti.

b) Luuk. 22:35-38
35. Ja hän sanoi heille: "Kun minä lähetin teidät ilman rahakukkaroa ja laukkua ja kenkiä, puuttuiko teiltä mitään?" He vastasivat: "Ei mitään".
36. Niin hän sanoi heille: "Mutta nyt, jolla on kukkaro, ottakoon sen mukaansa; niin myös laukun. Ja jolla ei ole, myyköön vaippansa ja ostakoon miekan.
37. Sillä minä sanon teille, että minussa pitää käymän toteen tämän, mikä kirjoitettu on: 'Ja HÄNET LUETTIIN PAHANTEKIJÄIN JOUKKOON'. Sillä se, mikä minusta on sanottu, on täyttynyt."
38. Niin he sanoivat: "Herra, katso, tässä on kaksi miekkaa". Mutta hän vastasi heille: "Riittää".

- Lainauksesta huomaamme, että AINOA syy ja ainoa kerta Yeshuan käskeä opetuslastensa ottaa mukaansa miekka oli juuri tuo Getsemanen yö ja syykin oli selvä, ETTÄ KIRJOITUKSET TÄYTTYISIVÄT! Nimittäin ne Kirjoitukset, että Yeshua piti luettaman pahaintekijäin joukkoon. Se ennustus löytyy jakeesta Jes. 53:12

"Sen tähden minä jaan hänelle osan suurten joukossa, ja väkevien kanssa hän saalista jakaa; sillä hän antoi sielunsa alttiiksi kuolemaan, ja HÄNET LUETTIIN PAHANTEKIJÄIN JOUKKOON, hän kantoi monien synnit, ja hän rukoili pahantekijäin puolesta."

- Ovelasti jätit tuossa mainitsematta myös sen, että kun Pietari oli miekalla sivaltanut korvan pois ylipapin palvelijalta nimeltä Malkus (Joh. 18:10), ojensi Yeshua kätensä ja paransi Malkuksen korvan, mikä olikin viimeinen rakkauden osoitus ja hyvä työ Yeshuan vihamiehelle! Luemme kyseiset jakeet: Luuk. 22:49-51
49. Kun nyt ne, jotka olivat hänen ympärillään, näkivät, mitä oli tulossa, sanoivat he: "Herra, iskemmekö miekalla?"
50. Ja eräs heistä iski ylimmäisen papin palvelijaa ja sivalsi häneltä pois oikean korvan.
51. Mutta Yeshua vastasi sanoen: "Sallikaa vielä tämäkin." Ja hän koski hänen korvaansa ja paransi hänet.

- Koska viittasit ihan samoihin jakeisiin, niin sinulta Jorma Myyryläinen oli aika härskiä jättää mainitsematta, mitä niissä todella lukee! Sinun tyylisi on muussakin hyvin epärehellistä ja Raamattua vastaan vihamielisesti valikoivaa. Tee parannus ja ala toimia rehellisemmin!

x x x

Jorma: >>>Norrgård kirjoitti: "Lisäksi Koraani on maailman antikristillisin eli Kristinuskoa vastaan vihamielisin kirja..."

Entäs sitten? Onko se jokin tuomita siihen uskovia ihmisiä?<<<

Minä: Luet olemattomia (ehkä näet harhanäkyjäkin?), sillä en ole missään kohden tuominnut ketään ihmistä, vaan varoittanut suomalaisia ääri-islamistisista terroreista ja osoittanut, että Koraani on oppikirjana väkivaltaan käskevä. Uusi Testamentti ei ole sellainen ja se on aitojen Kristittyjen opin perusta.

x x x

Jorma: >>>Norrgård kirjoitti: "Jälleen sekoitat Kristinuskon aidon sanoman niihin harhaoppeihin, joita markkinoidaan ihmisille Kristinuskon nimellä."

Norrgårdilla on siis ainut oikea uskon mitta ja malli hallussaan. Erimieltä olevat juotukoot helvettiin, vai?<<<

Minä: Täysin virheellinen johtopäätös jälleen! JOKAISELLA suomalaisella on mahdollisuus ITSE lukea Raamattua ja Koraania ja NÄHDÄ ITSE NIIDEN OPETUSTEN ERO! (Ps. Sokeillekin on olemassa ääniraamattu)

Minä en ole tuomitsemassa ketään, enkä ole heittämässä täältä ketään Helvettiin. Israelin Pyhä Majesteetti eli EL'ELYON eli Korkein on AINOA, joka päättää kunkin yksilöihmisen loppusijoituspaikasta. Minä olen täälläkin ainoastaan varoittamassa ihmisiä, että he kääntyisivät syntiseltä tieltään ja tekisivät parannuksen elämässään ja uskoisivat Korkeimman Poikaan, Yeshua HaMashiach'an, voidakseen välttyä joutumasta Helvettiin.

Tuo sama kehoitus ja varoitus koskee myös sinua! Sinä Jorma Myyryläinen olet erittäin vaarallisella tiellä hyökätessäsi niska kyyryssä Pyhiä Raamatun Kirjoituksia vastaan ja elämäsi on jo kääntynyt iltaa kohden!

x x x

Jorma: >>>Norrgård kirjoitti: "Sinulla ja kaikilla muillakin tämän lukijoilla on mahdollisuus ITSE LUKEA JA TARKISTAA RAAMATUSTA,..."

Niin olen tehnyt mutta tullut etrilaisiin johtopäätöksiin kuin Norrgård mutta hänen todistuksensa mukaan toisin ymmärtävät ovat väärässä. Niinhän se todellakin menee.<<<

Minä: Mutta sinä luet kuin pi*ru Raamattua ja siteeraat Raamatun jakeita irrallaan asiayhteyksistään ottamatta mukana kokonaisuutta! Se osoittaa kaikille lukijoille vain sen, että sinä, Jorma Myyryläinen, vihaat Totuutta, joka TODELLA ON LÖYDETTÄVISSÄ RAAMATUSTA!

x x x

Jorma: >>>Norrgård kirjoitti: "minä olen ehdottoman varma siitä, että sinä olet vetänyt 100 %:sti ja täydellisesti väärät johtopäätökset siinä, että luulet Islam-uskontoa rauhaan pyrkiväksi uskonnoksi!"

Mitähän johtopäätöksiä Norrgård on vetänyt noin väittäessään? Minä olen vain väittänyt, että kristinusko ei perusteiltaan ole yhtään rauhanomaisempi. Sisälukutaito on iloinen asia uskonvarmuuden rinnalla.<<<

Minä: Ainoa johtopäätös, mitä voidaan tuosta kommentistasi vetää, kuten edellä mainitsinkin, on se että sinä Jorma Myyryläinen et ole rehellinen suhteessa Uuden testamentin ilmoitukseen, etkä ilmeisesti ole lukenut OLLENKAAN Koraania.

Mielestäni sinä Jorma Myyryläinen kirjoitat täällä kuin trolli. Sinun kaltaiset ihmiset esiintyvät täällä Raamatun ja Koraanin asiantuntijoina, eivätkä ole kommenteistaan päätellen edes lukeneet KOKO Raamattua ja vielä vähemmän Koraania, kuin vain korkeintaan joitakin yksittäisiä värssyjä siitä!

Runsasta siunausta ja armoa ylhäältä aitoon kääntymykseen!

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen Vastaus kommenttiin #331

Norrgård kirjoitti: "Kuten yllä olevasta kohdasta ilmenee, eivät Kristityt sen mukaan käytä miekkaa, vaan ne, jotka heitä heitä vihaavat eli lähiomaiset ja..."

Siis kun kristityt tai juutalaiset, Jessehän oli juutalainen, provosoi ihmisiä vanhempiaan vastaan niin kristityt ovat viattomia. Just ja joo. Minusta tuollainen on iljettävää ja vastenmielistä.

Norrgård kirjoitti: "Yeshuan käskeä opetuslastensa ottaa mukaansa miekka oli juuri tuo Getsemanen yö ja syykin oli selvä, ETTÄ KIRJOITUKSET TÄYTTYISIVÄT!"

Siis joidenkin vanhojen kirjoitusten täyttyminen on tärkeämpää kuin ihmisten turvallisuus. Just ja joo. Minusta tuollainen on iljettävää ja vastenmielistä.

Norrgård kirjoitti: "Jorma Myyryläinen olet erittäin vaarallisella tiellä hyökätessäsi niska kyyryssä Pyhiä Raamatun Kirjoituksia vastaan ja elämäsi on jo kääntynyt iltaa kohden!"

Uhkaileeko Norrgård minua?

Norrgård kirjoitti: " Jorma Myyryläinen et ole rehellinen suhteessa Uuden testamentin ilmoitukseen, etkä ilmeisesti ole lukenut OLLENKAAN Koraania."

Norrgårdilla siis on kuin onkin oikea käsitys kristittyjen opeista ja niitä erilailla tulkitsevia uhkailla jos heidän "elämänsä on kääntynyt iltaa kohti". Sitä paitsi olen lukenut molempia. Minulla on ne rinnakkain kirjahyllyssäni.

Norrgård kirjoitti: "Mielestäni sinä Jorma Myyryläinen kirjoitat täällä kuin trolli."

Norrgårdin kanssa eri mieltä oleminen on siis trollausta. Niin, eihän ainoan ja oikean uskonmallin omaavan kanssa kukaan voi olla oikeasti ja aidosti eri mieltä. Provokeeraustahan se sellainen.

Leif Norrgård Vastaus kommenttiin #348

Sulle Jorma:

>>Siis kun kristityt tai juutalaiset, Jessehän oli juutalainen, provosoi ihmisiä vanhempiaan vastaan niin kristityt ovat viattomia. Just ja joo. Minusta tuollainen on iljettävää ja vastenmielistä.<<

Adonai Yeshua ei provosoinut ketään omaisiaan vastaan, eikä keitään muitakaan vastaan, vaan Hän kielsi käyttämästä väkivaltaa, kuten olen edellä osoittanut useilla Raamatunkohdilla. Yeshua toi maan päällä asuville ihmisille ARMON ja TOTUUDEN vain lahjana vastaanotettaviksi! Kyseessä on taistelu ARMOSTA annettavan pelastuksen vastaanottamisesta ja siitä, että TOTUUTTA vihaavat yrittävät aina estää muitakin vastaanottamasta pelastusta uskon kautta Yeshuaan!

Kaikissa TOTUUTTA vihaavissa ihmisissä asuu per*keleen henki, joka on aina vastustanut totuutta. Siksi maailmanhistorian ylistettävin ihminen ja merkittävin henkilö ja suurin juutalainen, Adonai Yeshua sanoi niille juutalaisille, jotka eivät ottaneet Hänen opetustaan vastaan, vaan tavoittelivat Häntä tappaakseen: (Joh. 8:44)
"Te olette isästä per*keleestä, ja isänne himoja te tahdotte noudattaa. Hän on ollut murhaaja alusta asti, ja totuudessa hän ei pysy, koska hänessä ei totuutta ole. Kun hän puhuu valhetta, niin hän puhuu omaansa, sillä hän on valhettelija ja sen isä."
- Vaikka aika kuluu, niin per*keleellä on edelleen opetuslapsiaan maan päällä ja jopa paljon enemmän kuin ennen, mutta niiden aika rientää kohden kuolemaa ja heidän loppunsa on kauhistava, Helvetin tulimeressä.

Et ymmärrä lainkaan Raamatun opetuksia ja esiinnyt täällä niiden opettajana! Yeshua sanoi Hänen tuomansa opetuksen aiheuttavan ristiriitoja jopa perheenjäsenten keskuudessa. Tämä toteutuu esim. siten, että jos muslimi kääntyy Kristityksi, niin hänen sukunsa yrittää ensin pakkokäännyttää tätä luopumaan uskostaan ja jolleivät onnistu, niin monissa muskimimaissa Kristitty joutuu pakenemaan henkensä edestä myös omaisiaan, ettei joutuisi raa'asti pahoinpidellyksi tai tapetuksi.

Myös Juutalaisten keskuudessa on vaikea hyväksyä Yeshua Messiaaksi. Usein sellainen henkilö julistetaan luopioksi ja hänet erotetaan sukunsa yhteydestä niinkuin jonkin pahan ja pyritään jättämään kokonaan ilman perintöä. Esim. messiaanisen juutalaisen Michael Evansin isä pahoinpiteli tätä poikaansa vuosia vain ja ainoastaan tästä syystä.

Samoin eräissä nimikristityissä piireissä vihataan niitä, jotka alkavat ottaa TOSISSAAN Adonai Yeshuan opetuksia ja pyrkivät ojentautumaan niiden mukaisesti. Muistaakseni eräs venäläinen neitonen kertoi Neuvostoliiton aikoina vanhemmilleen menevänsä uskovien upotuskasteelle. Ollessaan sinne menossa, hänen isänsä hyökkäsi vihan vimmassa ja kirves kädessä yrittäen estää kastetoimituksen, mutta rotevat hellariveljet nappasivat häirikön huostaansa ja taltuttivat tämän kuin vikuroivan vasikan. Neitonen sai haluamansa kasteen ja täyttyi pian sen jälkeen Pyhällä Hengellä. HalleluYah!

>>Norrgård kirjoitti: "Yeshuan käskeä opetuslastensa ottaa mukaansa miekka oli juuri tuo Getsemanen yö ja syykin oli selvä, ETTÄ KIRJOITUKSET TÄYTTYISIVÄT!"
Siis joidenkin vanhojen kirjoitusten täyttyminen on tärkeämpää kuin ihmisten turvallisuus. Just ja joo. Minusta tuollainen on iljettävää ja vastenmielistä.<<

Mitä vikaa on Pyhien Kirjoitusten iässä? Eikö se ole pikemminkin referenssi, kun Kirjoitukset ovat säilyttäneet voimansa ja toteutuivat monelta osin Yeshuan elämässä? Tuossa tilanteessa ei ollut kyse ihmisten turvallisuudesta ollenkaan, vaan miekat piti ottaa sen vuoksi, että Kirjoitus toteutuisi. Etkö lukenutkaan Raamattuasi kyseisestä asiayhteydestä? Siinähän sanotaan, että ylipappien palvelijat tulivat vangitsemaan Yeshuaa MIEKAT ja SEIPÄÄT aseinaan? Lisäksi Yeshua kielsi Pietaria tarttumasta aseisiin.

>>Norrgård kirjoitti: "Jorma Myyryläinen olet erittäin vaarallisella tiellä hyökätessäsi niska kyyryssä Pyhiä Raamatun Kirjoituksia vastaan ja elämäsi on jo kääntynyt iltaa kohden!"
Uhkaileeko Norrgård minua?<<

En uhkaile, vaan koska rakastan kaikkia lähimmäisiäni, niin varoitan sinua sinun Raamattuun ja Kristinuskoon suhtautumisesi seurauksista tuolla puolen ajan rajaa, sillä YHWH Elohim tuo tuomiopäivänä kaikki teot tuomiolle, myös sinun tekosi Jorma Myyryläinen!

>>Norrgård kirjoitti: " Jorma Myyryläinen et ole rehellinen suhteessa Uuden testamentin ilmoitukseen, etkä ilmeisesti ole lukenut OLLENKAAN Koraania."
Norrgårdilla siis on kuin onkin oikea käsitys kristittyjen opeista ja niitä erilailla tulkitsevia uhkailla jos heidän "elämänsä on kääntynyt iltaa kohti". Sitä paitsi olen lukenut molempia. Minulla on ne rinnakkain kirjahyllyssäni.<<

Hienoa, että olet huomannut minulla olevan oikea käsitys Kristinuskosta. Silti olen aina viitannut Raamattuun ja kehottanut sinuakin lukemaan sitä huomioiden asiayhteydet. En ole uhkaillut, joten lopeta valehtelu tykkänään! Se, että olet lukenut molempia, ei tarkoita suinkaan sitä, että olisit lukenut ne kokonaan läpi, mikä kuultaakin läpi kommenteistasi.

Useimmilla suomalaisilla on Raamattu kirjahyllyssään, eivätkä he ole sitä koskaan lukeneet kokosydämisesti kokonaan läpi, kuten et sinäkään. Se tuleekin olemaan tuomiopäivänä raskauttavana todisteena heitä ja sinuakin vastaan, ellet maan päällä eläessäsi ala ottaa todesta Raamatun opetusten sisältöä!

Tuostapa tulikin mieleeni, että ensi lauantaina (huomenna) klo 10 avaukseen tuleva US-Puheenvuoroni on kuin juuri sinua varten räätälöity, joten lue se ja toimi sen ohjeiden mukaan, niin sinun lopulta hyvin käy!

>>Norrgård kirjoitti: "Mielestäni sinä Jorma Myyryläinen kirjoitat täällä kuin trolli."
Norrgårdin kanssa eri mieltä oleminen on siis trollausta. Niin, eihän ainoan ja oikean uskonmallin omaavan kanssa kukaan voi olla oikeasti ja aidosti eri mieltä. Provokeeraustahan se sellainen.<<

Minulla on tapana ajatella ihmisistä aina ensisijaisesti positiivisesti ja siksi otin sinua arvioidessani huomioon sen vaihtoehdon, että kirjoitit kenties vain huumormielessä ja ainakin ironia paistaa kommenteistasi läpi. En näet alussa voinut uskoa jonkun ihan tosissaan ajattelevan niin pieleen, että pitää Koraania ja Raamattua samanvertaisina oppikirjoina.

Siunausta ja ymmärrystä rutkasti lisää Yeshuassa!

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen Vastaus kommenttiin #349

Norrgård kirjoitti: "Adonai Yeshua ei provosoinut ketään omaisiaan vastaan,..."

jospa Norrgård lukee omat Raamattu-lainauksensa uudelleen?

Norrgård kirjoitti: "Kaikissa TOTUUTTA vihaavissa ihmisissä asuu per*keleen henki, joka on aina vastustanut totuutta. "

Norrgårdin kirjoituksista saa käsityksen, että jos ei yhdy hänen uskonkäsityksiinsä, vihaa totuutta.

Norrgård kirjoitti: "Et ymmärrä lainkaan Raamatun opetuksia ja esiinnyt täällä niiden opettajana!"

En ole pyrkinyt toimimaan opettaja vaan yrittänyt vain tuoda esille kuinka päättömiä kohtia Raamatusta löytyy jos vähänkään katsoo ohi uskovaisten tarjoaminen rusinoiden. Samalla paljastuu myös kuinka samankaltaisia Raamattu ja Koraani ovat, riippumatta siitä kuinka ne on kirjoitettu hieman erilaisissa kulttuuripiireissä.

Toisaalta mistä Norrgård on saanut valtuutuksen ja kyvyn tuomita erimieltä olevia ymmärtämättömiksi?

Norrgård kirjoitti: "Mitä vikaa on Pyhien Kirjoitusten iässä?"

Norrgård irroitti yhden sanan irti asiayhteydestään. Kirjoitin siitä kuinka uskovaiset Norrgård mukana perustelevat ihmisille tapahtuvia kauheuksia vanhojen kirjoitusten toteuttamisella. Minusta nuo kauheudet vain kirjoitusten toteuttamisen takia olivat ja ovat kauhistus.

Norrgård kirjoitti: "En uhkaile, vaan koska rakastan kaikkia lähimmäisiäni, niin varoitan sinua sinun Raamattuun ja Kristinuskoon suhtautumisesi seurauksista tuolla puolen ajan rajaa, sillä YHWH Elohim tuo tuomiopäivänä kaikki teot tuomiolle, myös sinun tekosi Jorma Myyryläinen!"

Kumpi tuossa tuomiolla uhkailee, Jahve vai Norrgård?

Norrgård kirjoitti. "En näet alussa voinut uskoa jonkun ihan tosissaan ajattelevan niin pieleen, että pitää Koraania ja Raamattua samanvertaisina oppikirjoina."

Pidän Raamattua ja Koraania samankaltaisina kirjoituskokoelmina mutta en todellakaan pidä kumpaakaan oppikirjaksi kelpaavana. Sellaiseksi päästäkseen kirjan tulisi olla johdonmukainen ja opettava. Nuo molemmat mainitut teokset sisältävät liikaa sellaista josta ihmisten tulisi pikemminkin poisoppia.

Leif Norrgård Vastaus kommenttiin #350

Sulle Jorma Myyryläinen:

Koska kirjoitit seuraavaa:

>>En ole pyrkinyt toimimaan opettaja vaan yrittänyt vain tuoda esille kuinka päättömiä kohtia Raamatusta löytyy jos vähänkään katsoo ohi uskovaisten tarjoaminen rusinoiden. Samalla paljastuu myös kuinka samankaltaisia Raamattu ja Koraani ovat, riippumatta siitä kuinka ne on kirjoitettu hieman erilaisissa kulttuuripiireissä.<<
...ja...
>>Pidän Raamattua ja Koraania samankaltaisina kirjoituskokoelmina mutta en todellakaan pidä kumpaakaan oppikirjaksi kelpaavana. Sellaiseksi päästäkseen kirjan tulisi olla johdonmukainen ja opettava. Nuo molemmat mainitut teokset sisältävät liikaa sellaista josta ihmisten tulisi pikemminkin poisoppia.<<

...niin on aika palata Kirjoituksen varsinaiseen aiheeseen: Onko Islam uhka Suomelle? Koska Islam ei ole mielestäsi uhka Suomelle valtiona, eikä suomalaisten hyvinvoinnille, niin muutappa asumaan Saudi-Arabiaan vaikkapa 10 vuodeksi ja tule sitten kertomaan, miten erinomaista oli mielestäsi asua islam-uskoisten maassa verrattuna tähän paljon parjaamaasi Kristittyjen asuttamaan Suomeen!

Korkeimman kaitselmusta, hyvää matkaa ja pulinat pois!

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen Vastaus kommenttiin #351

Norrgård kirjoitti: "...niin muutappa asumaan Saudi-Arabiaan vaikkapa 10 vuodeksi..."

Minusta Islam ei tuossakaan tapauksessa ole uhka vaan se kuinka Saudien perheyhtiö käyttää totalitaristista valtaa käyttäen keppihevosena Islamin wahhabilaista oppisuuntaa. Minusta heidän uskonnollinen ja muu terrorinsa ei eroa mitenkään siitä miten vallanpitäjät ovat ovat kohdelleet kristinuskon nimissä ihmisiä. Nuo kristinuskon nimissä hallinneet käyttivät ihan samoja pyhiä kirjoituksia joita Norrgård nyt tuputtaa ja joilla uhkailee. Nyttemmin, sekulaarin kehityksen edistyttyä, meitä ei enää niinkään fyysisesti kiduteta mutta henkinen pahoinpitely jatkuu monissa kristityissä uskonlahkoissa. Toivottavasti muhamettilaisilla on mahdollisuus nopeampaan maallistumiseen kuin meillä on ollut, myös Saudi-Arabiassa.

Leif Norrgård Vastaus kommenttiin #352

Sulle Jorma Immonen:

>>Minusta Islam ei tuossakaan tapauksessa ole uhka vaan se kuinka Saudien perheyhtiö käyttää totalitaristista valtaa käyttäen keppihevosena Islamin wahhabilaista oppisuuntaa. Minusta heidän uskonnollinen ja muu terrorinsa ei eroa mitenkään siitä miten vallanpitäjät ovat ovat kohdelleet kristinuskon nimissä ihmisiä.<<

Lue nyt se kirjahyllyssäsi oleva pölyn peitossa oleva Koraani KOKONAAN läpi ja tajua, että se opettaa ja KÄSKEE siihen uskovia väkivallan käyttöön kaikkia niitä ihmisiä kohtaan, jotka eivät alistu sen opetuksen alle!

Lue myös Raamatun Uusi Testamentti läpi ja tajua, että siinä Uuden Liiton perustaja Yeshua HaMashiach KIELTÄÄ kaikenlaisen väkivallan käytön seuraajiltaan!

On se vaan kummaa, etteivät nämä selvät faktat saa sinussa mitään sijaa! Joku on varmaan aivopessyt sinut vihaamaan täysin aiheetta maailman ehdottomasti parasta uskonnon oppia, joka ainoana voi pelastaa ihmiset joutumasta Helvettiin!

Emme keskustele nyt niistä islamuskoisista muslimeista, jotka eivät ole olleet kuuliaisia Koraanille, emmekä niistä itseään kristityiksi mainostavista tai mainostaneista, jotka eivät ole olleet kuuliaisia Uuden Testamentin opetuksille, vaan KESKUSTELEMME VAIN SIITÄ, MITÄ NUO KAHDEN MAAILMANUSKONNON PÄÄOPPIKIRJAT TODELLA OPETTAVAT! Kuten olen edellä selvästi opettanut ja toistanut, pitää Kristinuskoa arvioida VAIN JA AINOASTAAN SEN PERUSTEELLA, MITÄ SIITÄ UUDESSA TESTAMENTISSA OPETETAAN!

Sulla on jokin käsittämätön tapa sotkea tosiasiat keskenään ja sitten syyttää muita siitä, vaikka vika löytyy omien korviesi välistä, sillä en ole tuominnut, enkä uhkaillut sinua enkä muitakaan tällä foorumilla. Kristittynä tehtäviini kuuluu varoittaa JOKAISTA Kristinuskoa pilkkaavaa, siis myös sinua siitä kadotustuomiosta, joka heitä odottaa ikuisuudessa, elleivät ajoissa tee parannusta synneistään ja käänny Yeshua HaMashiach'n puoleen voidakseen saada uskon kautta syntinsä anteeksi!

Jätän sinut nyt kirjoittelemaan monologeja itsellesi, sillä en enää vastaa sekaviin syytöksiisi.

Siunausta Kristinuskon sisällön sisäistämiseen ja hyvästi!

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen Vastaus kommenttiin #354

Vaikka Norrgård luopuukin vastaamasta niin en silti malta olla vielä korostamasta kahta asiaa. Ensinnäkin Norrgård valikoi kristinuskossa pyhinä pidetyistä kirjoituksista itselleen sopivia kohtia tukemaan omaa uskonkäsitystään ja unohtaa muut. Samaten hän toiseksi valitsee islamissa pyhänä pidetystä kirjoituskokoelmasta vain omia ennakkoluulojaan tukevia kohtia ja jättää huomiotta muut. Oikeasti molemmissa uskonnoissa pyhinä pidetyt kirjoitukset ovat sisäisesti ristiriitaisia ja mahdollistavat tulkinnat ihan mitenpäin tahansa. Loppujen lopuksi jos haluamme elää ihmisiksi, on meidän päästävä eroon molemmista sekä myös muista yliluonnolliseen pohjautuvista uskomuksista.

Juhani Kahela

Ei tässä mitään kirjojen vaan tekojen vertailua. Islamistit ovat vaikeuttaneet ja hankaloittaneet satojen miljoonien rehellisten ihmisten toimintaa. Ennen 9/10 lentäminen oli joustavaa ja sujuvaa. Nyt yhden rauhan uskonnon takia se on muuttunut raastavan kaaoksesksi. Itse koin sen juuri eilen, kun vaihdoin mannerta.

Käyttäjän jussikeskinen kuva
Jussi Keskinen

Valitettava lapsus Markilta ... ellet sitten tarkoita, että Raamatusta ei löydy tuollaisia ohjeita ja sanoit, että tunnet sekä VTn, että UTn, epäilen vahvasti tuntemustasi ...

... ja mikäli luin Ollin ajatuksia oikein, ei hän puhu pelkästää kirjoitetusta sisällöstä vaan siitä mitä maailmassa tapahtuu nyt - tänään 2014

Käyttäjän jojalonen kuva
Jussi Jalonen

Pisin, vainoharhaisin ja fanaattisin poliittinen itsemurhakirje, minkä olen koskaan nähnyt.

Lauri Korhonen
Käyttäjän HeikkiAalto kuva
Heikki Aalto

Miksei punikki-Yle muuten kutsunut vakiokasvo Jussia studioon mamumyönteisten joukkueeseen?

Vai onkohan ne kuitenkin haastatellut sua johonkin "asiantuntija"-pätkään?

Käyttäjän moro kuva
Markku Tyry

Pyydän jotakin teistä ilmoittamaan tämän kommentin, ja kommentoijan ylläpidolle.
Tuossa kaikki on US:n tuoreimpien sääntöjen vastaista.

Käyttäjän jounisnellman kuva
Jouni Snellman Vastaus kommenttiin #12

Siis "Heikki Aallon"? Miksi? Tee itse omat kantelusi ole hyvä.

Reija Hirn Vastaus kommenttiin #12

Mitä varten? Tosiasiat eivät häviä maton alle lakaisemalla. On tyhmää kulkea silmät suljettuna islamin suhteen.

Käyttäjän jojalonen kuva
Jussi Jalonen

Eivät ole, eikä minua kiinnosta antaa haastatteluja ainakaan Teemaillalle. Se yksi visiitti riitti, kiitos vain. Ei kuulu tapoihini astua samaan suonsilmään kahdesti.

Lauri Korhonen Vastaus kommenttiin #14

Jalonen. Tosi harmi. Olisin voinut vaikka kiinnostua.

Käyttäjän Mahjong kuva
Erkki Martikainen Vastaus kommenttiin #14

No, siinä esiintymisessä et kyllä mitenkään loistanut muuta kuin ylimielisellä asenteella, niin että näköjään fiksu ja oppivainen poika olet.

Käyttäjän MelleriJrvinen kuva
Melleri Järvinen

Tuskin edes tyhmimmätkään punikit haluavat omahyväisyydessään märehtivää Jalosta mussuttamaan tv-lähetykseen.

Lauri Korhonen Vastaus kommenttiin #21

Järvinen. Oliko tuo nyt korrektia - rinnastaa omahyväisyys märehtijään tuolla tavoin.

Lehmät kuitenkin ovat hyödyllisiä ja mukaviakin otuksia.

Käyttäjän jojalonen kuva
Jussi Jalonen Vastaus kommenttiin #21

Merkitään taas pöytäkirjaan, että en tiedä kuka Melleri Järvinen on, ja kuulin hänestä ensi kerran vasta nyt. Kumma kyllä hän on näemmä ottanut jo aiemmin asiakseen kytätä meikäläistä. Hupinsa kullakin.

Sitten itse asiasta: ei nyt millään pahalla, Melleri, mutta kun katsoo eräitä tämänkin Teemaillan osanottajia tai juontajia -- tai tähän ketjuun kommentoineita -- niin meikäläisellä on kyllä rehellisesti aika lailla täysi oikeus ollakin jossain määrin itsetietoinen.

Sen lisäksi olen oppinut jo ajat sitten, että tässä maassa muita omahyväisyydestä ja ylimielisyydestä moittivat kärsivät yleensä itse pahemman luokan alemmuuskompleksista. Päätellen siitä miten huudat täällä kurjuuttasi tyhjyyteen otaksun, että tämä aiheuttaa sinussa katkeruutta ja ärtymystä. Se taas on vain hyvä juttu.

Lauri Korhonen Vastaus kommenttiin #51
Pentti Järvi

Pitkä kirje se ainakin oli, mutta sisälsi myös asiaa. Itsemurhakirje? :)

Käyttäjän selavii kuva
Seppo Lavikainen

Hyvin mielenkiintoinen bloggaus, mutta en aivan Jalosen tavalla esittäisi asiaa.
Lähinnä jäi häiritsemään tuollainen kaikkien muslimien rinnastaminen islamisteihin ja etenkin ääri-islamitien tekoihin. Ristiriitaista. Ollin tekstissä on paljon perää, mutta jotenkin sellainen yli-innokkuus huokuu.
Noh, varmasti herättää keskustelua nyt ja Ylen "älämölö"illassa.

Jonas Hellgren

"poliittinen itsemurhakirje"

Mahdollista. Voi olla myös päinvastoin, poliittisen nousun alku.
Jää nähtäväksi.

Käyttäjän timonenonen kuva
Timo Nenonen

Vanha sanonta, ettei totuudenpuhuja löydä yösijaa, pätee soveltaen tähän. Islamin negatiivisista puolista ei näköjään haluta keskustella, vaan epäkohdat pitäisi lakaista maton alle, piiloon.

Immosen avaus on tarpeellinen ja asiallinen. Sekä sen verran rohkea, että propsit ja julkinen kiitos tästä Hänelle.

Lauri Korhonen

"yksimielisyys saadaan kun ensin istutaan ja keskustellaan!!"
- Abdirahim Hussein Mohamed 26.10.2013 - blogissaan Osallistun A2:n Islam-iltaan

Yksimielisyys tulee oletko valmis?

Käyttäjän heikkihyotyniemi kuva
Heikki Hyötyniemi

Ja jos emme tule yksimielisiksi katkaisemme sinulta pään.

Lauri Korhonen

Hyötyniemi. Ei sentään - kai.

Mielestäni Kimmo Sasikin (kok) ehdotus sharian käytöstä Suomessa koski ainoastaan muslimien välisten riitojen sovittelua?

Lauri Korhonen

HS: "Asiaa pitää Sasin mukaan ensin selvittää.

"Kannattaisi varmasti selvittää mitä hyötyjä voidaan saada ja minkälaisia resurssitarpeita on ja minkälaisia henkilöitä on käytettävissä sovittelijoiksi. Kun se on tehty, toiminta voidaan käynnistää. Jotta saadaan sille virallinen status, oikeusministeriö voisi antaa taloudellista tukea, joka osoittaisi yhteiskunnan hyväksynnän", Sasi hahmottelee Kotimaa24:n haastattelussa.

Sasi uskoo, että alussa sharia-sovittelun käynnistäminen ei edellyttäisi lakimuutoksia. Hän ei kuitenkaan sulje niitäkään pois.

"Jos katsotaan että on laajentumistarvetta, sen jälkeen voidaan miettiä, että mennäänkö lainsäädännön alaan,mutta ei ensimmäisessä vaiheessa."

Sharia-lakia siviiliriidoissa soveltavia islamilaisia sovittelijoita työskentelee muun muassa Britanniassa

Islamin mukaan sharia on Jumalan ihmisille antama muuttumaton laki. Shariaa sovelletaan laajasti esimerkiksi Iranissa, Saudi-Arabiassa, Pakistanissa ja Somaliassa.

Shariaa on arvosteltu ankarista rangaistuksista. Sharia-lain perusteella naisia on esimerkiksi saatettu tuomita kivitettäväksi.

Suomen islamilainen puolue kannattaa, että pitkällä aikavälillä Suomessa otettaisiin käyttöön sharia-laki."

http://www.hs.fi/politiikka/artikkeli/Sasi+Kotimaa...

Käyttäjän abdirahimhussein kuva
Abdirahim HUSU Hussein .

""Ja jos emme tule yksimielisiksi katkaisemme sinulta pään"

Heikki Hyötyniemi: Uhkailitko minua tuossa?

Käyttäjän selavii kuva
Seppo Lavikainen Vastaus kommenttiin #97

Mohamed Husu nyt ylireagoi. Eihän tuossa mitenkään viitattu sinuun!

Käyttäjän KristinaKalliojarvi kuva
Kristiina Kalliojärvi Vastaus kommenttiin #97

Luetun ymmärtämisen oppitunti: Hyötyniemi kommentoi keskustelu-ilmapiiriä nyky-Suomessa. Jos et suostu konseksukseen, sinut lynkataan.

Tähän mennessä se on sentään onneksi tapahtunut vain henkisellä tasolla, mutta jos tämä kehitys tällä vauhdilla jatkuu, en tosiaan haluaisi olla näkemässä mihin tämä päätyy.

Harri Rautiainen Vastaus kommenttiin #97

Husu,
Suomalaiset veronmaksajat maksavat maahanmuuton kulut.

Mistä pitäisi sitten keskustella ja saada yksimielisyys? Lainsäädäntömme, tapojemme ja kulttuurimme muuttamisesta yhteensopivaksi islamin kanssa?

Käyttäjän abdirahimhussein kuva
Abdirahim HUSU Hussein .

Lauri. Kyllä olen valmis keskustelemaan. Tosin tuosta Immosen kirjoituksesta tulee ensivaali kampanjaa varten kirjoitusta.

Nähdään Immonen ohjelmassa!!

Lauri Korhonen

Mohammed. Nytkö olet valmis keskustelmaan? Tuossa aikaisemmin mielestäni alleviivasit yksimielisyyden saavuttamista keskustelemalla. Alleviivasit kahdella huutomerkillä.

Not a big deal mutta. Niin ne tarinat muuttuu.

Käyttäjän JussiYli-Paavola kuva
Jussi Yli-Paavola

tulevassa puolueohjelmassamme on islamistien maahanmuutolle laitettu rajaa tavoitteena... www. suomidemokraatit.com
ja Immosen kanssa AIVAN samoilla linjoilla...

Käyttäjän velimattivanhanen kuva
Veli-Matti Vanhanen

Immonen:"Meillä suomalaisilla on vuosisatoja ollut merkittävä historiallinen tehtävä suojella länsimaista kulttuuria Pohjolassa".
Kukas tämän tehtävän on meille antanut? Emmekö koskaan pääse irti tästä taakasta? Mannerheim totesi jo Talvisodan jälkeen, että olemme viimeistä penniä myöten maksaneet velan, mikä meillä siitä länteen on ollut. Mutta ei siis vieläkään.

Harri Rautiainen

Ei sitä kukaan ole meille eksplisiittisesti antanut. Mutta sitoutumalla siihen tehtävään, olemme onnistuneet säilyttämään itsenäisyytemme sekä sananvapauden myös Immoselle.

Käyttäjän jallerajala kuva
Jari Rajala

Milloinkahan maailma ylipäätään alkaisi ylipäätään elämään aivan just tässä päivässä?! Kolmannen vuosituhannen alku näyttäytyy sekin tulevaisuuden historantutkijoista aivan yhtä pimeänä kuin vain ihmiskunnan historia on aina ollut. Pitkä on tie, galaksia valloittamaan ;ð

veli niva

Ymmärrän kyllä näitä päivystäviä islam dosentteja kun eivät uskalla tulla julkisesti keskustelemaan islamin ikävistä asioista.

Islamissa on sen verran ilmeisen ikäviä asioita joita ei voi puolustella uskottavasti menettämättä kasvojaan valtaväestön silmissä. Ja jos ei puolustele näitä ikäviä asioita, joutuu epäsuosioon islamin oppien puolustelijoiden silmissä. Suo siellä vetelä täällä..

Käyttäjän yorka kuva
Atte Rätt

Keskityt islamin teoreettiseen sisältöön, etkä sen käytännön ilmentymiin. Olen kanssasi samaa mieltä johtopäätöksestä - siis siitä, että maahanmuuttoa islamilaisista maista tulee rajoittaa - mutta eri mieltä perusteista.

Sinuna keskittyisin tutustumaan pikemminkin siihen, miten islaminuskoiset järjestäytyvät ihan arkisessa elämässä, ja sitten toisaalta siihen, miten kantasuomalaiset sen tekevät. Sieltä se vastakkainasettelu löytyy.

Lauri Korhonen

Tyypillisesti asioilla on monta ulottuvuutta.

Käyttäjän indy kuva
Torsten Sandberg

tuoda, tuoda... kopion tämän tekstin sillä se ei ole enää varmaankaan näkösillä klo 22.00 jälkeen. taitaa sitten olla olli immonen seuraava kansanedustaja jonka soini joutuu ekskommunikoimaan puolueestaan.

arvo kuusisuo

Ja höpslöör, eihän tuossa sanottu puoliakaan.

Pentti Järvi

Miksil kopioit? Kirjoituksen faktat tiedät entuudestaan ellet sitten ole jo unohtanut.

Käyttäjän Mahjong kuva
Erkki Martikainen

Taisit asettaa itsesi pellen asemaan.

arvo kuusisuo

Surkeutta !
Missä on meidän Pim Fortuyn?
Tuommoisia onnettomia persunuivia - hyvin menee islamilla.
Alkaa vahvistua kuva, että meillä tuota kulttia vastustavat äänekkäimmin homofobit abortinvastustajat.
En ainakaan tuosta kirkonkirjojen pituisesta avauksessa nähnyt mainintaa islamin suhtautumisesta seksuaalisten vähemmistöjen oikeuksiin tai syntyvyyden säännöstelyyn.
Mitään "islamismia" ei tarvita. Suomalainen perhe pullauttaa hyvä jos 1,8 taaperoa, muslimit 6-8, laskekaa siitä!
Kun lähiössä on riittävä populaatio, resurssit valtakunnanlakien valvomiseen niissä katoavat. Ei tarvita kuin meidän muutaman sadan paikalliset populaatiot, eikä muslimityttöjen ja homojen oikeuksia puolusta kukaan. HSn mukaan 150 liian kotoutunutta somalityttöä on kadonnut. Yhtäanttilaa mukaellen tietenkin "tytön taloudellisen tulevaisuuden parempaan turvaavaan tulevaisuuteen" - sotaa käyvään maahan.
En taida katsoa A2-iltaa. Tämmöset immoset ottaa kuokkaan keltä vaan.

Käyttäjän buimonen kuva
Börje Uimonen

SS-Immosen teesit on sitten naulattu Puheenvuoron seinään. Toivottavasti tulee elinikäinen porttari.

Pentti Järvi

Nonnih, tulihan se Börjen sietokyky vastaan. Aika alhaalla on rima, sillä kirjoituksessa ei ole mitään, mitä ei jokainen yleissivistynyt eurooppalainen jo tietäisi. Itseäni vaivasi se, että jotkut linkit olivat niinkin kaukaa kuin vuodelta 2006.

Käyttäjän buimonen kuva
Börje Uimonen

Täytynee uskoa, että toimitus pitää omista pelisäännöistään kiinni.

Lauri Korhonen

Uimonen. Ai pahus. Nytkö bannit olisikin hyvä juttu? Mistä lähtien maton alle lakaiseminen on saanut ikävät asiat piiloon.

Poissa näkyvistä pois mielestä ei tainnut toimia edes MPKK Iran-tutkimuksen kanssa.

http://www.iltalehti.fi/uutiset/2013102717653020_u...

Tai no. Saattaisipa tuo olla hyvää mainosta YLE A2 Islam-illalle.

Käyttäjän AnttiKoskela kuva
Antti Koskela

Kai tähän nämä pari vakiokommenttia voisi laittaa.

1) Islam ei ole sama kuin ääri-islam eikä suurin osa maailman muslimeista hyväksy ääritulkintaa. Suurin osa maailman muslimeista ei käytä burqaa eikä kiellä naisia ajamasta autolla yms.

2) Raamatusta, Toorasta, Talmudista ja ties mistä löytyy vastaavanlaista julmuutta jos oikein etsimällä etsii. Raamatusta löytyy muun muassa pari kansanmurhaa. Islamin pyhät kirjoitukset eivät ole poikkeuksellisia.

Harri Rautiainen

Mutta Raamattua ei enää tänäpäivänä käytetä kansanmurhiin kehottamiseen.

Lauri Korhonen

Koskela. Tulkitsenko oikein. Sinä tunnistat Immosen kuvaamat asiat ja myönnät että kuvatunkaltaisille ääritulkinnoille löytyy kannattajia?

Entä muuten. Onko tietojesi mukaan olemassa myös vähemmän radikaaleja Islamin tulkintoja - ei radikaaleimmasta päästä mutta sellaisia etteivät sovellu länsimaisen demokratian periaatteisiin. Asioita joista pitäisi voida luopua esimerkiksi integraation nimissä?

Käyttäjän AnttiKoskela kuva
Antti Koskela

"Onko tietojesi mukaan olemassa myös vähemmän radikaaleja Islamin tulkintoja - ei radikaaleimmasta päästä mutta sellaisia etteivät sovellu länsimaisen demokratian periaatteisiin."

Onhan islamista monenlaisia tulkintoja ääriradikaalista äärimaallistuneeseen.

Sama pätee yleensä kaikkiin uskontoihin.

Lauri Korhonen

Kirjoituksissa ei taida olla juurikaan eroa tai poikkeuksellista.

Miten mahtaa olla sitten käytännön sovellutusten kanssa?

Teoriat vs käytännöt.

Käyttäjän AnttiKoskela kuva
Antti Koskela

Lisättäköön vielä että maahanmuuton, uskonnollisen radikalismin tai syrjäytymisen ongelmien vaikeneminen tai hyssytteleminen ei ole oikea tapa käsitellä asioita. Oikea tapa ei ole myöskään tämän blogin kaltainen demonisoiminen.

Lauri Korhonen

Millaista tapaa itse suosittelisit?

Käyttäjän AnttiKoskela kuva
Antti Koskela

"Millaista tapaa itse suosittelisit?"

Maltillista ja asiallista keskustelua, kuten kaikkeen muuhunkin. Suomessa keskustelukulttuuri on maahanmuuton suhteen vähän kehittymätön. Ääripäät saavat huomiota.

Lauri Korhonen Vastaus kommenttiin #226

Vaikea tulkita millaista se olisi. Annatko esimerkin kiitos.

Käyttäjän selavii kuva
Seppo Lavikainen

Antti aivan oikeassa! Ei nämä jutut hyssyttelemällä korjaannu. Samoin on tuon vastakkaisen mielipiteen tai ongelmien demonisointi. Jos halutaan ratkaista ongelma, niin siitä pitää- ja tulee saada keskustella avoimesti!

Lauri Korhonen

Oikeassa tai ei mutta hiljaista tuntuu olevan kun kysyy vaihtoehtoisista tavoista.

Ei saa hyssytellä mutta tietenkään ei saisi mitään sanoakaan koska demonisointi.

Että viittomiako demarit ajattelevat että niillä olisi sopiva keskustella? Millähän murteella tarkkaan ottaen?

Huoh.

Käyttäjän selavii kuva
Seppo Lavikainen Vastaus kommenttiin #126

Hiljaiseksihan se vetää, jos loppuu argumentit, mutta perimmiltään tuon viestin voi ymmärtää.

"Oikea tapa ei ole myöskään tämän blogin kaltainen demonisoiminen". Tässä olen aivan samaa mieltä. Immosen vaijentaminen demonisoimalla Immosen esilletuomat ongelmat eivät edesauta ketään. Päin vastoin ja tämän tulemme näkemään Ylen "älämölö"- ohjelman jälkeen.

Noh, syntyypähän taas keskustelua ja johonkin laariin sataa myös ääniä :)

Lauri Korhonen

Mainokset ovat usein tehokkaita. Ne vahvistavat alkuperäistä sanomaa.

[typo korjattu]

Elo Kemppainen

Kommentti #neljän kirjoittaja ja peukuttajat hyväksyvät tai tuntuvat hyväksyvän ns. fatwan, laittoman uhkauksen - mafia on harrastanut samankaltaista uhkaa suojelurahaa vaatiessaan - käsittämätöntä...

Käyttäjän kalevikamarainen kuva
Kalevi Kämäräinen

Kommentti #neljään ei sisälly minkäänlaista (laitonta) uhkausta.

Terveisin Kalevi Kämäräinen

Elo Kemppainen

Älä sie Kalevpoeka vääristele... itsemurhakirje...?...

Käyttäjän kalevikamarainen kuva
Kalevi Kämäräinen Vastaus kommenttiin #52

Ei ole tapana.

Terveisin Kalevi Kämäräinen

Elo Kemppainen Vastaus kommenttiin #54

...kirjoitin; 'hyväksyvät tai tuntuvat hyväksyvän fatwan' ...en väittänyt sen sisältävän yhtään mitään...

Käyttäjän kalevikamarainen kuva
Kalevi Kämäräinen Vastaus kommenttiin #59

Tuuli huulia heiluttaa ;-).

Terveisin Kalevi Kämäräinen

Elo Kemppainen Vastaus kommenttiin #61

...voi, voi - eikö Kalevi pysty 'parempaan'...?...

Käyttäjän kalevikamarainen kuva
Kalevi Kämäräinen Vastaus kommenttiin #69

Ei ole tarpeen.

Terveisin Kalevi Kämäräinen

Elo Kemppainen Vastaus kommenttiin #68

'poliittinen itsemurhakirje', kuka sen ennalta näkee...kommentoijan peukuttajatko...?...

...kommentti #4 sisälsi arvolatauksen...ennustuksen...ja siihen liittyvän arvaamattomuuden...

Ovatko kommentoija sekä peukuttajat huolissaan vaiko tyytyväisiä 'poliittisen itsemurhan' ennakoinnista - se seikka jää hiukan epäselväksi...

Käyttäjän eirikr kuva
Antti Ukkonen Vastaus kommenttiin #75

Voihan sitä pohtia. Lähinnä pisti silmään puhe itsemurhakirjeestä ilman etuliitettä poliittinen.

Ne kun ovat kaksi tyystin eri asiaa. Toisessa tulee loppu poliittiselle uralle (onko moista tapahtunut? Ennakkotapaus? Vaaleissa lie se nähdään) ja toisessa hengelle.

Elo Kemppainen Vastaus kommenttiin #79

Näyttäisi melkein siltä, että 'poliittinen eliitti' ja suvaitsevaisto ovat ajautumassa 'henkiseen itsemurhaan', islamin ja sen fatwojen edessä...

Käyttäjän eirikr kuva
Antti Ukkonen

Dhimmejä on monenlaisia, se tästä tekstistä ja sen näkemyksistä Suomen roolista länsimaalaisuuden vartijana, eurooppalais-länsimaalaisesta yhtenäiskultturista käy selväksi. Persut 2.0 on raamattua heiluttava federalistipuolue, jonka mielestä amerikkalaisten harjoittama kulttuurinen ja etninen puhdistus on Oikea Asia siinä missä Jihadismi ei. Eurooppalais-länsimaalainen yhteinäiskulttuuri - niin älytön käsite kuin onkin - on itse syypää uhkiinsa, sillä olemassaolevat ilmiöt ovat sen ilmiöitä.

Käyttäjän eirikr kuva
Antti Ukkonen

Kerro ihmeessä miten se meni, niin olen sitäkin viisaampi.

Lauri Korhonen Vastaus kommenttiin #57

Mielestäni teit aika selväksi oman näkemyksesi puolueesta "jonka mielestä amerikkalaisten harjoittama kulttuurinen ja etninen puhdistus on Oikea Asia siinä missä Jihadismi ei".

Vaikuttaisi että uskot kirjoittamaasi asiaan joten eipä mulla korjattavaa. Kunhan ihmettelen mihin tietosi perustat.

Vai tarkoitatko ettet tiedäkään - mutulla kirjoitit?

Käyttäjän eirikr kuva
Antti Ukkonen Vastaus kommenttiin #62

Oletko avannut telkkarin viimeaikoina? Radion? Lukenut lehtiä? Miten sen tiedon voi välttää? Amerikkalaisilla on sormensa pelissä kaikessa mitä tapahtuu. Arabikeväässä, syksyssä. Al-Qaidassa, Saddamn Husseinissa, Osama Bin Ladenissa. Iranin Islamilaisessa vallankumouksessa. Afganistanin huumebisneksissä. Tilastoja ei tarvitse ihan hirveästi tonkia, kun löytää luvut; Kuka tappaa ja kuka kuolee.

Vähän kuin mätkisi kuollutta hevosta sen omalla koivella ja huutaisi "Terroristi!", aina kun tärähtää käsille.

Lauri Korhonen Vastaus kommenttiin #65

Vai niin. Laitako linkin uutiseen mistä löytyy mainostamasi tieto amerikkalaisten tekemisten ja puolueen välillä?

Tuli mieleen tarina kun yksi saa turpiinsa ja toinen raiskattiin. Tuli kolmas ja kertoi että mitäs läksitte. Joo uhrin vika tietty.

Ihmiskunta on tapellut koko historiansa ajan ja jo paljon ennen amerkkkalaisia. Tämän päivän uskonsotia taidetaan harvemmin perustella amerikkalaisten teoilla vaan usein ihan jollakin muulla.

Ja nehän sotivat keskenäänkin. Tappavat toisiaan ihan tosissaan jopa ilman raamattuakin. Miten sen selität - amerikkalaistenko vika sekin?

Käyttäjän eirikr kuva
Antti Ukkonen Vastaus kommenttiin #72

Tässähän se on blogissa, joka käsittelee Jihadismia niin, että sehän on suoraan kuin FOX-newsistä.

Tosin yksittäisen persun ajatukset toki eivät ole mikään puolueen linja, siinä joudun vähän korjaamaan.

Ihmiskunta tosiaan on sotinut historiansa ajan ja paljon ennen amerikkalaisia. Silti, jonkun Jihadismin pelkääminen tilanteessa, jossa koko maailma on talouskatastrofin partaalla pohjoisamerikkalaisen ristinmerkin taakse naamioituvan taloususkonnon takia ja koko ajan tupsahtaa uusia paljastuksia siitä, miten pitkät näpit em. uskonnon edustajilla on. Se vaan on jotenkin vähän absurdia ja kertoo selvästi mihin kirkkoon kuulutaan. En minä sano, etteikö Jihadismi ole perseestä ja ongelma, minä sanon vain, että se ei ehkä ole kummoinen uhka toistaiseksi. Että tässä tosiaan pitäisi kyetä avaamaan silmänsä ja tajuta, että meitä saatetaan kusta silmään. Todisteita moisista yrityksistä on enemmän kuin laki sallii.

Ja nehän sotivat keskenäänkin. Tappavat toisiaan ihan tosissaan jopa ilman raamattuakin. Miten sen selität - amerikkalaistenko vika sekin?

Eikös se vähän sitten riko tuota ajatusta Ummasta? Että eipä olekaan yhteistä linjaa ja rintamaa, vaan hirveä määrä eri ryhmiä ja etnisyyksiä, jotka syystä tai toisesta eivät tule toimeen. Ja riippuen siitä, mitä selkkausta käsitellään, niin kyllä siellä amerikkalaisilla näppinsä on kiinni. Jos kyseessä on oopiumi, öljy tms. niin sieltä niitä terroristeja alkaa tupsahdella ja kemiallisia aseita aletaan syynätä.

Mutta Bin Ladenia piilotteli Pakistan. Miksei ne ole jo sitä pommittamassa?

Lauri Korhonen Vastaus kommenttiin #78

Taloususkontokin vielä. Jep kyllä uskontoja on monenlaisia vaan ei sekään mielestäni ole pätevä syy miksi pitäisi keskittyä vain yhteen uhkaan kerralla. Tai unohtaa jokin toinen.
Sinusta en tiedä mutta minulla kapasiteetti on tähän asti riittänyt useammankin uhkan hahmottamiseen samalla kertaa. Myös riskejä on välillä hyvä miettiä.

Tuskin millekään on olemassa vain yhtä syytä. Kenties syitä on yhtä monta kuin syyttäjiäkin.

Jostakin kuitenkin näyttäisi löytyvän ne samat yhteiset nimittäjät ja teot pyhittävät selitykset. Jokaiselle merkityksiä etsivälle omat.

Tahtovalle tekosyy on ihan yhtä hyvä syy kuin mikä muu syy tahansa.

Käyttäjän eirikr kuva
Antti Ukkonen Vastaus kommenttiin #85

Minun hahmotuskykyni ei kuitenkaan ole tässä se pointti. Eri perspektiiveistä eri asiat ovat uhkia. Vastakkaisista luonnollisesti vastakkaiset. Immosen perspektiivi on selvä.

Lauri Korhonen Vastaus kommenttiin #87

Juu ei olekaan.

Eiköhän vapaassa maailmassa (valtiossa) jokaisella ole oikeus omaan perspektiiviin. Immosella omaansa siinä kuin sinullakin omaasi. Tietty jos olisi sharia käytössä niin voisi tilanne olla toinen.

Käyttäjän steffers kuva
Tatu Ahponen

"Eurooppaan jäävien muslimien pitäisi puolestaan solmia integraatiosopimus isäntävaltioidensa kanssa, jossa he sitoutuvat elämään sekulaarin ja liberaalidemokraattisen yhteiskuntajärjestyksen normien mukaisesti. Tämä tarkoittaa niiden islamilaisten erityistapojen hylkäämistä, jotka sotivat eurooppalaista elämänmuotoa vastaan. Mikäli islamin uskoa tunnustava henkilö ei kykene sovittamaan tapojaan integraatiosopimuksen määrittelemiin puitteisiin, tulisi seurauksena olla tämä yksilön maasta karkottaminen. Muslimit on myös saatettava kantaväestön kanssa yhdenvertaiseen asemaan, jolloin heidän erityissuojelunsa julkishallinnon ja oikeuslaitoksen puolelta lopetettaisiin."

Ilmeisesti Olli Immosen kanssa "kantaväestön kanssa yhdenvertainen asema" tarkoittaa sitä että muslimi, oli sitten maahanmuuttaja tai syntyperäinen Suomen kansalainen (tätä ei nimittäin tekstissä tässä kohtaa erotella), joutuu allekirjoittamaan integraatiosopimuksen, jonka tulkintojen seurauksena tämä voidaan karkoittaa maasta (minne?).

Kuinkahan moni Ollin puoluetoveri muuten joutuisi samanlaisen integraatiosopimuksen seurauksena maasta karkoitetuksi kyvyttöminä elämään sekulaarin ja liberaalidemokraattisen yhteiskuntajärjestyksen normien mukaiseti jos sopimusta sovellettaisiinkin persuihin?

Käyttäjän Pekka Toivonen kuva
Pekka Toivonen

On itsestään selvä asia, että kristitty maailma ja muslimimaailma joutuvat tulevaisuudessa selvittämään välinsä kuten kautta aikojen ihmiskunnan historiassa on nämä asiat selvitetty : sotimalla.

Se kumpi osapuoli kokee olevansa uhattuna tai kumpi sodan aloittaa on toisarvoista. Merkityksellistä on sodan lopputulos, mikä tulee määrittämään pitkälti ihmiskunnan henkistä kehittymistä korkeammalle tasolle tai vaihtoehtoisesti yhä syvenevää taantumusta.

Sota on kuitenkin kohdattava puhdistavana kokemuksena, uutena alkuna.

Käyttäjän MikkoAhola kuva
Mikko Ahola

Käsittääkseni Olli Immosen poliittiset päävastustajat eivät kuitenkaan ole muslimit, vaan ne suomalaiset, jotka eivät usko, että muslimit ovat suurin uhka Suomelle ja Euroopalle.

Käyttäjän MattiKouri kuva
Matti Kouri

Olipa siinä teksti suoraan pimeyden ytimestä!

Luoja (oli sitten Jehova tai Allah tai joku muu) meitä immosilta varjelkoon.

Käyttäjän henry kuva
Henry Björklid

LOL
Lukisit hieman Vanhaa Testamenttia.
Eiköhän ne rauhallisimmat uskonnot löydy sieltä Tiibetin ja Intian suunnalta. Meinaatkos kääntyä?

Mutta on totta, että paljon pahaa on saatu aikaan: 911-iskut tehtiin Saudiarabialaisten toimesta ja nyt on jo tapettu jokunen satatuhatta irakilaista ja saatu aikaan valtavia pakolaismääriä.
Soita USAn pressalle ja sano, että heti lopettaa moisen.
___________________________

Toinen juttu on, että Suomen itsenäisyyttä tuhoaa siellä eduskunnassa yli sata kansanedustajaa. Käytä käännytystarmosi siellä kolleegojen keskuudessa. Joistakin voisi vielä saada isänmaallisia - ehkä.

Henry

Käyttäjän MikkoAhola kuva
Mikko Ahola

Minä olen huolissanin islamista lähinnä liikenneturvallisuuden vuoksi. Nimittäin kun Iranissa poliisi piti ratsiaa autoilijoille, ja puhallutti heitä alkometrillä, niin 26 % paljastui rattijuopoiksi. Jotenkin tämä minun käsittääkseni liittyy uskontoon.

http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-18504268

Onhan se ikävää, jos maahanmuuton seurauksena rattijuoppoja alkaa olla enemmän liikenteessä.

Käyttäjän AriTero kuva
Ari Tero

Olli. kirjoitit tosi rohkeasti ja asiaan perehtyneesti, kaikista vaikuttavin koraanin ja suurat jälkeen on haditheista eli sanallinen perimätieto. Haditheista kumpuavat sitten nämä terroriteot ja viha vääräuskoisia kohtaan, mitäpä tähän enään mitään lisäämään. Olisi varmaan jotakin, tuossa suurin piirtein.

Käyttäjän buimonen kuva
Börje Uimonen

Jännä koe Soinille. Jos antaa huomenna Immosen esiintyä Islam-illassa persujen äänitorvena, niin rasistisiipi on vallannut puolueen ja Soinista tulee rampa ankka. Jos taas estää Immosen esiintymisen, niin jakaa lopullisesti puolueen kahtia. Halla-ahon vallankaappauksen alkutahdit?

Käyttäjän yorka kuva
Atte Rätt

Toivon sydämeni pohjasta, että vanhan kansan sämppäreistä päästään persuissa eroon. Sitten olisi sentään joku puolue, jonka jäsenyyttä voisi edes harkita.

Käyttäjän OulaLintula kuva
Oula Lintula

Rasistikortti. Ei tässä kirjoituksessa puhuttu roduista yhtään mitään.

Käyttäjän JuhaJuoni kuva
Juha Juoni

Aikamoisen älyvapaata vuodatusta. Eihän tässä voi muuta todeta kuin, että on ihan väärä luulo Ollilta kuvitella edustavansa jotain suomalaisia yhtenäisiä arvoja. Näillä ajatuksilla mieleen tulee lähinnä itänaapuri aikoinaan tai keski-eurooppalainen "yhtenäiskulttuuri" vuosisadan alkupuolelta.

Jos edes vähän olisi kosketusta todellisuuteen, jaksaisin ehkä antautua keskusteluunkin. Tyydyn toteamaan, että on todella sääli, että perussuomalaiset hukkaa energiaansa mielikuvitusolentojen kanssa taistelemiseen samaan aikaan kun meiltä viedään hyvinvointivaltiota jalkojen alta. Ja ei, ennen kuin aloitatte, ulkomaalaisilla ei tosiaan ole mitään tekemistä tämän asian kanssa.

Kumpi on mielestänne uhka Suomelle, käsi sydämellä: uskonsota Suomessa vai EKP/EU -politiikka? Totta kai, jos haluaa yhden asian rasistiseen liikkeeseen, niin tässä on yksi mies jota kannattaa seurata.

Harri Rautiainen

Kumpi on mielestänne uhka Suomelle; lisääntyvä rattijuoppous vai lisääntyvä agressiivinen islam.

Eivät nämä ole vaihtoehtoja. Kaikkea pahaa on torjuttava.

Käyttäjän JuhaJuoni kuva
Juha Juoni

Jep.

Matt. 12:34 "Te kyykäärmeitten sikiöt, kuinka te saattaisitte hyvää puhua, kun itse olette pahoja?"

Ilkka Huotari

"Kumpi on mielestänne uhka Suomelle"

Saako valita monta?

Käyttäjän JuhaJuoni kuva
Juha Juoni

Joo, tässä on vielä yksi lisävaihtoehto.

21:15, 21:20-21 Jos lapsi lyö vanhempaansa, hänet on surmattava. Jos mies lyö orjaansa, hänellä on siihen täysi oikeus, paitsi jos orja kuolee ennen kuin päivä tai pari on kulunut, jolloin miestä on rangaistava.

Ilkka Huotari Vastaus kommenttiin #102

"Koraanin tulkitseminen on ehdottomasti kielletty aikakaudesta ja paikasta riippumatta. Tämä eroaa ratkaisevasti esimerkiksi kristinuskon perinteestä, jossa Raamattua on tulkittu eri aikakausina eri tavoin."

Jos joku jaksaisi väsätä ns. vastineen Immosen kirjoitukselle niin lukisin.

Käyttäjän JuhaJuoni kuva
Juha Juoni Vastaus kommenttiin #107

"Koraanin tulkitseminen on ehdottomasti kielletty aikakaudesta ja paikasta riippumatta. Tämä eroaa ratkaisevasti esimerkiksi kristinuskon perinteestä, jossa Raamattua on tulkittu eri aikakausina eri tavoin."

Naapurissani asuu muslimeja. On perin kummallista, että he eivät vielä istu elinkautista vaikka ovat jo usean vuoden Suomessa asuneet.

22:23-24 Jos raiskauksen uhri ei ole huutanut tarpeeksi kovaa, kivitä hänet kuoliaaksi.

Ilkka Huotari Vastaus kommenttiin #113

Raamatun lauseet eivät ole oleellisia, koska niitä ei tulkita kirjaimellisesti nykypäivänä. Se sijaan Koraania usein näytetään tulkittavan (riippuen vähän paikasta).

Se, että elää Koraanin oppien mukaan, ei välttämättä (ilmeisesti?) ole ristiriidassa sen kanssa, että eläisi täysin Suomen lakien mukaan. Tosin tämä on kiinnostava pointti, kuinka pitkälle se on mahdollista. Ainakin se rajoittaa elämää melko paljon, ja vaatii suurta sopeutumista.

Käyttäjän JuhaJuoni kuva
Juha Juoni Vastaus kommenttiin #120

Koeta nyt päättää, pitääkö koraania lukea juuri niin kuin se on kirjoitettu vai voiko sitä tulkita?
Ennen kuin vastaat niin lue nuo sitaatit koraanista Ollin blogista.

11:1 Jumala vihaa vaikertajia. Jos hän kuulee sinun valittavan, hän polttaa sinut kuoliaaksi.

Ilkka Huotari Vastaus kommenttiin #125

No Immosella oli vain lyhyitä lainauksia, eikä niiden perusteella voi vielä voi päätellä kovin paljon. Sanoille pitäisi myös antaa määritelmiä; mitä tarkoittaa "taistella", ja missä yhteydessä noita ohjeita pitää ylipäätään käyttää.

Siis yksittäisten lauseiden heittäminen Koraanistakaan ei vielä ole kovin hyvää keskustelua, sellaista vastinetta ainakin Immoselle voisi antaa.

Mutta oleellisempi kysymys edelleen on: voiko elää Koraanin mukaan, ja täysin Suomen lakia noudattaen. Ja tämä kääntäen - kun suomalaiset elävät omien lakiensa ja tapojensa mukaan, se voi tuottaa jo sellaisenaan ongelmia muslimeille (vaikka se sananvapausasia).

Käyttäjän JuhaJuoni kuva
Juha Juoni Vastaus kommenttiin #133

Miksi tämä on niin vaikeaa:
Ei voi elää koraanin ja Suomen lakien mukaan.
Ei voi elää raamatun ja Suomen lakien mukaan.

Nyt tuhannen taalan kysymys: miten ihmeessä kaikkia muslimeja ei ole vielä heitetty Suomen vankiloihin?

Olen hämmentynyt jos vieläkin keksit jonkin kiemurteluvastauksen. Sitten luovutan jos niin käy. :)

Ilkka Huotari Vastaus kommenttiin #138

Tottakai keksin kiemurteluvastauksia vaikka loputtomasti jos tarvitaan, mutta yleensähän vastaan ihan suoraan.

"Ei voi elää koraanin ja Suomen lakien mukaan."

No en minä ole vakuuttunut että näin olisi asia. Luulen että on mahdollista elää Koraanin ja Suomen lakien mukaan. Eikä silti tule ristiriitaa minkään asian suhteen (jos on tarkkana mitä tekee).

Minulla ei ole nyt mitään taka-ajatusta edes, tämä on ihan 'rehellistä keskustelua'.

Käyttäjän JuhaJuoni kuva
Juha Juoni Vastaus kommenttiin #143

No mutta sittenhän tässä ei ole mitään ongelmaa. Jos koraani ja SUomen laki on sopusoinnussa, niin koraanihan on inhimillisempi kirja kuin raamattu. Raamattua nimittäin pitää vahvasti tulkita, niin kuin itsekin totesit, että voi elää lakien mukaan.

23:1 Et voi mennä kirkkoon, jos kiveksesi on vahingoittunut tai peniksesi katkaistu.

Ilkka Huotari Vastaus kommenttiin #146

Sanotaan nyt vielä, että en ole varma. Yritin puristaa täältä vastinetta esim. tähän demokratia-asiaan.

En siis lukitse vastausta vielä.

Käyttäjän HannesV kuva
Hannu Valjakka Vastaus kommenttiin #120

Jaa,etteikö raamattua tulkita nykyään kirjaimellisesti.Onhan se kuitenkin tosiasiassa niin,että meikäläisten uskonossakin on ääritulkitsijoita,tarvinneeko sanoa? Entäs kun meidänkin kirkkomme ovat valtionkirkkoja eli osa valtiosta? Osa valtiollisesta toiminnasta perustuu puhtaasti täydelliseen mielikuvitukseen,mielikuvitusolentoon,jonka nimissä toimitaan sopimattomasti ja myös rikollisesti.Asiasta saisi helposti samankpokoisen tekstin,kuin Immonenkin.Niin ja sitäpaitsi onhan meillä superkristitty ministerikin kehoittanut ohittamaan maalliset lait "jumalanlakien"hyväksi.

Käyttäjän TapaniPollari kuva
Tapani Pollari

Immosen kirjoituksia vastaan tehyt kirjoitukset on vain Immosta haukkuvia tekstejä, siis ihan tyhjiä lauseita.

Sanokaas nyt mikä ei pidä kirjoituksessa paikkaansa, se kait on olennaisinta?

Käyttäjän eirikr kuva
Antti Ukkonen

Tuolla ylempänä jo vähän totesin, että Suomen vuosisatainen rooli länsimaisuuden puolustajana ja eurooppalais-länsimaalainen yhtenäiskulttuuri.

Kyseenalaistin myös umman jatkokeskustelussa, jossa pohdin, että Islam näyttää sisäisesti aika eripuraiselta uskonnolta. Vahvemmin eripuraiselta kuin kristinusko.

Käyttäjän TapaniPollari kuva
Tapani Pollari

Ok kiitos.

Minua huolestuttaa se, että kun meillä on ollu kohtalaisen rauhallista sotien jälkeen.
Miks meidän pitäis rikkoa tämä rauha?

Hyvin tiedetään mitä on tapahtunut maailmalla juuri näiden asioiden kans, eikö meillä olis oikeus yrittää edes ehkäistä sama täällä.

Ja yleensäkin edes lupa keskustella asioista?

Immonen on huolellisen kirjoituksen tehenyt, niin kyllä siihen voi koittaa vastata myös asiallisesti.

Käyttäjän JuhaJuoni kuva
Juha Juoni Vastaus kommenttiin #98

Minua kiinnostaa se, että etkö tosiaan näe lainkaan sellaista mahdollisuutta, että sitä yhteiskuntarauhaa horjuttavat tällaiset agressiiviset ja rasistiset kirjoitukset kaikkein eniten? Kuinka pitkälle tässä pitää mennä ennen kuin ihmiset havahtuu, että nyt ollaan väärällä tiellä. Sellaisella tiellä joka on pois niistä arvoista joita väitetään puolustettavan.

On tässä matkan varrella jo pelkästään perussuomalaisten osalta nähty kaikeinlaisia tempauksia joita ei demokraattisessa yhteiskunnassa vielä 10 vuotta sitten uskonut näkevänsä. Ja sitten kun katsoo mitä Euroopassa tapahtuu niin aika kylmää kyytiä länsimasten vapausarvojen puolustajat länsimaiselle vapaudelle monin paikoin antaa.

Käyttäjän TapaniPollari kuva
Tapani Pollari Vastaus kommenttiin #101

Juha, Immosen kirjoitus ei ollu agressiivinen, vaan perusteltu.

Oletko sitä mieltä ettei näistä asioista saa puhua?

Käyttäjän JuhaJuoni kuva
Juha Juoni Vastaus kommenttiin #106

No voi näistä keskustella mutta kun ei tuossa paljon ole mistä kiinni saisi. Voiko kansallismielisten uhasta Euroopan rauhalle keskustella kun sen näköjään skippasit kokonaan?

Käyttäjän TapaniPollari kuva
Tapani Pollari Vastaus kommenttiin #109

Olen sen verran huonosti perillä näistä jutuista.
Mutta ärhäkkää porukkaa tuntuu olevan, en vain halua samaa meille.
Mulla ei ole ihmisiä mitään vastaan, vaan niitä niiden tekemiä tekoja.

Euroopan rauha on rikottu jo, niistä ei vain täällä Suomessa puhuta.
Mellakat on levinneet, ja jos saadaan vielä nämä lisäks ei kuulosta hyvälle.

Käyttäjän JuhaJuoni kuva
Juha Juoni Vastaus kommenttiin #115

On aika vaikea löytää perusteluja sille, miten tällaiset olli-immoset jotenkin olisivat estämässä tällaista kehitystä. Olli-immoset on on mielestäni juuri se ongelma. Kun lietsotaan muukalaisvihaa, se väistämättä aiheuttaa muukalaisvihaa. Meissä jokaisessa kun asuu pieni rasisti. Se kai on ihan tervettä itsesuojeluvaistoakin, jonka varjolla ollaan selvitty aikoinaan metsäläisinä. Mutta jos demokraattisessa yhteiskunnassa aletaan villi-ihmisen säännöillä pelaamaan, ollaan vaarallisilla vesillä.

Kun pitää mielessään sen, että demokraattisilla vaaleilla se Hitlerkin aikoinaan valtaan valittiin, on askeleen lähempänä ymmärrystä, että tunteen ei pitäisi antaa ottaa valtaa järjestä. Hitler itse asiassa ei edes määrännyt / kehittänyt mitään "lopullista ratkaisua". Sen kehitti ihan virkamiehet. Siis tavalliset saksalaiset työläiset. Kysymys oli ymmärtääkseni siitä, että kun lumipallo oli tökätty liikkeelle, se aloi vieriä ja kasvaa ihan itsestään. Mitään ulkoapäin tulevaa saati avaruudesta pudonnutta pahuutta siihen ei liittynyt. Se pahuus oli ihmisissä olemassa jo valmiiksi.

Käyttäjän TapaniPollari kuva
Tapani Pollari Vastaus kommenttiin #123

Ootko nähnyt youtbesta videoita miten tehän kristityks kääntyneelle ex-muslimille?

Satun puolivahingossa katsomaan yhden ja se oli vihaa.
Mulle ainakin riitti, en niin kovapäinen ole että pystyisin uudestaan katsomaan.

En halua peloitella enkä lietsoa mitään ketään vastaan, mutta pitää ymmärtää ettei kaikki ole kuin meillä täällä Suomessa.

Käyttäjän JuhaJuoni kuva
Juha Juoni Vastaus kommenttiin #127

En ole nähnyt. Se on varmasti samanlaista vihaa mitä Saksassa aikoinaan tehtiin. Ja anna kun arvaan, sitä videoa ei oltu kuvattu Euroopassa? Näen monissa maissa nuo ongelmat samankaltaisena ongelmana kuin vaikka nyt Natsi-Saksan aikoihin oli. Niissä on saatettua laittaa lumipallo liikkeelle, ja se kasvaa ihan itsekseen.

Asun Helsingissä Kannelmäessä. Olen lasten harrastusten kautta tekemisissä monien täällä asuvien muslimiperheiden kanssa koko ajan. Ei ne todellakaan ole mitään uskonsotaa valmistelemassa.

Käyttäjän TapaniPollari kuva
Tapani Pollari Vastaus kommenttiin #129

Mitä sä vedät sitä natsi hommaa joka paikkaan?
Minä puhuin tämänpäiväisistä tapahtumista, ja filmistä missä toteutettiin sharia-lakia.

Kyllä ne on jo euroopassa toimineet.

Mutta tämä aihe riitti multa tältä erää.

Käyttäjän JuhaJuoni kuva
Juha Juoni Vastaus kommenttiin #136

Vedän natsihommaa tässä siksi että nämä olli-immoset on natsihommaa.
Ja ok, ne on siis jo Euroopassa. Selvä. Ei ne Kannelmäessä ainakaan ole. Kauniita unia siis, nuku hyvin.

Käyttäjän TapaniPollari kuva
Tapani Pollari Vastaus kommenttiin #141

Ootko nähnyt oikiasti jossain natsin?

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=NO5uUv-WBoKz4ASKtoCYDg&hl=fi&langpair=en|fi&rurl=translate.google.fi&u=http://www.billionbibles.org/sharia/uk-sharia-law.html&usg=ALkJrhjTBwN2QQiChUXxuea2R6FCuRuvUQ

Katos kuinka ne osaa laajentua, ja viedä sananvallan mukanaan.

Käyttäjän JuhaJuoni kuva
Juha Juoni Vastaus kommenttiin #148

En tajunnut tuosta google tranlationista mitään. Onko UK:ssa sharialaki jo voimassa? Vai mitä tuossa yritettiin sanoa? Onko sulla alkuperäinen artikkeli?

Käyttäjän TapaniPollari kuva
Tapani Pollari Vastaus kommenttiin #150

http://www.billionbibles.org/sharia/uk-sharia-law....

Siinä ylhäällä oikealla on muitakin juttuja, tuo nyt vain tuli ekana.

Käyttäjän JuhaJuoni kuva
Juha Juoni Vastaus kommenttiin #152

No ei ole ihme, että jengi on sekaisin jos te tuollaista hölynpölyä luette. Tuohan on ala-arvoisemaa journalismia kuin Alibi.

Käyttäjän TapaniPollari kuva
Tapani Pollari Vastaus kommenttiin #153

Minä ihan hain googlella jotain luettavaa, eli ei ole mun luettuja sivuja.

Mutta tuo kommenttis ei oikein vakuuta.
Koita edes kumota kirjoitus tuolta, äläkkä sano hölynpölyks heti alkuunsa.
Faktoja siis?

Käyttäjän JuhaJuoni kuva
Juha Juoni Vastaus kommenttiin #154

Faktoja mistä? Sinä väität, että Euroopassa on sharia -laki voimassa ja nyt pyydät minua todistamaan ettei ole?

Sillä aikaa kun kerään todisteita, ala sinä keräämään todisteita siitä ettei nykykansallismielisillä/äärioikeistolla ole mitään tekemistä / yhteyttä edes psykologisessa mielessä fasismiin Saksassa 30-40-luvulla.

http://www.hs.fi/tulosta/HS20101015SI1KU02xkz

Käyttäjän TapaniPollari kuva
Tapani Pollari Vastaus kommenttiin #156

Minä en ole äärioikeistolainen, miks mun pitäis niitä kerätä?

Jos Immonen tekee kirjoituksen muslimeista tai sama mistä uskonnosta, onko se aina rasismia ja fasismia?

Sinä haluat ettei näistä asioista sais kirjoittaa. Se on minusta huolestuttavaa.

Natsismi halus Suur-Saksaa ei perussuomalaiset, eli on erittäin kaukaa haettu vertausta.
Vasemmistot ja vihreät haluaa olla rakentaa Suur-Saksaa.

Niin tuolla linkissä oli väite että sharialain levinneisyys haittaa jo normi brittiläisten elämää ja liikkumista.
Jopa niin että vaaditaan "Sharia-lain" alueella huntupakkoa naisille.
Onko se väärää infoa?

Nyt nukkuun. Öitä.

Käyttäjän JuhaJuoni kuva
Juha Juoni Vastaus kommenttiin #159

En väitäkään, että kukaan mitään maailmanvalloitusta havittelisi. Ajattelen asiaa yksilön kannalta. Sen kysymyksen kautta, mikä sai ihan tavallisen saksalaisen aikoinaan käyttäytymään niin kuin käyttäytyi. Kannattaa lukea se Holokausti -kirja. Se herättää paljon ajatuksia. Sen yksi suurimmista viesteistä oli, että aina kun ajattelemme Natsi-Saksaa jonkinlaisen yksittäisen pahuuden ilmentymän tuotteena, emme ole oppineet mitään. Se lähti ylhäältä päin kyllä, mutta lopputulos (juutalaisten ja romanien joukkotuho) oli ihan tavallisten ihmisten aikaan saannos. Ihmiset lähtivät mukaan siihen pahuuteen, joka ylhäältä annettiin. He alkoivat uskoa ja luoda itse tarinoita juutalaisista saksalaisen yhteiskunnan vihollisena. He lopulta kehittivät keskitysleiri-ideankin, ei Hitler.

Tuosta Sharia-laista Britannista olinkin joskus ajat sitten lukenut. Muistin asian kun löysin nyt tämän artikkelin.
En ole tätä niin merkittävänä asiana pitänyt, että olisi jaksanut asialla päätäni vaivata. En näe tuossa mitään valtavaa uhkaa meidän yhteiskunnalle.

En todellakaan kannata esimerkiksi naisten alistamista. Mutta tämänkin jutun perusteella näyttää vahvasti siltä, että naisethan integroituvat yhteiskuntaan ja vaativat oikeuksiaa sharia-lain tulkitsijan edessä. Samaa alistamista on olemassa ihan kotimaisissa uskonnoissa. Lestadiolaisuus yhtenä esimerkkinä. Samanlaisia "tuomioistuimia" heilläkin on käytössä. Tämä UK:n sharia-laki taitaa olla malliesimerkki siitä miten ruokitaan pelkoja ja käytetään erilaisia asioita omiin agendoihinsa ilman, että vaivaudutaan edes ottamaan selvää mistä on kyse saati ajattelemaan asioita vähän laajemmin kuin sen oman agendan näkövinkkelistä.
http://www.maailmankuvalehti.fi/artikkelit/11263

Se mikä näissä olli-immosissa onkin pelottavinta on, että he kuvittelevat edustansa suomalaisia arvoja ja puolustavansa suomalaista kulttuuria. He eivät kuitenkaan huomaa omaa kapeakatseisuutta, jossa on samoja piirteitä kuin uskonnollisissa maailmankatsomuksissa. Yksi totuus. Se on kaikkea muuta kuin se länsimainen demokraattinen yhteiskunta jossa elämme ja jonka arvojen puolesta meidän tulee seistä.

Edelleen painotan sitä, että olen jatkuvasti tekemisissä Kannelmmäessä asuvien muslimien kanssa. En vain ymmärrä miten minun tulisi heitä pelätä. Ihan tavallisia uskonnollisia perheitä kaikki. Uskontoihin liittyy lähes aina asioita joita en voi hyväksyä, mutta en minä omia ajatuksiani kenellekään mene tuuppaamaan päin naamaa. Vaikuttaminen tapahtuu ihan muulla tavalla.

Ajamalla muslimit nurkkaan tällaisilla ulostuloilla, lietsotaan vihaa ja mahdollisesti aiheutamme vain vastareaktion ja saamme ongelmia aikaan.

Käyttäjän TapaniPollari kuva
Tapani Pollari Vastaus kommenttiin #193

http://www.taloussanomat.fi/rahoitus/2013/10/29/br...

Tämä viestiketju alkaa olla liian pitkä.

Mutta jos löydät tämän vielä niin katsos mitä Britanniassa nyt suunnitellaan.

Sharia-lain mukaista lainoja.

Näin ne pikkuhiljaa tuo omaa lakiaan tänne päin.

Käyttäjän JuhaJuoni kuva
Juha Juoni Vastaus kommenttiin #217

Nyt ihan vakavasti, lue tuo uutinen uudelleen ja unohda siitä se sharia-sana kun se tuntuu olevan punainen vaate joka muuttaa automaattisesti kaiken uskonsodan kaltaiseen olotilaan.

Mikä tuossa uutisessa on mielestäsi vaarallista? Esimerkiksi tämähän on pelkästään superpositiivinen asia:
"Islamilaisen lain mukaan velkakirjoista ei saa periä korkoa. Liiketoimien pitää perustua reaalitalouteen,"

Käyttäjän TapaniPollari kuva
Tapani Pollari Vastaus kommenttiin #219

Nyt sinä sanot noin, ja kun homma kehittyy niin hyväksyt muutkin "sharia-lait".

Eli naisten kyykyttämiset ja silleen.

Käyttäjän JuhaJuoni kuva
Juha Juoni Vastaus kommenttiin #220

No enhän minä niin ole sanonut. Et nyt vain osaa erottaa itse asiaa sharia -sanasta. Tämä on tosi vaarallista ajattelua. Kaikki paketoidaan yhdeksi isoksi viholliseksi eikä nähdä asioita siellä takana lainkaan. Kun tuon uutisen luin, tuli olo, että jos länsimainenkin talous toimisi tuollaisten sääntöjen mukaan (reaalitalous) meillä ei olisi euro-kriisiä eikä me oltaisi purkamassa hyvinvointivaltiota. Ja sitä paitsi, Lontoo Cityhän on pyrkimässä osalliseksi muslimimaailman taloudesta. Eihän tuossa sanottu, että lainaa tarjotaan briteille.

Mutta jos olet vahvasti eri mieltä niin selitä miten meidän yhteiskuntaa uhkaa se, että britit tarjoaa muslimeille lainaa?

Harri Rautiainen Vastaus kommenttiin #123
Käyttäjän JuhaJuoni kuva
Juha Juoni Vastaus kommenttiin #130

Ah sori, en tiennyt että se on kielletty aihe. Luulin että meidän kannattaa ottaa historiasta opiksemme. Mutta ei se mitään, pidä silmät kiinni vain, hyvin se menee...

Harri Rautiainen Vastaus kommenttiin #132

Ei se suinkaan ole kielletty aihe. Mutta täällä on menossa jatkuva vedonlyönti siitä, kuinka pian se otetaan esiin; kuului se alkup. blogin aihepiiriin tai ei.

Käyttäjän JuhaJuoni kuva
Juha Juoni Vastaus kommenttiin #134

Hyvä. Toivottavasti saat edes vähän kiinni ajatuksestani. Unohda se natsikortti-läppä. Jos vähän yrittää laajemmin ajatella miksi ja miten kaikki tapahtui, ei voi välttyä ajatuksilta...

Kari Pekkonen Vastaus kommenttiin #123

En millään tavalla puolustele natsien tekosia -40 luvulla mutta minusta tällä asialla ei ole mitään tekemistä natsien kanssa. Eikä ne natsit muuten ole ainoa paha tässä maailmassa, kai olet joskus lukenut kommunistien mustaa raamattua: Kirjan toimittaja Stéphane Courtois toteaa esipuheessa: "Yksittäisiin ihmisiin kohdistuneiden rikosten ja erillisissä kohteissa toimeenpantujen summittaisten joukkomurhien lisäksi kommunistiset vallanpitäjät pystyttivät valtansa tueksi hallitusjärjestelmän, jonka varsinaisena toimintatapana on ollut joukkotuhonta."
Vähimmäisarviona uhreista hän esittää seuraavan suuruusluokan:
Neuvostoliitto: 20 miljoonaa kuollutta
Kiina: 65 miljoonaa kuollutta
Vietnam: miljoona kuollutta
Pohjois-Korea: 2 miljoonaa kuollutta
Kambodža: 2 miljoonaa kuollutta
Itä-Eurooppa: miljoona kuollutta
Latinalainen Amerikka: 150 000 kuollutta
Afrikka: 1,7 miljoonaa kuollutta
Afganistan: 1,5 miljoonaa kuollutta
kansainvälinen kommunistinen liike ja kommunistipuolueet, jotka eivät ole olleet vallassa: ehkä 10 000 kuollutta
Esipuheessa luetellaan myös kommunistien tekemiä kansanmurhia, etnisiä puhdistuksia ja rikoksia ihmisyyttä vastaan eri maissa sekä väitetään: "satojentuhansien tai jopa miljoonien ihmisten kuolemaan johtaneita nälänhätiä on vuoden 1918 jälkeen koettu ainoastaan kommunistisissa maissa", mistä tuoreimpina esimerkkeinä kirjoittaja mainitsee Etiopian ja Mosambikin 1980-luvulla (Pohjois-Korean tilanne selvisi vasta kirjan kirjoittamisen jälkeen). Esipuheen kirjoittaja myös pyrkii perustelemaan, kuinka samankaltaisia kommunistien ja fasistien (erityisesti kansallissosialistien) toimet olivat. Toisin kuin on väitetty, hän ei ota kantaa siihen, oliko kommunismi fasismia pahempaa tai toisin päin. Lähde Wikipedia.org Että semmosta.

Käyttäjän JuhaJuoni kuva
Juha Juoni Vastaus kommenttiin #276

Aivan, olet oikeassa, mutta et saanut pointistani kiinni. Pointtini oli se, että mistä nämä kansanmurhat lähtee liikkeelle. Aika monessa kohtaa niitä ennen on ollut ulkoisen "syyllisen" etsintäkampanja käynnissä. Se on aloitettu ylhäältä, mutta kska meissä jokaisessa kai asuu pieni rasisiti, se saa joskus oikeaan (tai väärään kuinka halutaankaan nähdä) aikaa tietyssä paikassa tulta ja leviää ylhäältä automaattisesti alaspäin. Silloin ollaan ongelmissa. Silloin tapahtuu kauheuksia. En väitä, että Euroopassa oltaisiin tässä tilanteessa. Väitän, että Euroopan tilanteessa on kaikuja tästä. Kreikassa natsit pahoinpitelee ja jopa murhaa ihmisiä. Norjassa yksi ihminen ampui kymmeniä. Suomessa joku heiluu puukon kanssa. Kaikki yksittäisiä tapauksia mutta kaikilla niillä on yksi yhtäläinen nimittäjä: kansallimielisyyys.

Käyttäjän HannesV kuva
Hannu Valjakka Vastaus kommenttiin #109

Niin, keskustella toki voi,mutta eipähän tuo blogin alustaja näytä keskustelevan ja kuten kaikilla omien ideologioittensa julistajilla niin poliittisilla,kuin uskonnollisilla,ei edes ole tarkoituksenakaan keskustelu.Keskustelu jätetään meidän,joko enemmän tai vähemmän fiksujen väliseksi.Ja tämäkin kommenttiketju näyttää suurimmalta osaltaan sellaiselta,että sanan keskustelu joutuu laittamaan tuplasuuriin lainausmerkkeihin.
Tämä on,kuin minkä tahansa "uskossa asiaansa hurahtaneen" teksti.Järjettömän pitkä.Lainauksiineen,nyt tässä tapauksessa koraanista.
Mitä pitempi teksti sitä vähemmän uskottava.Immosellahan on oikeus toki ajatuksiinsa ja kirjoituksiinsa ja meillä,ainakin joillain lukijoilla on oikeus asetaa se,just siihen asemaan mikä sille kuuluu.Sisukastahan tämä on ei muuta,tuskin edes perusuomalaistakaan,korkeintaan mitättömiltä osin.

Käyttäjän SeikkuKaita kuva
Seikku Kaita Vastaus kommenttiin #101

Juha Juoni #101: eka kappale: olen TÄSMÄLLEEN samaa mieltä. Etkö näe, että yhteiskuntarauhaa horjuttaa kaikkein eniten agressiiviset ja rasistiset kirjoitukset, joita vihervasemmistosuvakkiarmeija suoltaa länsimaisen yhteiskuntamme tuhoksi. Kuinka pitkälle tässä pitää mennä ennen kuin ihmiset havahtuu, että nyt ollaan väärällä tiellä. Sellaisella tiellä joka on pois niistä arvoista joita väitetään puolustettavan (esimerkiksi: tasa-arvo, ilmaisun vapaus, ympäristöystävällisyys).

toinen kappale: kerropa nyt yksikin tempaus "pelkästään persujen osalta", joka yltäisi negatiivisuudessaan johonkin, mitä ei vihervasemmisto olisi jo ylittänyt? Loppuosasta olen taas täsmälleen samaa mieltä, kyllä "länsimasten vapausarvojen puolustajat" ovat aika kylmää kyytiä antaneet. Kyllä Marxkin taitaa olla käärinliinansa sotkenut haudassa kääntyillessään ;-)

Käyttäjän JuhaJuoni kuva
Juha Juoni Vastaus kommenttiin #333

Seikku, vihreät tai vasmmisto ei käsittääkseni ole lietsoneet vihaa ketään vastaan. Korjaa toki esimerkein jos olen väärässä.

Hyvä esimerkki perussuomalaisten vihan lietsonnasta käytiin viikonloppuna FB:ssä kun erään perussuomalaisen seinällä. Hän kertoi, että häntä oli lähestytty uhkaavasti ulkomaalaisten toimesta. Tarina päättyi siihen, että hän oli väkivalloin torjunut nämä lähestyjät. Jäi hyvin epäselväksi, että miten uhkaavuus oli ilmennyt, eikä hän tätä kysyttäessä tarkentanut. Kyseessä oli vielä entinen poliisi, joten asia oli vieläkin enemmän outo. Kun esitin teorian, että näillä postauksilla on vain ja ainoastaan tarkoitus letsoa vihaan ulkomaalaisia vastaan sain aikaan lopulta omituisen keskusteluketjun jossa suurin osa vastakeskustelijoista oli persuja. Kun nämä huomasivat, että minulla on tummaihoinen vaimo, alkoi varsinainen hyökkäys, joka oli ehkä absurdeinta mitä olen hetkeen todistanut. Minulle jäi todistustaakka siitä, että teemme töitä, maksamme veroja, emme nosta sosiaalitukia ja vaimoni on kotoutunut. Siitäkin huolimatta eräskin keskustelija katsoi oikeudekseen aukoa minulle päätään ja vaatia meitä muuttamaan Afrikkaan ja vihjailipa jopa väkivallan mahdollisuudella.

Johtopäätös: teoriani siitä, että tuollaisten postausten tarkoitus on silkka rasismi. Sillä mitä ulkomaalainen tekee tai miten hän käyttäytyy, ei ole lopulta mitään merkitystä kaikkein pahimpien äärioikeistolaisten öykkäreiden mielessä. Pelkkä ihonväri riittää kakaramaiseen käytökseen. Siksi näiden kirjoitusten levittäjien tulisi kantaa oma vastuunsa väkivallan leviämisen mahdollisuudesta. On selvästi nähtävissä, että rasismi on leviämässä keskuudessamme ja se on oikeasti suurimpia yhteiskuntarauhaa uhkaavia ongelmia Suomessa tällä hetkellä. Ja on sitä ympäri Eurooppaa.

Käyttäjän SeikkuKaita kuva
Seikku Kaita Vastaus kommenttiin #337

".. vihreät tai vasmmisto ei käsittääkseni ole lietsoneet vihaa ketään vastaan"
Esim nttifantit eivät ole lietsoneet vihaa ketään vastaan?

"Sillä mitä ulkomaalainen tekee tai miten hän käyttäytyy, ei ole lopulta mitään merkitystä kaikkein pahimpien äärioikeistolaisten öykkäreiden mielessä."
No hyvä, hetken jo epäilin, että syytät (taas) persuja kaikesta rasismista, mutta nyt onneksi olet löytänyt jostain äärioikeistolaisia.

Menemättä henkilökohtaisuuksiin, olen ollut havaitsevinani pahimman laatuista syrjintää ja vihanlietsontaa lähinnä vihervasemmalla, peitelläänpä sitä millon minkäkin "hyvän" taakse. Melkoista vihanlietsontaa on esimerkiksi rakenteellinen työsyrjintä, jota "positiiviseksi" syrjinnäksi myös kaunistellaan.

Oikeasti suurinpia yhteiskuntarauhaa uhkaavia ongelmia Suomessa on jumittautuminen vanhoihin ampumahautoihin, joista ikäväkseni vanhana ympäristöihmisenä joudun poimimaan vihervasurit. Yhteiskuntamme toiminnan edellytysten jatkuva sabotoiminen fasismilla, joko punk-ideologialla tai viherpesemällä esimerkiksi ympäristön kannalta muka-vihreän Suomen alasajon ja siten Kiinan ja "kehittyvien" maiden saasteiden katastrofaalisen kasvun.

Käyttäjän JuhaJuoni kuva
Juha Juoni Vastaus kommenttiin #346

-- "Sillä mitä ulkomaalainen tekee tai miten hän käyttäytyy, ei ole lopulta mitään merkitystä kaikkein pahimpien äärioikeistolaisten öykkäreiden mielessä."
No hyvä, hetken jo epäilin, että syytät (taas) persuja kaikesta rasismista, mutta nyt onneksi olet löytänyt jostain äärioikeistolaisia. ---

Kyllä kyseisessä keskustelussa suurin osa ihmisistä oli ihan perus perussuomalaisia. Sitä en tiedä oliko se henkilö persu, joka alkoi jo vihjailla väkivallalla. Keskustelussa mukana olleet persut eivät kuitenkaan sanallakaan tuominneet edes tätä vaan päinvastoin, kehuivat kommentoijaa ja heittivät herjaa minun suuntaan. Melko kakaramaista käytöstä.

Keskustelu olisi paljon hedelmällisempää jos se perustuisi asiallisiin faktoihin. Puhuttaisiin esimerkiksi maahanmuuttoa koskevista konkreettisista ongelmista eikä yleistettäisi ja heiteltäisi fraaseja sinne tänne. Keskustelu jumiutuu juuri sillä hetkellä juoksuhautoihin. Siinäkin keskustelussa senkin jälkeen kun olin selvitänyt oman perheeni tilanteen (emme elä kenenkään verorahoilla vaan päinvastoin, muut elää meidän verorahoilla), ihmiset olivat edelleen toivottamassa meitä tervemenneeksi Afrikkaan.

Tämäkin on pelkkä yleistys ja fraaseja sinkoileva kappale:

"Oikeasti suurinpia yhteiskuntarauhaa uhkaavia ongelmia Suomessa on jumittautuminen vanhoihin ampumahautoihin, joista ikäväkseni vanhana ympäristöihmisenä joudun poimimaan vihervasurit. Yhteiskuntamme toiminnan edellytysten jatkuva sabotoiminen fasismilla, joko punk-ideologialla tai viherpesemällä esimerkiksi ympäristön kannalta muka-vihreän Suomen alasajon ja siten Kiinan ja "kehittyvien" maiden saasteiden katastrofaalisen kasvun."

Rehellisesti sanottuna, minulla ei ole aavistustakaan mistä puhut.

Käyttäjän eirikr kuva
Antti Ukkonen Vastaus kommenttiin #98

Mikä sen rauhan hinta on? Kuka sen maksaa? Onko se kertamaksulla nyt itse maksettu?

Olen vähän miettinyt, että jos tämän mahtavan rauhanprojektin hinta on se, että voidaan olla mukana kyykyttämässä ja kynimässä ihmisiä, joiden asiat ei meille millään tavalla kuulu, olisi ehkä ihan vaan parempi sotia keskenään. Minä en käsitä, miten tätä on muka niin mahdoton katso kokonaisuutena:

Kaikki mitä täällä tapahtuu, humanitaarinen maahanmuutto mukaanlukien, on jossain päätetty. Ei se ole sattumaa. Mikä on meidän osamme näissä kriiseissä? Se on aika tyylipuhdas väistöliike ajatella, että ei mikään. Kaikki ne pöydät ja piirit joissa istutaan. Sopimukset, ratifioinnit, öljy, ruoka, helyt, välineet jne. Että mikään niistä ei liity millään tavalla siihen, mitä maailmassa tapahtuu? Ihan totta?

Huvittavinta tässä on se, että ensin pommitetaan tuhannelta ihmisiltä koti ja sitten korvaukseksi otetaan kymmenen asumaan tähän kestämättömän kehityksen hölmölään ihan vaan siksi, että oltiin itse osallisena asiassa. Missään tapauksessa ei tietenkään lakata olemasta osallisena asiassa. Ei, itse asiassa syvennetään vaan osallisuutta. Ja siinäkään kärsijät ja maksajat eivät saa päättää mistään.

Mutta noin muuten, en minäkään välttämättä sitä ymmärrä, miksi Immosen tapa listata esimerkiksi tutkimuksia ja tulkita koraania on väärin. Ei siis väärä. Mutta jos Immonen pätkähtää Islam- iltaan, ehkä saamme vastauksen. Tai sitten emme.

Käyttäjän TapaniPollari kuva
Tapani Pollari Vastaus kommenttiin #104

Antti, kyllä meillä on oikeus puolustaa itseämme.

Ja kun on lukenu nyt jonkin verran noita vastaväitteitä, tulee väkistis mieleen että ne jotka sanoo rasistiks, haluais kristinuskon ajaa maastamme helekuttiin, ja siihen käy vaikka nämä muut uskonnot, kunhan vain hävittävät.

Islam-ilta taitaa mennä plörinäks, sinne istutetaan liianpaljon porukkaa ja tullaan puhumaan päälle.

Käyttäjän eirikr kuva
Antti Ukkonen Vastaus kommenttiin #111

"Antti, kyllä meillä on oikeus puolustaa itseämme."

Miltä? Tekojemme seurauksilta?

Käyttäjän TapaniPollari kuva
Tapani Pollari Vastaus kommenttiin #118

”Kuinka monia kaupunkeja olemmekaan tuhonneet. Meidän voimamme kohtasi heidät yöllä kun niiden asukkaat nukkuivat.” (Suura 7:4)

”Taistelkaa Allahin tiellä niitä vastaan, jotka taistelevat teitä vastaan, mutta älkää sortuko tekemään väärin: Allah ei rakasta väärintekijöitä. – Surmatkaa heidät, (ei-muslimit) missä heidät kohtaattekin, ja ajakaa heidät pois sieltä mistä he ajoivat teidät pois, sillä epäjumalanpalvelus on pahempi synti kuin tappaminen. Älkää kuitenkaan taistelko heitä vastaan suojatun temppelin (Kaaba) luona, elleivät he ensin käy siellä teidän kimppuunne: vain silloin voitte surmata heidät siellä. Tämä on uskottomien palkka.” (Suura 2:190-191)

Miten sinä käsität esimerkis tuon kohan?
Minulle tuo on ihan selkee, enkä halua lähellekkään tuollaisten ajatusten kantajia.

Käyttäjän JuhaJuoni kuva
Juha Juoni Vastaus kommenttiin #122

Tapani, miten käsität tämän:
31:14-18 Mooses kehottaa miehiään tappamaan miehet ja ei-neitsyet mutta pitämään neitsyet itsellään

Jonas Hellgren Vastaus kommenttiin #135

Lähi-Idän uskontojen ja perinteiden perusteella, ainoat neitsyet ovat lampaat. Ne kannattaakin pitää itsellään.

Käyttäjän JuhaJuoni kuva
Juha Juoni Vastaus kommenttiin #164

Tuo oli lainaus raamatusta ellet sattunut huomaamaan.

Jooel 3:9-10 "... Alkakaa pyhä sota, innostakaa sankareita, lähestykööt, hyökätkööt kaikki soturit.Takokaa vantaanne miekoiksi ja vesurinne keihäiksi."

Käyttäjän eirikr kuva
Antti Ukkonen Vastaus kommenttiin #122

Minä käsitän sen otteena historiallisesta huuhaakirjasta, johon vakaasti uskomalla saa kyllä paljon hörhöilyä aikaiseksi.

Minä en osaa sanoa ovatko raamattu ja koraani suhteessa, että ovatko niihin perustuvat uskonnot suoraan vertailukelpoisia. Se voisi olla hyvä keskustelunaihe. Muuten nämä keskustelut ovat tuomittuja toistamaan samoja argumentteja vuodesta toiseen. Näyttäisi siltä, että Islam on uskontona pidemmälle viety ja tehokkaampi kuin sitä vanhemmat uskonnot. Uskonnot ovat sitkeitä ja selviytymiskykyisiä. Luulen, että ne voivat hyvin vielä siinäkin kohdassa kun tästä länsimaisesta sivistyksestä ei ole juuri mitään jäljellä. Ja jos katsot, kulta-aika meni jo. Me olemme mielestäni taantumassa monellakin osa-alueella. Emme koskaan kasva aikuisiksi, pelkäämme jatkuvasti enemmän entistä mitättömämpiä asioita, valtiomme ovat koneistoja joiden tehtävä on tehdä meistä riippuvaisia itsestään. Arvomme ovat puhetta, tekomme ovat rahaa.

Kannattaa juhlia niin kauan kuin sitä rahaa on.

Käyttäjän HannesV kuva
Hannu Valjakka Vastaus kommenttiin #216

Ihan tuossa Immosen tekstin aloitus lauseessa oli,jotain aikas tutun tuntoista.En ole juurikaan koraania lukenut,en paljoa raamattuakaan,mutta sen verran,että joutuu kysymään...mitäpä eroa?Kun näitä kirjojen tekstejä ovat ihmiset,siis ihmiset kirjoitelleet,niin eiköhän ne tarkoitukset ole oleet jokseenkin samat.Ja jos olen oikein ymmärtänyt,että koraani on tehty huomattavasti raamattua myöhemmin,niin...

Käyttäjän HannesV kuva
Hannu Valjakka Vastaus kommenttiin #122

Yhtä älykästä tekstiähän on meidän raamatussakin!On uskomattoman älytöntä ruveta käymään yhteiskunnallisesti tai valtiollisesti tärkeitä asioita satukirjojen tekstien pohjalta.Älä Tapani unohda sitäkään,että kaikissa uskonnollisissa ja poliitisissa ja muissakin asioissa on niitä,jotka tekevät väärin ja niitä jotka tekevät oikein...mites se toinen kirja sanookaan roskasta,joka nähdään toisen silmässä,mutta ei sitä hemmetin isoa malkaa omassaan.Niin raamattu,kuin koraanikin puhuu toki hyvistäkin asioista,mutta miksiköhön niistä ei keskustella,saati sitten pyritä toimiimaan oikein ja hyvin,ei sanoissa,eikä teoissakaan.Pelkästään peloitellaan???????

Käyttäjän jounisnellman kuva
Jouni Snellman Vastaus kommenttiin #98

Väittääkö joku tosiaan lukeneensa jutun loppuun? : D

Käyttäjän SeikkuKaita kuva
Seikku Kaita Vastaus kommenttiin #147

Jouni Snellman >> Väittääkö joku tosiaan lukeneensa jutun loppuun? : D

Tunnustatko itse jättäneesi kesken ;-)

Harvoinpa täällä Puheenvuorossa näkee yli 3000 sanan puheenvuoroa, jonka jaksaa lukea loppuun saakka. Nyt näkyi. Olli on pitänyt asian mielessä ja tuottanut jäsennellyn tekstin, johon on vaikea asiapohjalta puuttua. Niinpä keskusteluosuus onkin mennyt sivuraiteiden eipäsjuupas-linjalle. Harmi.

Kukekaapa muutkin taustaksi sen "pakollisen" Sun Zun lisäksi sir Winstonia.

Käyttäjän suburbian kuva
Sini Lappalainen
Merja Heikka

Islam tarkoittaa alistamista. Se ei ole kehityksen eikä tieteen ympäristö. Se ei ole tasa-arvon ympäristö. Tieteen kehitys edellyttää kysymistä missä me olemme, mistä tulemme, ei alistumista.

Jolle tuo kaikki oli jotain uutta, hän on ilmeisesti syntynyt pää p:ssä. Vai mistä lie moinen häly?

Käyttäjän suburbian kuva
Sini Lappalainen

Syntynyt miten. Onko se joku koraanin kielikuva?

Lauri Korhonen

Heikka tarkoitti varmaan - syntynyt epätasa-arvoisesti. Näinhän se on.

Merja Heikka

En ole lukenut koraania, mutta ei siellä ilmeisesti vasemistofeministeistä mitään kerrota. Ei ainakaan erikseen mainita.

Harri Rautiainen Vastaus kommenttiin #119

Kun Euroopan kalifaatti on perustettu, niin vasemmistofeministit eivät ole niitä uusien valtaapitävien suosikkeja.

Merja Heikka Vastaus kommenttiin #131

Valitettavasti eivät meikäläiset Pohjan akatkaan, ainakaan pakanasellaiset. :)

Naiseus jo sinänsä olisi tietysti puute. Mutta ei islamissa miehenkään asema raponen: ei sananvapautta, ei yksilönvapautta. Ja sitten kun ei niitä talouden vetureitakaan enää olisi, koko maailma ollessa islamin alla :), niin eipä se öljykään kovin kaupaksi menisi enää. Sillä ei liene sitten juuri kummempaa arvoa kuin kamelin paskalla, pelkkä polttoaineen arvo. Kun ei markkinat vedä, niin se on tietää aina köyhien kurjistumista. Miehet ilmeisesti päätyisivät orjiksi ja kerjäläisiksi, jos nöyriä olisivat. Joku sheikki maharadsi ja hänen pari tuhatta vaimoaan tietysti leivässä ja viinirypäleissä pysyisivät.

Harri Rautiainen Vastaus kommenttiin #142

Ja vaikka kalifaatti olisi ryövännytkin A. Nobelin säätiön, niin silläkään ei olisi suurta väliä. Kun ei olisi enää juutalaisia tiedepalkintoja pokkaamaan.

Merja Heikka Vastaus kommenttiin #142

Hymiö oli tuossa kommentissani siksi, etten usko koko maailman islamisoitumiseen. Näin siksi, että joillakin Aasian kansakunnilla on vahva identiteetti ja itsetunto. Kuka esimerkiksi uskoisi Japanin taipuvan islamin alle. Eihän siellä ole meikäläistä muka-älymystyä, joka nössöttelee omissa pieruissaan mukaviiisaana laumasieluna.

Japanissa ei ole synti ajatella japanilaisten etua. Sinne ei ulkomaalaisilla ole asiaa muuten kuin turisteina, opiskelijoina, avioliiton kautta, tai työssäolijoina.

Kiina on myös ilmeisesti varsin päänsä pitävä kansakunta.

Käyttäjän SeikkuKaita kuva
Seikku Kaita Vastaus kommenttiin #142

Kiitos Merja, vihdoinkin minulle selvisi miksi mukavihreät ovat innolla islamilaistamassa koko maailmaa. Eipä tarvitsisi GP:n enää mennä arktisille öljynporauspaikoille äyväämään :-) Luonto kiittää paluusta esiteolliseen, vanhaan hyvään, profeetan aikaan.

Ei sentään ihan kivikaudelle, onhan Gaddafin (SAAS) poikakin sen tään nimeltään Saif al-Islam. Tosin, kai ne sapelitkin kohta tehtäisiin kivestä...

Jonas Hellgren Vastaus kommenttiin #119

"En ole lukenut koraania, mutta ei siellä ilmeisesti vasemistofeministeistä mitään kerrota. Ei ainakaan erikseen mainita."

Edes Muhammedille ei tullut sellaisen kauheuden mahdollisuus mieleen.
Eikä Allah uskaltanut kertoa Muhammadille, olisi miesraukka pelästynyt niin pahasti että koko uskonnon levittäminen olisi jäänyt.

Käyttäjän eirikr kuva
Antti Ukkonen

Tieteessä saa rahalla sellaista tutkimusta kuin haluaa, mikä on osa tätä länsimaista sivistystä. Tai osin. Tai no, sille tarjotaan rahoitusta, mistä on hyötyä ja sille mistä ei, tietenkään ei.

Lauri Korhonen

Kuuluuko ei-länsimaiseen sivistykseen tutkimuksen takasinvedot?

Kenties kevyt viittaus MPKK:n poisvedettyyn Iran-tutkimukseen?

Käyttäjän eirikr kuva
Antti Ukkonen Vastaus kommenttiin #114

Kuka sen tutkimuksen mielestäsi veti takaisin?

Lauri Korhonen Vastaus kommenttiin #188

Minua ainakin kiinnostaa enemmän kysymys - miksi?

Käyttäjän henry kuva
Henry Björklid

Lainaus Immoselta:

"Muslimien keskuudessa kytevää radikalisoitumista ei voida pääasiallisesti pitää sosioekonomisista tekijöistä tai koulutuksen puutteesta johtuvana. Pikemminkin useisiin terrori-iskuihin osallistuneet muslimit ovat edustaneet yhteisönsä parempiosaista segmenttiä. Esimerkiksi New Yorkin 11.9.2001 WTC-terrori-iskujen tekijät olivat hyvässä yhteiskunnallisessa ja taloudellisessa asemassa olevia henkilöitä eivätkä länsimaisen rasismin tai muun epäkohdan uhreja. Mikä sitten saa eräät islaminuskoiset surmaamaan vääräuskoisia? Toisin kuin ns. tiedostavat tahot yrittävät meillä selitellä terrorismin harjoittaminen ei ole islamin vastaista, vaan muslimien pyhiä kirjoituksia tulkiten kaikkein aidointa islamia.

Lähes kaikilla tämän päivän laajemmilla geopoliittisilla konflikteilla on liitäntäkohta islamiin. Thaimaa, Filippiinit, Irak, Syyria, Somalia ja Sudan ovat vain eräitä esimerkkejä niistä maista, joissa tätä nykyä muslimiradikalismi ja islamilainen separatismi ovat aiheuttaneet suurta inhimillistä kärsimystä ja ihmisuhreja. Näissä maissa toimivista islamilaisista terrorijärjestöistä tunnetuin on New Yorkin terrori-iskuista vastuussa ollut al-Qaida."
___________________________________

Yllä oleva teksti osoittaa selkeästi, ettei Immonen ymmärrä mistä puhuu.

Nyt vain nimiä tähän perään, jos joku haluaa keskustella yksityiskohtaisemmin asiasta. Avaan siinä tapauksessa huomenna asiasta blogin ja piirrän sekä taivutan rautalangasta tosiasiat.

Henry

Käyttäjän jpvuorela kuva
Jari-Pekka Vuorela

Avaa ihmeessä, tämä ketju meni jo liian pitkäksi.

Harri Rautiainen

Jos haluat keskustella Immosen blogista, niin mikset tee sitä Immosen blogissa?

Käyttäjän henry kuva
Henry Björklid

Syitä on monia:
1) Minulla ei juuri nyt ole aikaa ja tämä on sivulla 2 ennenkuin ennätn.
2) Kuva ym. materiaalin liittäminen kommentteihin on rajoitettu.
3) Haluan hieman nimiä tähän, jotta tiedän että jengiä kiinnostaa tämä, jottei blogi jäisi 'tyhjäksi kommenteista':
http://henry.puheenvuoro.uusisuomi.fi/152649-rasis...
On nimittäin vaikea tietää ihmisten aivoituksia, jos eivät kommentoi.
4) Immonen ei kuitenkaan blogeihinsa vastaa, joten mitä sen väliä?

Käyttäjän HannesV kuva
Hannu Valjakka Vastaus kommenttiin #160

Laaita ihmeessä.Sinusta on aina ollut järkijätkän tuntu.

Käyttäjän suburbian kuva
Sini Lappalainen

Vaikka en lupaa osallistua niin onhan se hyvä jos asiasta keskustellaan.

Samuli Mikkola

Jos tämä kirjoitus antaa jotain kuvaa meidän kansanedustajistamme niin toivottavasti Suomessa siirrytään pian valistuneeseen yksinvaltiuteen tai johonkin viisaiden miesten/naisten komiteaan. Kaveri väittää tietääkseni melko alueeseen kuulumattomalla koulutuksella islamiin perehtyneitä eturivin tuntijoita ns. asiantuntijoiksi. Ei kai kukaan oikeasti luule, että islamista totuus löytyisi jostain copy-paste nettilinkkien parhaista paloista?

Käyttäjän PetraNyqvist kuva
Petra Nyqvist

Suomessa saa käydä koulua ja oppia asioita, silti täällä aikuiset miehet ovat lämpö housuissa ringissä kun oululainen turvallisuusalan ammattilainen esiintyy jonkinlaisena islam-asiantuntijana. Tässä on varmaan ranskanperuna-avustajakin antanut nerokkaita näkemyksiä.

Eikö teillä, aikuiset ihmiset, kalkata mikään kello kun todellisia islam-asiantuntijoita parjataan ja huuhaa/salaliittoteoriat kuulostavat uskottavammilta?

Toivottavasti seuraavissa EK-vaaleissa saadaan vähän järkevämpää sakkia huolehtimaan yhteisistä asioista eikä päänkatkontavideoin itseään kiihottavia eskapisteja.

Käyttäjän buimonen kuva
Börje Uimonen

Epäilen vahvasti. Eiköhän mestarin tallista löydy aina uusia vainoharhoista kärsiviä.

Jonas Hellgren

Eksä börtsi lopettanutkaan? :D

Käyttäjän kalevikamarainen kuva
Kalevi Kämäräinen Vastaus kommenttiin #309

Pikaistuksissa tehty tappo ;-).

Terveisin Kalevi Kämäräinen

Käyttäjän kosonenjuhapekka kuva
Juha-Pekka Kosonen

Kuka on Suomessa tai maailmalla oikea islam-asiantuntija?

"Eurooppa muuttuu islamilaiseksi tämän vuosisadan loppuun mennessä, sanoo maailman johtava islamin tutkija tri Bernard Lewis. Tämän väitteen perustana on Länsi-Eurooppaan suuntautuva muuttoliike, sekä täällä jo asuvien muslimien hyvin korkea syntyvyys."

Muslims "seem to be about to take over Europe,” which has "given up” efforts to maintain its culture, said world-renowned Middle Eastern and Islamic scholar Bernard Lewis.

http://fi.wikipedia.org/wiki/Bernard_Lewis

Meitä lähin islamisoituva kaupunki on Malmö, jonka poliisit tunnustavat että kaupunki on jo muslimijengien hallinnassa (Aftonbladet)

Voisitko siis Petra nimetä sen islam-asiantuntijan, joka voi rehellisesti sanoa, mikä on totuus, mikäli Olli Immonen valehtelee tai liioittelee?

Käyttäjän Merimies kuva
jaakko palola

Poliisi on aika hyvä "islam-asiantuntija"..me muut olemme vain kuulopuheitten varassa:)

Samuli Mikkola

Millä planeetalla tällainen muslimijengin hallitsema Malmö sijaitsee? Ruotsissa sijaitseva ainakin on siisti ja mukava pohjoismainen pikkukaupunki.

http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_277_en...

Taannoinen eurobarometri kertoo ihmisten olevan Pohjoismaiden tyytyväisimpien joukossa. Mutta hei, blogspot-linkit kertovat totuuden.

Käyttäjän elina kuva
Elina Moustgaard Vastaus kommenttiin #285

Hidasälyisyys on länsimaista roskaruokaa syövän, joka etelä-suomalaisesta katukuvasta päätellen on pizzan ja kebabin sekoitusta, ihmisen tragedia. Söisivät suomalaiset enemmän puolukoita ja ruisleipää niin aivotkin hahmottaisivat nopeammin mitä ympärillä tapahtuu, tekniikka ja teknologiakin kun on jokaisessa peräkylässä hallussa.

Käyttäjän JarkkoPesonen1 kuva
Jarkko Pesonen

Varsin auktoriteettiuskoinen kommentti. Implikoit, että jos ei ole valtion tarjoamaa koulutusta ja oppiarvoa jostain aiheesta, ei kyseisestä asiaa voi osata, eikä siitä voi uskottavasti käydä keskustelua. Tieteenfilosofian perusteita kuitenkin on se, että väitteen totuusarvo ei millään tavalla riipu väitteen esittäjän ominaisuuksista. Tutummin puhutaan argumentaatiovirheestä ad hominem. Tämän koulutusta korostavana ihmisenä tiesitkin, mutta ehkä se pääsi unohtumaan.

Tämä kommenttiosio näyttäisi muutenkin olevan paljon itse asian vierestä metakeskustelua siitä, saako ylipäätään sanoa kuten O. Immonen on sanonut vai pitäisikö pyrkiä ajamaan pois marginaaliin ja leimata paranoidiseksi kiihkoilijaksi (ja todeta itsensä olevan hyvä ihminen joka on kuuliainen sille, mittä yhteiskunnalliset auktoriteetit opettaavat).

Käyttäjän PetraNyqvist kuva
Petra Nyqvist

Jos ei Immonen itse kykene erottamaan muslimia ja ääri-islamistia, niin pitäiskö se jättää hänelle kertomatta ja antaa hänen elää siinä uskossa kuin kiihkouskovainen? Onko se oikea tapa lähestyä tällaista ajattelutapaa?

Immonen saa puolestani turista mitä ikinä sylki suuhun tuo, mutta ei minun tarvitse pitää häntä silti sen asian asiantuntijana, kun hän ei sitä ole.

Käyttäjän SeikkuKaita kuva
Seikku Kaita Vastaus kommenttiin #203

Vaikka Petra Nyqvist ei pystykään erottamaan Olli Immosta ääri-islamistista, jotkut tänne kommentoineista ovat sentään osoittaneet lukutaitonsa ja kommentoineen aihetta, josta Olli Ommonen kirjoitti.

Islam-keskustelu olisi ihan tarpeen, mutta meiltä ilmeisesti puuttuu hyviä, jäsenneltyjä, perusteltuja ja originaalilähteisiin viittaavia avauksia, joiden kirjoittajat olisivat tunnettuja Islam-tuntijoita, kuten esimerkiksi Petra Nyqvist, joka on tässäkin keskustelussa tuonut kannanottojensa tuoeksi aina luotettavaa lähdetietoa ja todellista, arvostettua asiantuntemusta.

Kiitos, Olli, noin 3100 sanasta jäsenneltyä tekstiä, joka ei eksynyt aiheesta. Taisi vain olla niin asiapitoista, että suuri osa kommenteista menee ad hominem -linjalle, kun mitään asiallista sanottavaa ei enää jäänyt sanomatta.

Käyttäjän SariKarlstrm kuva
Sari Karlström

Sunnit vs Shiiat = Islamin ristiriitaisuus.
Mohammed + "epilepsia" = Koraanin ristiriitaisuus.

Ylen Anniina Walliuksen määritelmä islamista vuodelta 2005.

http://yle.fi/uutiset/shiiat_ja_sunnit/5744823

Käyttäjän AriTero kuva
Ari Tero

Shiiat jakautuneet vielä eri haaroihin. Syyriaa hallitsevat alaviitit, jotka kuuluvat shiiat ryhmään.

Petri Kivikangas

Mielenkiintoista että täällä leimataan Immonen vainoharhaiseksi ja ties miksi mutta vieläkään kukaan ei ole kyennyt kumoamaan hänen väitteitään.

Käyttäjän henry kuva
Henry Björklid

Täällä ei kovin monia tunnu kiinnostavan mitä virhepäätelmiä Immonen on tehnyt. Ja varsinkaan mitä hän jättää pois.

1) Otan tähän vaikka Irakin sodan, josta hän kertoo ikäänkuin uskonto olisi se mikä sai aikaan sodan ja sadat tuhannet uhrit. Jos joku todella haluaa keskustella aiheesta voi vaikka lukea Irakin historiaa alkaen vaikka 1970-luvulta. Tosiasia on, että koko Irakin sota aloitettiin USAn oikeisto-kristittyjen toimesta, eikä syynä suinkaan ollut mikään Islamin uskonto tms.

2) Sitten voi ottaa selvää missä Wahhabismin madrakset sijaitsevat ja minkä maan suojelluksessa ne ovat.
Vinkki: Sama USAn liittolainen, josta 911-hyökkääjät olivat kotoisin.

_____________________________

Erikseen voi tietenkin miettiä mistä hän on copy-peistanut (ja kääntänyt suomeksi?) tällaiset jutut tai mihin hän viittaa. Puolivillaisia väitteitä ilman lähteitä. Kuten:

"Toisin kuin ns. tiedostavat tahot yrittävät meillä selitellä terrorismin harjoittaminen ei ole islamin vastaista, vaan muslimien pyhiä kirjoituksia tulkiten kaikkein aidointa islamia."

Tämähän osoitetaan valheeksi, jota vahvistetaan kommentissa 179 jonka viitetieto vuorostaan osoitetaan virheelliseksi kommentissa 183.

Luulisi kansanedustajan, joka esiintyy Peruussuomalaisena keskittyvän enemmän Suomen itsenäisyyden alasajaon estämiseen kuin olkiukkojen rakenteluun.

Käyttäjän HannesV kuva
Hannu Valjakka

Niinpäs tällekkin tallaajalle me maksamme korkeaa palkkaa ja kulukorvauksia.
Mikä loppujenlopuksi mahtaa olla tämänkin tekeleen tarkoitus? Jälleen kerranko pohjustusta sille,että se palkka ois taattu seuraavankin vaalikauden.Näillehän on kyllä riittävä määrä äänestäjiä.Samperi sentään.

Jenni Martin

Ampukaa viestintuoja. Sillähän tuo islamin ongelma ratkeaa.

Käyttäjän kosonenjuhapekka kuva
Juha-Pekka Kosonen

Kuka on Suomessa tai maailmalla oikea islam-asiantuntija?

"Eurooppa muuttuu islamilaiseksi tämän vuosisadan loppuun mennessä, sanoo maailman johtava islamin tutkija tri Bernard Lewis. Tämän väitteen perustana on Länsi-Eurooppaan suuntautuva muuttoliike, sekä täällä jo asuvien muslimien hyvin korkea syntyvyys."

Muslims "seem to be about to take over Europe,” which has "given up” efforts to maintain its culture, said world-renowned Middle Eastern and Islamic scholar Bernard Lewis.

http://fi.wikipedia.org/wiki/Bernard_Lewis

Meitä lähin islamisoituva kaupunki on Malmö, jonka poliisit tunnustavat että kaupunki on jo muslimijengien hallinnassa (Aftonbladet)

http://jlokka79.puheenvuoro.uusisuomi.fi/126142-ru...

tai vasemmistolaisille kelpaava Image-lehden linkki:

http://www.image.fi/artikkelit/maailmojen-sota

Matti Hirvonen

Ei löydy tuolta Wikipediasivulta tuollaista lainausta. Englanninkieliseltä sivulta taas löytyy tällainen lainaus samalta hemmolta:

"Lewis presents some of his conclusions about Islamic culture, Shari'a Law, jihad, and the modern day phenomenon of terrorism in his text, Islam: The Religion and the People.[44] He writes of jihad as a distinct "religious obligation", but suggests that "it is a pity" that people engaging in terrorist activities are not more aware of their own religion:

Muslim fighters are commanded not to kill women, children, or the aged unless they attack first; not to torture or otherwise ill-treat prisoners; to give fair warning of the opening of hostilities or their resumption after a truce; and to honor agreements. ... At no time did the classical jurists offer any approval or legitimacy to what we nowadays call terrorism. Nor indeed is there any evidence of the use of terrorism as it is practiced nowadays."[45]

In Lewis' view, the "by now widespread terrorism practice of suicide bombing is a development of the 20th century" with "no antecedents in Islamic history, and no justification in terms of Islamic theology, law, or tradition."[46] He further comments that "the fanatical warrior offering his victims the choice of the Koran or the sword is not only untrue, it is impossible" and that "generally speaking, Muslim tolerance of unbelievers was far better than anything available in Christendom, until the rise of secularism in the 17th century.""

Siellä Malmössä voi myös käydä niin ei tarvitse iltapäivälehtien tai Junes Lokan perusteella arvailla kuka kaupunkia hallitsee. Äly hoi...

Käyttäjän weareallafricans kuva
Niklas Bergman

"En halua sellaista tulevaisuutta maallemme, jossa suomalaiset jälkipolvet joutuvat aloittamaan päivänsä muslimien muezzin-huutojen kaikuessa minareeteista kaupungeissamme."

Immoselle vinkiksi, että tähän ongelmaan löytyy nyt rauhanomainen salainen ase, nimittäin Britney Spears. Jos tämä neitokainen saa musiikillaan somalimerirosvotkin kaikkoamaan niin luulisi hänen myös hiljentävän yhden jos toisenkin muezzinin kailotuksen.

Britney Spears songs used to scare off pirates in Somalia

Britney Spears is being used as a secret weapon… to scare off Somali pirates.

Her hits are blasted out to deter kidnap attacks, merchant navy officer Rachel Owens revealed.

Spears’s chart-toppers Oops! I Did It Again and Baby One More Time have proved to be the most effective at keeping the bandits at bay.

Second Officer Owens, who works on supertankers off the east coast of Africa, said: ‘Her songs were chosen by the security team because they thought the pirates would hate them most.

‘These guys can’t stand Western culture or music, making Britney’s hits perfect.’

http://metro.co.uk/2013/10/27/britney-spears-songs...

Käyttäjän Pekka Toivonen kuva
Pekka Toivonen

Pelkästään kansanterveydelliseltä kannalta suomalaisten islamisoituminen olisi suotavaa. Viidesti päivässä suoritettava venyttely ja selkäjumppa poistaisivat tyypillisen ylipainoisen suomalaisen vitsauksen : selkäsäryt. Selkävaivojen vuoksi myönnettyjen sairauslomien määrä romahtaisi ja taloutemme lähtisi uuteen nousuun.

Viidesti päivässä rukousten yhteydessä päälle kytkeytyvä aivojen automaatiotoiminto puolestaan muistuttaa meditaatiota ja on omiaan rauhoittamaan modernin länsimaisen ihmisen kaaottista psyykettä. Poliittiset johtajamme löytäisivät takaisin jo menettämänsä luovuuden ja oman ajattelun ja tahdon.
Tulevaisuudessa Suomi saattaisi jopa kieltäytyä uusista EU-tukipaketeista.

Alkoholijuomien kiellon myötä pahoin alkoholisoituneet kansalaisemme muuttaisivat Viroon.

Jo pelkästään kansanterveydellisesti saavutettavat edut puoltavat islamia.

Miksi islam ei voisi olla meidän valintamme rakentaessamme uutta, tervettä Suomea ?

Käyttäjän weareallafricans kuva
Niklas Bergman

"Alkoholijuomien kiellon myötä alkoholisoituneet kansalaisemme muuttaisivat Viroon."

Hmm, tästä en olisi niinkään varma.

Iran's 'hidden' alcoholism problem

http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-18504268

Samuli Mikkola

Jep. Google löytää AA-kerhon jopa Saudi-Arabiasta ja ovathan persialaiset viinit maailmankuuluja.

Käyttäjän SamiEtellahti kuva
Sami Etelälahti

Toistaiseksi näyttäisi olevan ainoat ihmisvainon uhrit juutalaiset. http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/s...

Käyttäjän kosonenjuhapekka kuva
Juha-Pekka Kosonen

Uudet päivitykset poistivat muokkausmahdollisuuden, joten lisätään vielä.

Jokainen islaminuskoisessa maassa muuten kuin lomamatkalla pidemmän aikaa oleillut voi omalla kokemuksellaan vahvistaa, että maallistuneet muslimit elävät tai ovat yhteiskunnan (uskonnon) normien mukaan pakotettuja usein käytännössä elämään kulissielämää.

Ulospäin on oltava harras uskovainen ja sen on näyttävä kaikessa elämässä.

Kotiin päästessä ovet sulkeutuvat ja sermit käännetään ikkunoiden eteen.

Mitä Allah ei näe, se ei Allahia haittaa. Ei myöskään uskonnollista poliisia.

Tosin samanlaista se on vaikkapa perisuomalaisissa lestadiolais-yhteisöissä.

Tomi Hyväri

Kiitos Olli asiallisesta tekstistä.

Käyttäjän SimonWahlroos1 kuva
Simon Wahlroos

Immosen tekstissä oli asiavirhe: Saudi-Arabia ei tue Syyriassa Assadia, vaan pikemminkin päinvastoin koska Saudi-Arabian sunnit ovat Bashar al-Assadia ja häntä tukevia shioja vastaan. Lähi-idässä on käynnissä huomattava sota, josta meidän media ei kerro tarpeeksi yksityiskohtaisesti pystyäksemme muodostamaan kuvan siitä mitä se merkitsee kun erilaiset islamin suuntausta edustavat joukot ottavat yhteen vieraalla maaperällä. Se on johtanut monen tavallisen syyrialaisen tarttumaan aseisiin puolustaakaseen läheisiään.

Ilmeisesti Saudi-Arabian tavoitteena on muodostaa Mekan ympärille islamilainen liittovaltio kuten Euroopan liittovaltio. Tuolla päin maailmaa se vaan ei onnistu ilman silmitöntä väkivaltaa, koska paikalliset muslimit ja muut heimokansat puolustavat itseään ja sukuaan. Lähi-idässä ihmiset eivät ole yhtä itsepuolustuskyvyttömiä kuin rauhaan tottuneissa länsimaissa ollaan kaupallisen rappiokulttuurimme seurauksena, jonka takia on odotettavissa että eurooppalaiset ovat myös islamilaisille imperialisteille tavoiteltavaa riistaa.
Tästä lisätietoa
https://www.youtube.com/results?search_query=finos...

Käyttäjän immonen kuva
Olli Immonen

Kiitos Simon terävästä huomiostasi. Saudi-Arabian tilalla tulee olla tietenkin Iran. Huolimattomuusvirhe.

Käyttäjän henry kuva
Henry Björklid

Ah - hän on täällä tänään!

;>)

Käyttäjän jpvuorela kuva
Jari-Pekka Vuorela

Heh joo, Saksa tai Espanja, samassa suunnassahan nuo molemmat ovat ja kristittyjä useimmat asukkaat. No, pieni huolimattomuusvirhe, toisessa lähinnä protestantteja ja toisessa katolisia, mutta kyllä te tiedätte, uhka Suomelle tuo Ulkomaailma kuitenkin.

Käyttäjän SimonWahlroos1 kuva
Simon Wahlroos Vastaus kommenttiin #248

Suomen kansa on niin vähälukuinen ja ainutlaatuinen, että sille kaikki maailman enemmistöryhmät ovat kuin elefanttilaumat kukkaistutuksille hatuissamme.

Käyttäjän jheyno kuva
Jouko Heyno

Ihan mielenkiinnosta, islaamia tutkineena, mitä käännöstä käytät? Vai käännätkö itse?

Juttusi on mielestäni hyvä ja asiallinen.

Käyttäjän ilarikiema kuva
Ilari Kiema

Esimerkiksi Baijerin ministeripresidentti Edmund Stoiber (CSU) varoitti vuonna 2006 Saksaa uhkaavasta islamisoitumisesta: Stoiberin mukaan kulttuurien välinen dialogi ei tarkoita sitä, että kohdattaisiin puolitiessä keskellä. Joka haluaa elää Saksassa, hänen on kunnioitettava maan lakeja ja arkipäivän kulttuuria. Saksassa on voimassa perustuslaki, ei sharia.

Wer in Deutschland leben wolle, müsse die Gesetze und die Alltagskultur im Lande respektieren. «In Deutschland gilt das Grundgesetz, nicht die Scharia», sagte Stoiber unter großem Beifall
http://www.netzeitung.de/deutschland/446483.html

Kommentoijana olen lukuisia kertoja sanatarkoin sitaatein viitannut Berliinin Neuköllnin aluepormestari Heinz Busckowskyn (SPD) kirjaan ja bestselleriin ”Neukölln ist überall" (2102). Kirjan mukaan musliminuorten käsitys omasta uskonnollisesta ylemmyydestä on, yhdessä huonon sosiaalisen lähtökohdan ja koulutuskielteisyyden kanssa, väkivallan ja rikollisuuden riskitekijä. Musliminuorten keskuudessa vihamielisyys muita kulttuuripiirejä ja elämäntapoja, kuten kantasaksalaisia, homoja tai juutalaisia, kohtaan on kaikista yleisintä. Ei ole mitään valekaapua, jolla kulttuurirelativismia voisi oikeuttaa. Jos joku ei voi tai ei halua elää tämän maan lakien mukaan vaan kokee sen elämän liian jumalattomaksi ja haikailee feodaalisen elämäntavan perään, hänelle toivotettakoon paljon onnea pyrkimyksissään löytää maailmasta itselleen paremmin sopiva paikka. (Busckowskyn 2012.)

Tämä on normaalia eurooppalaista keskustelua.

Immonen on siis täysin oikeassa siinä, että ”Avoin kansalaiskeskustelu islamin uskon ongelmista ja vaaroista on Suomessa valitettavasti vuosikausia jäljessä muuta Länsi-Eurooppaa”.

Immosen ratkaisu eli muslimimaista Eurooppaan kohdistuvan maahanmuuton alentaminen minimaaliselle tasolle on kuitenkin jokseenkin epäajankohtainen, kun tällaista maahanmuuttoa ei mantereella enää massamitassa esiinny. Isoisät muuttivat joskus 1960- tai 70-luvulla. Sitä on enää myöhäistä ehkäistä. Nyt sitten jotkut lastenlapset ovat vihamielisiä kantaväestöä kohtaan. Esimerkiksi Saksaan olisi demografisesti varsin vaikeata aikaansaada muslimienemmistöä, kun maassa on neljä miljoonaa muslimia (joista yksi miljoona alaviittejä) eikä maahanmuuttoa muslimimaista juuri esiinny.

Käyttäjän jarmokanerva kuva
Jarmo Kanerva

Edelleen ihmettelen, ettei näistä pahantahtoisista kommentaattoreista kukaan ole pystynyt kumoamaan asiatekstiä. On ainoastaan
a) myrkytetty lähdettä, eli mustamaalattu
b) Yritetty väärin perustella yhtä väärää toisella väärällä ( krititytkin ovat tehneet ja vanha testamenttikin sitä tätä...)
c) yritetty mustamaalata itse keksityillä asioilla ja salaliitoilla ja olkiukoilla
d) yritetty mustamaalata verbaaliakrobatisilla sanaleikeillä ja iskulauseilla

Luulisi pystyvän nyt kumoamaan asiat , jos on vakavasti eri mieltä.

//******

Törmäsin tuossa yo. Ylen linkissä ajankohtaiseen asiaan. Länsimaisten lakien ja arvojenmukaisuuteen ja tulkintaan. Tätä on mahdoton puolustaa kulttuurirelativismin piikkiin :
" Jordanialaisen Al-Bawaba-lehden mukaan vuonna 2009 annettiin lakiesitys, joka olisi kieltänyt alle 17-vuotiaiden avioliitot. Se ei kuitenkaan mennyt läpi, sillä sen katsottiin olevan islamin vastainen."
http://yle.fi/uutiset/kahdeksanvuotias_lapsimorsia...

//*****

Uskomuskunnat (uskonnot ja -ismit) tuntuvat vievän normaaleilta ihmisiltä empatian ja omantunnon. Ne ovat kaikki mielivaltaisia ihmisen keksimiä mielikuvituksen tuotteita ja niihin uskominen on valittua, opittua ja vapaaehtoista, eikä synnynnäistä tai rodullista tms. Eikä niille kuulu laissa mikään mielikuvituksellinen 'jumalanpilkan' suoja. Eikä niitä voi rinnastaa rasismiin.

Itse olen objektiivinen ja neutraali uskon asioissa ja kyvykäs sanomaan mitä tahansa puolesta ja vastaan, koska minulla ei ole sidonnaisuuksia.

Ihmiset, uskonnot ja uskomukset pitää arvostella sen mukaan miten ne ilmenevät ja mitä ne tekevät nyt. "what you see is what you get". Eikä sen mukaan mitä ne kertovat olevansa.

Tällaista asiaa yritetään sumuttaa tuomalla historiallisia seikkoja ja toisten uskomuksien huonoja puolia mukaan. Ne eivät liity asiaan.

//***************

Nämä kaikki maailman sodat ja konfliktit tänä päivänä ovat uskomuskuntien aiheuttamia. Niistä voi vetää johtopäätöksiä kuka tappelee :

http://www.warsintheworld.com/?page=static1329446051
http://www.warsintheworld.com/?page=static1258254223

Käyttäjän SimonWahlroos1 kuva
Simon Wahlroos

Tämänkin blogin kommenttivyörystä ja päällepuhumisesta voidaan saada esimakua siitä kuinka A2 ohjelmassa korkein huutotarjous voittaa. Keskustelusta viis! YLE on kai sen tarjouksensa jo tehnyt etukäteen suvaitsemisellaan, joten eiköhän vaan sitten suvaita yhteisymmärryksessä vaan tämäkin älämölö.

Käyttäjän suburbian kuva
Sini Lappalainen

Jos sinusta sitaattien sekametelisoppa on keskustelua niin olet kai jonkinlainen koneäly. No sinähän oletkin nimimerkki ehkä ensimmäinen tekoäly joka on onnistunut kirjautumaan nettiin.

Käyttäjän SimonWahlroos1 kuva
Simon Wahlroos

On asioita joista ei voida keskustella järkevästi. Uskonto ja politiikka kuuluvat niihin. Ja sinähän se näköjään tunnet minut "paremmin" kuin minä itse.

Käyttäjän suburbian kuva
Sini Lappalainen Vastaus kommenttiin #295

No jos ei voi keskustella järkevästi miksi sitten kirjoittaa pikkuvanhan tekojärkevästi. Persunuivilla on hirveästi valtaa mutta vähän ...... ....järkeä ja sydäntä. Persunuivia kiinnostaa ennen kaikkea vassareiden ja demareiden mollaus ja vihreidenkin.

Käyttäjän SimonWahlroos1 kuva
Simon Wahlroos Vastaus kommenttiin #297

Niiden mollaus on ihan aiheellista, koska he ovat lähteneet kapitalistien kelkkaan uskoessaan (ylikansallisen) rahan valtaan, joka toimii fasitisesti tuottaen meille monikulttuurillista humanistista hapatusta, jota emme tarvitse täällä pohjolassa yhtä paljon kuin tarvitsemme RAKKAUTTA ja OIKEUTTA, jota emme saa ilman taistelua nyökkäämällä päätämme kaikelle kukkahattusekoilulle sekä vassurien takinkääntöoperaatioille. "Kenen joukoissa seisot" https://www.youtube.com/watch?v=TvrLV2Glvwo laulun lisäksi meidän tulisi myös rallatella "Taistojen tiellä" https://www.youtube.com/watch?v=wTLScFjXZXE, jotta ihmisoikeudet toteutuisivat kansan kärsineen keskuudessa jotta kunnia palautettaisiin kansalle ja sen tekemälle työlle joka poistaa puutteen ja kurjuuden, jota ylikansalliset kapitalistit tuottavat ja tukevat hallituspuolueidemme siunauksella imperialistista kolonialismiaan harjoittaen.

Hannu Töyri

Hyvä Immonen.
Jos fasistit, rasistit ja äärioikeisto tappaisivat Euroopassa yhtä paljon ihmisiä kuin islamistit lähi-idässä, niin ... no jokainen voi kuvitella miten vihervasemmisto ja muut "suvakit" tähän reakoisivat. Nyt tästä ei saa edes puhua.

Aki Mönkkönen

Ollilta hyvä avaus Islam-iltaan! Ehkä katson sen sittenkin. Vaikeneminen tässä tapauksessa ei ole kultaa. Vaientaminen on taas mielivaltaa.

Käyttäjän henry kuva
Henry Björklid

Asiasta kolmanteen:
Jo ensimmäinen lause; "”Ne jotka taistelevat Allahia ja hänen lähettilästään vastaan..." on copy-peistaus, koska siinä on sama käännösvirhe kuin muissa suomalaisessa nettikeskusteluissa, jossa yritetään söpöttää asioista, joita ei tunneta.
_______________

Ja varmaan Raamatustakin löytyy jokin jae missä kerrotaan mitä hirveyksiä niille tapahtuu, jotka aloittavat sodan Jumalaa vastaan?

Käyttäjän SeikkuKaita kuva
Seikku Kaita

Ja missäs kohtaa arvon koraanitulkki HB näkee tässä väärän käännöksen? Ihan vaan tehdäkseni homman sinulle helpommaksi vastata, tässä alkuperäinen teksti:

إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ ensin merkitsemääsi kolmeen pisteesee asti

وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا ja sitten se olennainen jatko vääräuskoisuudesta

Selittäisitkö?

Käyttäjän ipa kuva
Irma Hirsjärvi

Olli Immosen copy-paste -pläjäys on kyllä vailla vertaansa, ja sen analyysia tulee varmaan myöhemmin. Sillä aikaa odotan, miten eduskunnassa suhtaudutaan kansanedustajan näihin sanohin :

"Mikäli muslimimaahanmuuttajat eivät jatkossakaan näytä merkkejä halusta sopeutua eurooppalaisten kansojen kulttuureihin ja tapakäytäntöihin, on suurena vaarana se, että kantaväestö tulee ottamaan oikeuden niin sanotusti omiin käsiinsä. Anarkian ja kaaoksen palaamista Eurooppaan lähes seitsemän vuosikymmentä toisen maailmansodan päättymisen jälkeen, ei kukaan demokraattisen yhteiskunnan suojelemiseen sitoutunut länsimaalainen eurooppalainen voi pitää toivottavana. Tämän vuoksi koen tehtäväkseni pyrkiä osaltani estämään Suomen vajoamisen muslimien ja kantaväestön väliseen sisällissotaan."

Virheet:
1. eivätkö maahanmuuttajat muka ole sopeutuneet? Siis ensinnäkin: me kaikki (historiallisesti katsottuna), toiseksi: 1800-luvun eri kansallisuuksia edustavat ja mm. suomalaiseksi nimeksi muuttaneet ja kolmanneksi: nyt tänä päivänä nämä kaikki eri ammateissa työskentevät, opiskelevat ja yleishyödyllisiä asioita meille kantaväestölle tekevät maahan muuttaneet?
2. Toisen maailmansodan anarkia ja kaaos seurasi siitä, että oli käynnistetty maailmanherruuteen tähtäävä erilaisten kulttuurien tuhoamis- ja yhdenmukaistamisprojekti - juuri sellaista toimintaa, mitä Immonen lainauksissaan hakee.
3. Kansanedustaja Immonen: me, jotka koemme tärkeäksi puolustaa vainoamaasi ihmisryhmää, emme puolusta uskontoa, vaan näemme esimerkiksi tässä copy-paste -tekstissäsi pelottavat jäljet suoraan natsisaksan alkuaikoihin. Silloin täysin samankaltaisella retoriikalla syyllistettiin tietyt ihmisryhmät talousongelmista, ja haluttiin puhdistaa vääräuskoiset ja vääriä geenejä kantavat. Jos tämä nyt on jäänyt sinulta huomaamatta.

Käyttäjän hankamaki kuva
J. Sakari Hankamäki

Asiallinen kirjoitus. Tulevaisuuden klassikko.

Käyttäjän cessu kuva
Kenneth Oksanen

En ole yllä havainnut kannanottoa siitä miten faktuaalinen Immosen kirjoitus oli. Nähdäkseni siinä ei ole räikeitä asiavirheitä varsinkaan kun dramaattisimmat kohdat ovat käännettyjä lainauksia muslimien omista pyhistä teksteistä. Mutta pari Immosen kirjoittamaa kohtaa kaipaa käsittääkseni tarkennusta:

Immonen mielestäni yliarvioi taqiyyan ja kitmanin merkitystä. Se on ehdottomasti totta, että valehtelu ja huijaaminen on sallittu puolustukseksi tai Muhammedin esimerkin mukaan taistelun voittamiseksi, mutta mitenkään yleistä sen käyttö ei ole ja Islamin pyhissä kirjoituksissa se esitetään lähinnä poikkeuksena yleiseen periaatteeseen olla valehtelematta. Se, että Eurooppa valloitettaisiin valheelliseen inhimilliseen hätään perustuen menee kuitenkin jo epäuskottavien salaliittoteorioiden puolelle.

Immonen kirjoittaa, ettei muslimienemmistöisissä maissa ole havaittavissa islamin uudistuspyrkimyksiä. Kiinnittäisin kuitenkin huomiota esimerkiksi Ahmadiyya-liikkeeseen ja lännessä voitaisiin keskittyä kyseisen liikkeen kannustamiseen enemmän kuin pelkän konservatiivisten liikkeiden kritisoimiseen. (Tosin ikäväkseni myönnettäköön myös, että monin paikoin maailmassa Ahmadiyya-liike on konservatiivisen Islamin ankarasti vainoama.)

Immosen kirjoitus on peittelemättömän ksenofobinen, enemmän kuin mitä minä allekirjoittaisin, mutta toisaalta en myöskään allekirjoita nykyisen vasemmiston suosimaa täysin estototonta etnomasokistista ksenomaniaakaan. Toivoisin Suomen maahanmuuttopolitiikan löytyvän jostain tuolta ääripäiden välistä.

Käyttäjän cessu kuva
Kenneth Oksanen

Tran, en mielestäni pyrkinyt puolustelemaan tai kaunistelemaan Islamiin liittyviä ongelmia, huomautin vain niistä joistakin virheistä jotka Immosen kirjoituksessa mielestäni ovat. Olen harrastuksekseni lukenut sekä historiaa, Koraanin että melko huomattavan osan Hadithoista ja olen kyllä samaa mieltä siitä, että länsimainen sekulaarinen yhteiskunta ja kirjaimellisesti ymmärretty Islam ovat loogisesti yhteensovittamattomia.

Martti Kovala

Ehkäpä olet keksinyt vastauksen kysymykseen "miten nainen voi olla vähän raskaana"?

Jonas Hellgren

Helppo vastaus, nainen on vähän raskaana niin kauan kuin raskauden keskeytys on vielä mahdollinen ilman suurempaa riskiä terveydelle.

KELAn mukaan 150 päivää. Jos sitä ennen ehtii virallisesti Suomeen niin saa äitiysrahan.

Käyttäjän ollivaisala kuva
Olli Väisälä

Olipas harvinaisen fiksu kommentti tässä hieman (mutta ehkä vain hieman?) liioitellusti islamofobisten kirjoittajien ja toisaalta kiihkeiden sensuurin kannattajien (á la Börje Uimonen) välisessä "vuoropuhelussa".

Psykologisesti on mielenkiintoista se yhtäläisyys, mikä vallitsee Neuvostoliiton aikaisten itsesensuurivaatimusten ja nykyisten islamia koskevien itsesensuurivaatimusten välillä. Molempia vaatimuksia esittävät ns. älyköt, mikä hieman etäämpää katsottuna voi vaikuttaa käsittämättömältä.

Käyttäjän cessu kuva
Kenneth Oksanen

Kiitos. Jonkinlaisen keskitien valitseminen näissä keskusteluissa aiheuttaa yleensä sen, että saa osakseen molempien ääripäiden vihan.

Vertaus Finnlandisierungin tai Illmannisierungin aikaan tulee kovin usein vastaan näissä keskusteluissa ja erittäin hyvästä syystä. Oma kantani on, että jos tulijavirta ei aiheuta riskiä yleiselle turvallisuudelle tai muodostu taloudelliseksi rasitteeksi, tervetuloa vain ihonväristä ja maailmankatsomuksesta riippumatta, mutta kyllä ongelmakohdista ja muiden maiden kokemuksista pitää voida puhua avoimesti ja tarvittaessa myös ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin lisähaitan ehkäisemiseksi.

Käyttäjän MattiKarvonen kuva
Matti Karvonen

"Fight fire with fire" tyyliä. Dokmaattinen fundamentalismi vastaan hieman erilainen dokmaattinen fundamentalismi. Voisimmeko olla ilman kumpaakaan? Keskiaika oli teokratiaa, ja siksi "pimeää". Judaism-lite(uudella testamentilla markkinoitu vanhatestamentti) ei ole historian saatossa yhtään islamia parempi. Kaikki edistyksenä pidetty on tapahtunut uskonnon vaikutuksen heikettyä.

Taikauskoon kasvatettu on altis uskonnolliselle propagandalle, ja mitä muuta etenkin dokmaattinen monoteismi on kuin sodanlietsontaa väheksymällä muita? Puhutaan kyllä kunnioituksesta ja yksilönvapauksista tms. mutta mitä käytäntö sanoo? Ei esim. Suomessakaan saada mm. tasa-arvoista avioliittolakia aikaiseksi, juurikin taikauskoon vedoten, vaikka perustuslaki takaa kaikille yhdenvertaisen kohtelun. Edelleen täälläkin turhia rituaalisilpomisia tehdään juutalaisille poikalapsille mutta miksi tämä on ongelma vasta kun sitä muslimit tekevät. Siivottaisko oma pesä ensin, ja näytetään sitten esimerkkiä. Mutta puolustuskykyä täytyy olla, sillä mitä arvoa on sellaisella, jota ei ole valmis puolustamaan.

ps. Olikohan muuten Gandhin nimeä huutaen tehty yhtään väkivallan tekoa?

Tran Mere

Lienee syytä otaksua että aivan samalla tavalla kuten 1920- ja 1930-lukujen IKL:llä ja AKS:llä oli kaikkein realistisen kuva Neuvostoliitosta terroristisena roistovaltiona niin myös vaikuttaa siltä että islamkriittisillä lienee kaikkein realistisin näkemys ääri-islamilaisuudesta ja islamista sinänsä kuin yliopistojen päivystävillä dosenteilla jotka toistavat idealistisen hölmöytensä jälleen kerran. Silloin kerran heidän idealistisuutensa kohde oli Neuvostoliitto - nyt islam.

Minäkin haluaisin niin mielellään hullaantua monikulttuurisuuden ihanuudesta - siitä kuinka leijona ja lammas käyskentelevät yhdessä sulassa sovussa kedolla. Tämä visio valitettavasti toteutuu vain siten että vaihdetaan välillä lammasta kuten tri Keijo Korhonen joskus aikoinaan totesi.

Jos me ylipäätänsä olemme historiasta oppineet mitään niin se lienee se, että lopulta konservatiivit ovat oikeassa ja radikaalit sekä idealistit ovat väärässä. Pienet "tiedostavat etujoukot" määrittelevät niin sosialismin kuin islaminkin. Juuri siksi niin stalinismiin kuin islamilaisuuteenkin on syytä suhtautua äärimmäisen kriittisesti.

Hedelmistään puut tunnetaan.

Kari Lehtinen

Samanlaiset sitaatit voisi ottaa Vanhasta Testamentista. Pitääkö silloin kristinuskoa pitää uhkana Suomelle ja Länsi Euroopalle.

Käyttäjän SimonWahlroos1 kuva
Simon Wahlroos

Kyllä historiamme on osoittanut kristinuskon olleen erittäin turmiollinen suomalaisille monessakin mielessä. Uskontojen avulla ihmiset on aina alistettu herran nuhteeseen ja se on palvellut siksi vallanpitäjiä, orjuuttajia ja ihmiskunnalle tuhoisia kapitalisteja eritoten länsimaissa, jotka tälläkin hetkellä hyödyntävät uskonnon tuloksia eli ns. mätiä omenia, kuten talvivaaran ekokatastrofeja ja sotia, joita uskonnot tuottavat.

Käyttäjän SeikkuKaita kuva
Seikku Kaita

Höpön höpön. Tai kaiva ne sitaatit esille.

Tran Mere

Kiinnostavalla tavalla Immonen otti esille sen skenaarion että Euroopan edessä voi olla varsin laajamittainen sisällissota. Tämä kaamea vaihtoehto ei demografisella kehityksellä ole suinkaan poissuljettu vaihtoehto. Tämän edellytyksenähän on - kuten mm. professori Heikki Ylikangaskin on todennut - ns. kaksoisvalta. Syntyy kaksi valtakeskusta jotka ovat erillä toisistaan eivätkä hyväksy toistensa lakeja, asetuksia ja arvoja.

On täysin selvä asia että Euroopan osalta ainoa seikka joka voisi tuoda kaksoisvallan olisi joko

a) pienen valtaeliitin irtaantuminen muusta yhteiskunnasta
b) valtakulttuurin rinnalle kehittynyt uusi kilpaileva kulttuuri

Ja kun Timo Vihavaisen mukaan uskonto on kulttuurin ytimessä niin Euroopan tapauksessa tuo kilpaileva valtakulttuuri olisi ilman muuta islamilainen kulttuuri. Tie helvettiin on viitoitettu.

Käyttäjän ReijoPaunonen kuva
Reijo Paunonen

Tukeni Ollille.
Sokeat saakoot näkönsä takaisin.

Käyttäjän HannesV kuva
Hannu Valjakka

Juuh,minäkin tuen Ollia,että saisi sen näkönsä tässä asiassa takaisin.

Käyttäjän NiemiVatanen kuva
Niemi Vatanen

Mielenkiintoista kuulla Timo Soinin kommentit tästäkin ulostulosta ja miten Perussuomalaiset rp. ei ole mitäkin ja sitäkin ja tätäkin.

Kun sitä kuitenkin kysytään.

Veikkaan kuitenkin, että vastaus saadaan vasta TV:n Islam-illan jälkeen.

Kumma juttu, että Immonen maalaa itsensä ihan tahallaan tuollaiseen nurkkaan, jossain Muutos 2011:ssä Immosella ei ole mitään toivoa saavuttaa samanlaista asemaa, mihin nyt on päässyt.

Ja joutuu vieläpä vastaamaan sanoistaan suorassa lähetyksessä ja siinä ei Immonen ole lähellekään esim. Halla-ahon tasoinen argumentoija.

Harri Rautiainen

En tiedä, onko YLE kysynyt PS:ltä virallista edustajaa TV-iltamiin. Mutta jos on, niin silloinhan Immonen on siellä Soinin valtuuttamana.

Jos taas ei, niin Immonen edustaa vain itseään.

Käyttäjän AlpiRipatti kuva
Alpi Ripatti

Tämä oli niin alkukantainen ja typerä avaus, kuin jopa kansanedustaja vain pystyy esittämään. En tiedä, pitäisikö itkeä vai nauraa. Kirjoitus haluaa tuhota ihmisyyden kehitystarpeen. Mutta, kuten Soini on tedennut, Suomen Sisu on samanlainen yhdistys kuin muutkin. Tästä saa jokainen vetää omat johtopäätöksensä. Minä ainakin olen tehnyt johtopäätökset historiaa lukemalla, se kertoo, mihin vaihoharhaisuus johtaa.

Harri Rautiainen

"... tehnyt johtopäätökset historiaa lukemalla, se kertoo, mihin vaihoharhaisuus johtaa."

No mihin, no mihin? Älä pidä meitä jännityksessä.

Käyttäjän Pajari kuva
Pajari Räsänen

Onkohan edustaja Immonen kuullut sellaisista siteeraamisen perussäännöistä, että kun toisen tekstiä lainataan suoraan, käytetään lainausmerkkejä ja myös silloin, kun lainaus on epäsuora, kerrotaan mistä lähteestä tieto on omaksuttu? Nythän tässä tekstissä ei juurikaan lähteitä mainita tai linkkejä niihin tarjota.

Esimerkkinä tämä kohta: "Kaikkien muslimien yhteenkuuluvuutta korostaa myös yhteinen päivittäinen rukousrituaali (salat), yhteinen paasto (saum) kerran vuodessa, pyhiinvaellus (hajj) Saudi-Arabian Mekkaan ainakin kerran elämänsä aikana sekä almuvero (zakat)." Kyseessä on suora lainaus Euroopan tulevaisuus -nimisestä blogista (2006), kuten voi pikaisella googlettamisella todeta.

Koraanisitaatit sentään on kursivoitu, varustettu lainausmerkein ja lähdeviittauksin; tosin nämä ad hoc -käännöksetkin on kerätty vastajihadistisilta aateveljiltä tai -siskoilta, eivätkä välttämättä ole filologisesti, teologisesti tai uskontotieteellisesti aivan vedenpitäviä.

Muitakin yhtäläisyyksiä muihinkin blogeihin kuulemma löytyy, samoin Dave Bailey -nimisen kirjoittajan nettiomakustanteeseen Dare to Speak (2007). Kuten hyvin tiedetään, Breivik käytti manifestissaan samantapaista leikkaa ja liimaa -metodia.

Ja jotta en itse syyllistyisi samaan huolimattomuuteen, totean että nämä yllä esittämäni huomiot eivät ole omiani, vaan lainattu kavereilta.

P.S. Muun muassa tuolla Paljastettu-blogissa on aiheesta lisää, Jori Eskolinin kirjoittamana.

Käyttäjän Pajari kuva
Pajari Räsänen

"Älä käytä ylipitkiä lainauksia. Jos lainaat jotain toista kirjoittajaa tai sivustoa, mainitse lähde." Lähde: Uuden Suomen blogialustan keskusteluohje.

Käyttäjän SeikkuKaita kuva
Seikku Kaita

Vaikka kaikki perussuomalaiset eivät ole akateemisia niin eiköhän Immonenkin nuo lainaamisen hyvät tavat osaa, tarvittaessa. Eikö ft Räsäsen kaverit tunne muita tyylilajeja kuin thesis (tai humanoidipuolella dissertation)? Tuo Immosen keskustelunavaus oli sujuvaa ja useimmille suomalaisille ymmärrettävää, helppolukuista tekstiä, joka sopii hyvin keskustelunavaukseksi, joksi se on tarkoitettu. Väitöstilaisuudet erikseen, vaikka tänne tuntuu noita opponentteja tuppaavankin; tosin väitöksissä opponenteilla on yleensä sivistyneempi henki.

Kun en ole itse kirjallisuuden tohtori, niin ehkä Räsänen voi hetken avautua professorina (siis opettajana) tai ainakin aalimina ja kertoa missä koraanin käännöksessä ilmenee ad hoc -käännöksiä ja kuinka ne eroavat mahdollisesti paremmiksi katsotuista käännöksistä? Itse en heti havainnut mitään silmiinpistävää käännösvirhettä ja 'vedenpitävää' käännöstähän ei sattuneesta syystä ole olemassakaan, kuten mainitsemiesi filologien, teologien ja uskontotieteilijöiden pitäisi tietääkin.

Akateemiselta opponentilta olettaisi keskusteluvastineessa enemmän sisältöä ja vähemmän muotoseikkoja, paitsi tietysti jos pyrkii vain filosofiseen väittelyyn. Immonen kuitenkin halunne avata yleisen keskustelun tästä aiheesta, josta erinnäiset suomalaiset 'filosofit' haluavat vaientaa keskustelun heti alkuunsa. Immonen elää reaalimaailmassa, siinä samassa, jossa noin viisi miljoona suomalaista elää. Se, että jotkut haluavat elää virtuaalimaailmoissa, joissa ei tarvitse keskustella kulttuuriantropologiaa sivuavista tulevaisuuden visioista, ei koske suurinta osaa suomalaisista.

Käyttäjän ilarikiema kuva
Ilari Kiema

Immosen teksti on suhteellisen tavanomaista eurooppalaista keskustelua, vaikka viittaaminen pyhiin teksteihin tuntuukin lapselliselta. Juuri tämän tavanomaisuutensa takia teksti on myös harhainen tilannearvio nyky-Euroopasta. Immonen kirjoittaa:

”…islam nykyisessä muodossaan on täysin yhteensopimaton demokraattisen valtiomuodon kanssa. Tämän tosiasian tunnustamiseen ei läntisen maailman poliittisissa ympyröissä, yliopistoissa tai muissa niin sanotuissa tiedostavissa piireissä ole ollut halua tai kykyä. Tämä on johtanut siihen, että muslimien annetaan elää Euroopassa, kuin jos he eivät olisi kotimaataan koskaan jättäneetkään.”

Onpas rasistista, päivittelee suomalainen suvaitsevainen, joka on itse asettanut itsensä kaikenlaisten vähemmistöjen vartijaksi. Kuitenkin monet ajateltujen vähemmistöjen edustajat, kuten etniset vähemmistöt, homot ja lesbot, kulttuurivähemmistöt ym., pyrkivät Suomesta Berliiniin ja Berliinissä Neuköllniin, koska siellä on niin vapaata, eikä tarvitse ajatella koko ajan, että ”suvaitaankohan” minua nyt. Aluepormestari Heinz Buschkowsky on suosittu, koska hän on suvaitsevainen, humanistinen ja suorapuheinen.

Kirjassaan 2012 Buschkowsky kirjoittaa, että on väärin puhua muslimeista yhtenä ryhmänä, koska tilastoissa muslimeihin luetaan myös alaviitit, jotka ovat kaikista integroituneimpia siirtolaisia ja joiden uskonto ja etiikka on täysin erilainen kuin klassinen islam.

Ortodoksisen islamin suhteen Buschkowsky toteaa, että usko uskonnon, valtion ja yhteiskunnan erottamattomuuteen sekä yksilön arvon redusointi ja olemassaolon oikeutus ainoastaan umman, uskovien yhteisön, osaksi ei ole yhteensopiva demokraattisen valtion, sen vallanjaon ja yksilön arvon kanssa. (Buschkowsky 2012, 106, saksankielinen lause pyydettäessä.)

Immonen siis kirjoittaa samaa tekstiä, mitä Euroopassa on tuotettu vaikka kuinka kauan, ja väittää sitten, että kukaan muu missään muualla ei kirjoita näin. Ajankohtaisempi arvio olisi todeta, että ainoastaan Suomessa ja ehkä Ruotsissa muslimien annetaan elää siten, kuin ”he eivät olisi kotimaataan koskaan jättäneetkään”.

Veikko Kuivanen

Osaan kyllä arvata, millaisin motiivein tuo kirjoitus oli kokoon kasattu. Johan vastaanottokin sen osoittaa: äänestäjät hurraavat. Ns. isänmaallisuus ja muut peruskäsitteet ovat korkeassa kurssissa.

Ongelma tuossa ulostulossa oli kuitenkin se, että pienellä vaivalla kuka tahansa pystyisi kirjoittamaan kristinuskosta aivan vastaavan purkauksen, jos tarkastelun alle otettaisiin vaikkapa USA:n fundamentalistinen äärioikeisto ja yleistettäisiin heidän maailmankuvansa ja toimintansa (koraanien polttaminen, muslimien ja muslimeilta näyttävien pahoinpitelyt, evoluution ja muun tieteen kieltäminen jne.) koskemaan koko ns. kristittyä maailmaa. Juuri tätä metodiahan Immonen käyttää.

Immosen kirjoitus ei valitettavasti ollut "poliittinen itsemurha", vaan vaalikampanjan alku ja pohjana suurelle äänimäärälle seuraavissa vaaleissa. Itse en ole tyytyväinen kehitykseen, jossa poliittista kannatusta haetaan vihan lietsonnalla ja perusteettomilla yleistyksillä. Maalataan ensin kauhukuvia ja sitten suoraselkäisesti noustaan torjumaan niitä puolustaen ns. pyhiä arvoja. Minulla on mielessä sana, joka sopisi hyvin kuvaamaan moista toimintaa, mutten kehtaa käyttää sitä, koska en halua käyttää samoja keinoja kuin Immonen.

Veikko Kuivanen

Osaan kyllä arvata, millaisin motiivein tuo kirjoitus oli kokoon kasattu. Johan vastaanottokin sen osoittaa: äänestäjät hurraavat. Ns. isänmaallisuus ja muut peruskäsitteet ovat korkeassa kurssissa.

Ongelma tuossa ulostulossa oli kuitenkin se, että pienellä vaivalla kuka tahansa pystyisi kirjoittamaan kristinuskosta aivan vastaavan purkauksen, jos tarkastelun alle otettaisiin vaikkapa USA:n fundamentalistinen äärioikeisto ja yleistettäisiin heidän maailmankuvansa ja toimintansa (koraanien polttaminen, muslimien ja muslimeilta näyttävien pahoinpitelyt, evoluution ja muun tieteen kieltäminen jne.) koskemaan koko ns. kristittyä maailmaa. Juuri tätä metodiahan Immonen käyttää.

Immosen kirjoitus ei valitettavasti ollut "poliittinen itsemurha", vaan vaalikampanjan alku ja pohjana suurelle äänimäärälle seuraavissa vaaleissa. Itse en ole tyytyväinen kehitykseen, jossa poliittista kannatusta haetaan vihan lietsonnalla ja perusteettomilla yleistyksillä. Maalataan ensin kauhukuvia ja sitten suoraselkäisesti noustaan torjumaan niitä puolustaen ns. pyhiä arvoja. Minulla on mielessä sana, joka sopisi hyvin kuvaamaan moista toimintaa, mutten kehtaa käyttää sitä, koska en halua käyttää samoja keinoja kuin Immonen.

Maisa Moijanen

Immosen kannattaisi lukea esimerkiksi Jaakko Hämeen-Anttilan kirja Islamin miekka - Idän ja Lännen konfliktien historia. Hämeen-Anttila tuo kirjassaan hyvin esiin sen miten niin Koraanista kuin Raamatustakin voidaan nostaa yksittäisiä lauseita, jotka vaikuttavat nykypäivänä lähinnä uskomattoman rasistisilta ja syrjiviltä.

Eikös tähän eurooppalaiseen/suomalaiseen kristilliseen perintöömmekin ole kuulunut sanonta "nainen vaietkoon seurakunnassa". Onneksi olemme hieman edistyneet noista ajoista - ainakin lainsäädännön tasolla.

Lainaus Hämeen-Anttilan kirjasta s.11:
"On vaarallista idealisoida oma ajattelu ja tiivistää toiseen kaikki pahuus. Siitä on vain pieni askel ajatuksen, että ikuinen rauha voidaan saavuttaa tuhoamalla tuo rauhaan kykenemätön toinen. Valkoisen miehen taakkana pidettiin aikoinaan meitä rodullisesti alempien kansojen hallitsemista. Nykyään sama valkoisen miehen taakka liittyy islamiin.... Muslimista on tullut nykyajan neekeri."

Käyttäjän PauliVennervirta kuva
Pauli Vennervirta

Immosen pesuveden mukana menevät yli laidan maallistuneet ja vähemmän maallistuneet muslimit, huivia pitävät koulutytöt joiden näen joka päivä kulkevan kantasuomalaisten koulutovereittensa mukana, nuo torikauppiaat joilta ostan välillä vihanneksia, marketin pitäjät Puhoksen ostoskeskuksessa Itäkeskuksen vieressä. Siinä menevät saman tien tataarit jotka ovat osa suomalaista yhteiskuntaa. Muslimeja hekin ovat.

Jos Immonen rupeaa leikkimään islamin teologian kanssa niin hänen pitäisi tietää että taqiya on shialainen termi, joka tarkoittaa sitä että vainon alla elävä muslimi saa kätkeä uskonsa säilyttääkseen henkensä, ei muuten. Sunnalaiset eivät tällaista opeta, mikä osoittaa heti että näiden uskontokuntien välillä on eroja. Tai tietääkö hän sitä, että muslimin, asuessaan ei-muslimimaassa pitää noudattaa tuon maan lakeja, koska saadessaan luvan olla maassa hän on tehnyt sopimuksen ja sitä kautta on tuon maan "ruhtinaan" suojeluksessa (agd al aman) ja sopimuksen pitäminen on velvollisuus? Tai onko hän kuullut esim. terrorin vastaisista fatwoista, joista huomattavin lienee tämä:
http://www.fatwaonterrorism.com/

Monetkin imaamit ovat olleet sitä mieltä että itsemurhapommittaja menee suoraan helvettiin nojautuen koraanin lauseisiin.

Lauri Korhonen

Nojaa. Imaamit voivat kiistellä ihan rauhassa siitä minne pommittajat joutuvat tai pääsevät. Mitkä perusteet kukin heistä mielipiteelleen valitsee. Vaikka toki olisihan se kärpäsenä katossa kiva kuulla onko tarina edelleen sama kun kamerat ovat poistuneet ja nauhurit sammutettu - vain luotettu piiri ympärillä. Mikä Koraanin tulkinta on siinä vaiheessa. Noin muuten -- evvk.

Kaiken kaikkiaan henkilökohtaisesti enempi olisin kiinnostunut siitä minne pommin uhrit menevät - ja miksi. Tai mitä heidän omaisensa miettivät tapahtuneen jälkeen. Ja sen sellaisia enempi uhrin asemaan liittyviä pohdintoja. Miettimään motiiveja tapahtuneelle myös.

Jokainen tietysti pohtii mitä tahtoo ja mikä sattuu kiinnostamaan.

Käyttäjän VivianLaukka kuva
Vivian Laukka

http://www.stara.fi/2013/10/04/pedofilia-lailliste...

En usko tämän olevan oikeastaan Islami-sidonnainen juttu, Samaa asiaa ajetaan ihan Raamatussakin.
Ainoa ongelma on vain ne ääriliikkeet jotka asioista loppujenlopuksi päättävät.

Petri Kivikangas

Sen enempää Jeesus kuin apostolitkaan eivät ottaneet lapsivaimoja eivätkä kehottaneet lapsivaimojen ottamiseen.

Käyttäjän VivianLaukka kuva
Vivian Laukka

http://www.answering-christianity.com/ahmed_eldin/...

Eivätkö?

Enkä sitten tiedä onko siinäkään mitään järkeä, että Raamatussa raiskattu nainen pakkonaitetaan raiskaajalle, mutta Islamissa nainen kivitetään kuoliaaksi, ei sentään naiteta väkisin.

Petri Kivikangas Vastaus kommenttiin #294

Ja missä kohtaa tuolla viitattiin Jeesuksen tai apostolien opetuksiin?

Käyttäjän jpvuorela kuva
Jari-Pekka Vuorela

No kerropa, kasvoton "Esko Kotilainen", millainen tilanne "siellä" Norjassa on. Jos ehdit ennen kuin Puheenvuoron sääntöjä rikkova kommenttisi poistetaan.

EDIT: Ei näköjään ehtinyt.

Terttu Maisala

Mielestäni Olli Immosen teksti on aivan asiallinen MIELIPIDEkirjoitus.

Ei sen tarkoitus varmaankaan ole olla mikään yliopistolle tehty tutkielma tai väitöskirja ( ja silloin viitteiden ja lainausten merkkaaminen ja puutteet voidaan kai "katsoa läpi sormien )antaen anteeksi.

Käyttäjän kirstiekonen kuva
Kirsti Ekonen

"Meillä suomalaisilla on vuosisatoja ollut merkittävä historiallinen tehtävä suojella länsimaista kulttuuria Pohjolassa." -- hip hei! voiko kukaan peruskoulun käynyt ottaa tätä miestä vakavasti?

Käyttäjän Aristotellus kuva
Tomi Salonen

Immonen - höpö-höpö! Kannattaisi kansanedustajana pyrkiä sivistämään itseään edes jossain määrin, eikä kirjoittaa noin tarkoitushakuisesti ja virheitä täynnä olevia lotkautuksia. Kohdallasi tämä kannattaisi tehdä lukemalla Hämeen-Anttilan Islamin miekka -teos noin ens'alkuun.

Alitit riman maata viistäen - vaikkakin tekstisi uponnee vaalikarjaasi.

Käyttäjän TiuskeaRakki kuva
Eero Nevalainen

Itse kyllä uskon että siinä samalla kuin islaminuskoiset maahanmuuttajat integroituvat muutoinkin yhteiskuntaan, niin se uskonto itsessään länsimaistuu niiltä osin kuin on tarvetta (vrt. kristinusko). Se on tietysti sitten uskonnon itsensä harjoittajien homma pohtia, mistä siinä on kysymys. Sitten tietysti *jos* sieltä tulee jotain KD-henkistä uskonnolliskonservatiivia sharialakipuoluetta eduskuntaan niin kai niiden kanssa voi politikoida teokratiaa vastaan ihan kuten muissakin vastaavissa tapauksissa...

Käyttäjän TiuskeaRakki kuva
Eero Nevalainen

Verratessani kristinuskoon olisi kai pitänyt sanoa paremminkin että "maallistuu" (kuten kristillisyys), koska siitä on kyse tässä "Raamatusta ja Koraanista löytyy vaikka mitä"-keskustelussa.

Tietysti sellainen tilanne jossa teleporttaisimme yhtäkkiä paikalle miljoona talibania Afganistanista olisi minustakin ihan oikea kulttuurikonflikti, mutta eipä meillä kyllä sellaista ole näkyvissä. Ideana tässä on se että oikeusjärjestelmämme kyllä hoitaa uskonnon X kannattajien aiheuttamat potentiaaliset laittomuudet ja jos lainsäädäntöä halutaan lähteä muuttamaan epälänsimaisempaan suuntaan niin sitten se on politiikkaa jossa on oikeus sanoa että ei näin. Ja sitten vielä lisäksi liberaali länsimaalaisuus on historiallisesti ollut aika houkuttava vaihtoehto niille jotka eivät tykkää elää totalitaristisen systeemin alla. Anna se vaihtoehto ja salli omaksua se, niin kyllä se siitä.

Immonen ei itse asiassa oikein usko meidän yhteiskuntamme "ylivoimaisuuteen", vaikka toki itsekin tuossa ekassa kappaleessa esitän lievästi "maahanmuuttokriittisen" varauman epärealistiselle tilanteelle.

Eija Sipilä

Raamatusta UUDESTA TESTAMENTISTA: 1 Timoteus 2:11" Oppikoon nainen kaikessa hiljaisuudessa kaikin puolin alistuvaisena; mutta minä en sallli, että nainen opettaa, enkä että hän vallitsee miestään vaan eläköön hiljaisuudessa. Sillä Adam luotiin ensin, sitten Eeva; eikä Adamia petetty , vaan nainen petettiin ja joutui rikkomukseen. Mutta hän on pelastuva lastensynnyttämisen kautta, jos hän pysyy uskossa ja rakkaudessa ja pyhityksessä ynnä siveydessä." Eiköhän tulkintoja ole aina ollut niin raamatusta kuin koraanistakin. Eivät kaikki kristityt noudata kirjaimellisesti edelläkuvattua raamatunkohtaa, kuten eivät kaikki muslimitkaan toteuta kaikkea kirjaimellisesti kuten se on kirjoitettu. Ja mielestäni ei koraanista eikä raamatusta voi ilman kokonaiskuvan vääristymistä ottaa irrallisia kohtia ja todistella niillä jotain. Vai mitä sanotte rakastavasti kristillisestä jumalastamma tämän pohjalta: 1. Tessalonikalaisille 1:7-8; ...kun Herra Jeesus ilmestyy taivaasta voimansa enkelien kanssa tulen liekeissä ja kostaa niille, jotka eivät tunne Jumalaa eivätkä ole kuuliaisia meidän Herramme Jeesuksen evankeliumille"

Petri Kivikangas

Efe.5:22 Vaimot, olkaa omille miehillenne alamaiset niinkuin Herralle;
5:23 sillä mies on vaimon pää, niinkuin myös Kristus on seurakunnan pää, hän, ruumiin vapahtaja.
5:24 Mutta niinkuin seurakunta on Kristukselle alamainen, niin olkoot vaimotkin miehillensä kaikessa alamaiset.
5:25 Miehet, rakastakaa vaimojanne, niinkuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä.

Opettaako islam rakastamaan vaimoa niin paljon että tämän puolesta tulisi jopa kuolla?

Suomen sana "kosto" on melko vahva ja tunnelatautunut. En ole itse heprean asiantuntija, mutta luulisin että tuossa on kyse tuomion antamisesta. Kristinuskohan opettaa että lopussa kaikki ihmiset joutuvat tuomiolle.

Käyttäjän JoukoKosonen kuva
Jouko Kosonen

Immosen blogi on hyvä, asiallinen, informatiivinen ja perustuu nähdäkseni faktoihin runsaine lainauksineen. Varsinkin nämä Suuran tekstit olivat hurjia. En tunne lähteitä, mutta niiden saarnaajat Suomessa pitäisi laittaa vankilaan. Immosen johtopäätökset esitetään tieteellisen rauhallisesti: islamisaation rajoittaminen on realipolitiikkaa kultuurisesti, taloudellisesti ja poliittisesti. Suomi on suomalaisten maa. Suomalaisuus ei maistu suomalaisuudelta, jos vierasta kulttuurimaustetta lisätään kohtuuttomasti.

Käyttäjän kalevikamarainen kuva
Kalevi Kämäräinen

"Kansanedustaja Olli Immonen (ps.) ja muut Euroopan ”islamisaatiosta” varoittelevat poliitikot lukevat islaminuskoa ja uhkakuvansa pohjana käyttämiään todisteita tarkoitushakuisesti..."
http://www.uusisuomi.fi/kotimaa/63610-islam-keskus...

Terveisin Kalevi Kämäräinen

Lauri Korhonen

Vielä kun lisäisi loppuun että allahu akbar niin sekö olisi totuus sitten siinä?

Käyttäjän MattiMatikainen kuva
Jouni Kumpulainen

Immosen visioilla ei ollut ainakaan hirveästi käyttöä A2 Islam illassa. Lähinnä kulutti istumalihaksillaan penkkiä (tilanne kun reilu puolet A2 illasta katsottu netistä).

Myös Jussi Jalosen kommentti Immosen poliittisesta itsemurhasta oli yliammuttu Immosen kirjoitusten lisäksi. Ollin oppivuodet jatkuu.

Käyttäjän Logoht kuva
Susanna Hyrkäs

Älyttömän hieno kirjoitus! *Taputtaa* Tässä tuli mielestäni ihan selkeästi esille tärkeitä asioita, mistä johtuu, että valtamedia ei näitä julkaise? Saisi olla tämäkin teksti haastattelun ohessa iltalehdessä, jotta valtavirtakin näistä asioista ymmärtäisi! Hieno kirjoitus, kiitos siitä!

Käyttäjän PenttiMatilainen kuva
Pentti Matilainen

Vertaamalla Islamia ja Kristinuskoa keskenään, on Islam suvaitsevaisempi ja ihmis-
läheisempi oppi elää yhteisössä. Kristinusko ja sen tekemät uskonsodat Euroopassa
ovat ihmiskunnan hirvittävimpiä veritekoja. Noitavainot joissa poltettiin eläväl-
tä älykkäimmät naiset länsieuroopasta (kymmeniä tuhansia).Ihmisten tyäpanoksen eli
varallisuuden rosvoaminen kirkolle 1600 vuoden ajan. Tätä ryövättyä varallisuutta
hallinnoi homoista ja seonneista papeiksi ja piispoiksi hakeutuneet henkilöt.Val-
tava määrä poikalapsia joutui ja joutuu heidän uhrikseen.
Islamia huomattavasti pahempi ilmiö (sairaus) on pohjanmaalla sairastunut kansan-
osa. Onko pohjanmaalla ankeat elinolosuhteet, vai jokin maasäteily, joka vioittaa
ihmisten geenirakenteen. Dioksiini ja CIA:n Vietnamin maaperän myrkyttänyt kemi-
kaali ainakin vioittavat ihmisen DNA:n.Onko näitä aineita päässyt pohjanmaan lu-
ontoon??.

Käyttäjän PenttiMatilainen kuva
Pentti Matilainen

Vertaamalla Islamia ja Kristinuskoa keskenään, on Islam suvaitsevaisempi ja ihmis-
läheisempi oppi elää yhteisössä. Kristinusko ja sen tekemät uskonsodat Euroopassa
ovat ihmiskunnan hirvittävimpiä veritekoja. Noitavainot joissa poltettiin eläväl-
tä älykkäimmät naiset länsieuroopasta (kymmeniä tuhansia).Ihmisten tyäpanoksen eli
varallisuuden rosvoaminen kirkolle 1600 vuoden ajan. Tätä ryövättyä varallisuutta
hallinnoi homoista ja seonneista papeiksi ja piispoiksi hakeutuneet henkilöt.Val-
tava määrä poikalapsia joutui ja joutuu heidän uhrikseen.
Islamia huomattavasti pahempi ilmiö (sairaus) on pohjanmaalla sairastunut kansan-
osa. Onko pohjanmaalla ankeat elinolosuhteet, vai jokin maasäteily, joka vioittaa
ihmisten geenirakenteen. Dioksiini ja CIA:n Vietnamin maaperän myrkyttänyt kemi-
kaali ainakin vioittavat ihmisen DNA:n.Onko näitä aineita päässyt pohjanmaan lu-
ontoon??.

Toimituksen poiminnat